Popołudniowy kurs podstawy księgowości

Popołudniowy kurs podstawy księgowości

Liczba godzin:
84 godz. lekcyjne zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1970 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
16/04/2024 - 27/06/2024

Kurs podstawy księgowości – cel i korzyści

Kurs podstawy księgowości przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości. Program realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów. Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy.

 • Kurs umożliwia nabycie solidnych podstaw z zakresu rachunkowości zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Rozwiązywane podczas zajęć kazusy odnoszą się do sytuacji spotykanych w codziennej pracy księgowego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców – praktyków.
 • Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału.
 • Uczestnicy poznają środowisko pracy na systemie księgowym w oparciu o program Systim.pl.
  • Dzięki dostępności systemu w formie online, zajęcia komputerowe prowadzone będą zarówno dla osób uczestniczących w sali jak i w formie transmisji na żywo.
  • Podczas kursu podstawy księgowości uczestnicy uzyskają dostęp do systemu aby móc samodzielnie ćwiczyć w domu.
 • Optymalny czas kursu pozwoli przyswoić i ugruntować wiedzę w małych porcjach, w zrównoważonym tempie.
 • Zajęcia prowadzimy w oparciu o sprawdzone programy i wieloletnie doświadczenie – od ponad 20 lat pomagamy księgowym zdobywać i podnosić kwalifikacje. Jakość naszych usług została sprawdzona przez niezależny podmiot.

Kurs obejmuje 84 godziny dydaktyczne, w tym egzamin końcowy.

Terminy zajęć:

Zajęcia będą się odbywać we wtorki i czwartki w godzinach 17:30-21:00.

16, 18, 23, 25, 30 kwietnia 2024 r.
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 maja 2024 r.
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 czerwca 2024 r.

Interesuje Cię uproszczona księgowość ? Sprawdź kurs Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR).

Adresaci kursu:

 • osoby początkujące, które planują rozpocząć pracę w działach księgowości,
 • osoby, które pracują w księgowości ale chcą poszerzyć swoją wiedzę i awansować,
 • osoby, które chcą uaktualnić oraz uzupełnić swoją wiedzę,
 • osoby z działów IT wdrażających systemy księgowe.

Egzamin i certyfikat

Kurs podstawy księgowości przygotowuje słuchacza do pracy w działach księgowości. Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje “Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kurs przygotowuje do zawodu księgowy, który został ujęty w klasyfikacji zawodów (kod zawodu 331301). Zaliczenie kursu  i certyfikat potwierdzający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zawodu księgowy, otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały egzamin pisemny.

Kurs podstawy księgowości

Kurs online na żywo

Kurs prowadzony będzie online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Komunikacja między słuchaczami a wykładowcą odbywa się werbalnie przy użyciu mikrofonów lub poprzez czat. Szkolenie prowadzone będzie przy użyciu platformy do obsługi szkoleń online.

Wykładowca:

dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów, kursach od podstaw księgowości do głównego księgowego  oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Płatności:

Koszt kursu: 1970 zł.

Uczestnikom zapewniamy: 

 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe i akty prawne w formie elektronicznej
 • egzamin końcowy 
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji w zawodzie księgowy (kod zawodu 331301) w przypadku zdania egzaminu i obecności na co najmniej 70% zajęć
 • dostęp do platformy szkoleniowej podczas szkoleń transmitowanych online.
Kurs Rachunkowość od podstaw – kurs intensywny jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy księgowości.

Kurs podstawy księgowości – program

1. Zakres stosowania ustawy o rachunkowości
2. Podstawowe definicje
3. Zasady rachunkowości
4. Układ Bilansu i Rachunku wyników
5. Podstawowe operacje gospodarcze:

 •  ujmowanie w księgach rachunkowych

6. Prawo podatkowe – podstawowe informacje wynikające się z przenikania prawa podatkowego i rachunkowości

7. Środki pieniężne i ich ujęcie w rachunkowości

 • środki pieniężne
 • środki pieniężne w drodze
 • inne aktywa pieniężne
 • rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

8. Zapasy:

 • materiały
 • towary
 • produkcja w toku
 • produkty
 • zaliczki na dostawy.

9. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług

10. Środki trwałe:

 • wartości niematerialne i prawne
 • rzeczowe aktywa trwałe i ich podział według grup
 • zaliczki na środki trwałe
 • środki trwałe w budowie
 • zasady amortyzacji w tym amortyzacji podatkowej.

11. Kapitał własny:

 • kapitał podstawowy
 • kapitał zapasowy
 • wynik finansowy.

12. Przychody i koszty w rachunkowości:

 • związane z działalnością podstawową
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • przychody i koszty finansowe
 • księgowe ustalanie wyniku finansowego.

13. Rozliczenia międzyokresowe:

 • przychodów
 • kosztów

14. Elementy prawa podatkowego:

 • podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w działalności gospodarczej (podatnicy, płatnicy, źródła przychodów i koszty podatkowe, zasady rozliczania rocznego i zaliczkowego)
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – pozostałe aspekty (inne niż działalność gospodarcza)
 • podatek od towarów i usług – podatnicy i płatnicy, dokumentowanie transakcji, zasady obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, zasady odliczania Vat naliczonego deklaracje i JPK.

15. Sprawozdanie finansowe

 • prezentacja w bilansie i rachunku zysków i strat
 • informacja dodatkowa
 • przykład całościowy dla sprawozdania
 • zasady sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

16. Etyka a rachunkowość.

17. Egzamin końcowy

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe