Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Dr nauk ekon. Małgorzata Garstka
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 690 ,- PLN
Termin:
03/11/2022 - 04/11/2022

Cel zajęć

  • Przypomnienie wymogów zawartych w KSB w zakresie stosowania procedur analitycznych w badaniach, wadach i zaletach stosowania różnych narzędzi i technik analitycznych.
  • Przedstawienie istoty procedur analitycznych i ich powiązania z modelem ryzyka badania, ryzykiem oszustwa, istotnością oraz identyfikacją zagrożeń dla kontynuacji działalności.
  • Zwrócenie uwagi na cztery główne fazy procedur analitycznych występujące bez względu na etap badania
  • Nabycie wiedzy w zakresie odpowiedniego formułowania i stopnia precyzji oczekiwań biegłego rewidenta co do wskaźników, wartości i relacji pomiędzy danymi finansowymi i niefinansowymi.
  • Wskazanie specyficznych aspektów dotyczących polegania na procedurach analitycznych jako na źródle dowodów badania wiarygodności stwierdzeń.
  • Przybliżenie kwestii związanych z możliwością wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających badanie.
  • Umożliwienie uczestnikom nabycia praktycznych umiejętności w zakresie dokumentowania przebiegu procedur.
  • Wskazanie głównych kierunków rozwoju narzędzi i technik analitycznych wykorzystywanych w rewizji finansowej.

Szkolenie obejmuje 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 r. z bloku rewizja finansowa.

Szkolenie jest realizowane w ramach naszej oferty na Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

3-4 listopada 2022 r. w godz. 09:00-15:45.

Płatności

Koszt szkolenia: 690 zł brutto

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Pytania w trakcie szkolenia, można zadawać wykładowcy werbalnie lub wykorzystać do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Dr nauk ekon., biegły rewident Małgorzata Garstka – wykładowca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalista z dziedziny: Rachunkowość, rachunkowość budżetowa, rachunkowość kosztów pracy, audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, sprawozdawczość finansowa jednostek sektora publicznego, Międzynarodowe standardy rachunkowości.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta. 

Dokonując zgłoszenia na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Ecovis System Rewident Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do zgłoszenia Państwa uczestnictwa w szkoleniu do PIBR.

Program szkolenia obligatoryjnego na biegłego rewidneta:

1. Wprowadzenie
• Główne standardy badania określające warunki i zakres stosowania procedur analitycznych (w tym: KSB 520, KSB 500, KSB 315(Z), KSB 330 i KSB 450):
• Zalety stosowania procedur analitycznych już na etapie akceptacji klienta (KSKJ 1) i łączenia ich procedurami badania.
• Obowiązek i możliwość stosowania procedur analitycznych w procesie badania.
• Powiązanie procedur analitycznych z modelem ryzyka badania.
• Podobieństwa i różnice dotyczące wykorzystania procedur analitycznych na różnych etapach badania.

2. Przebieg procedur analitycznych:
• Warunki polegania na wynikach procedur analitycznych.
• Akceptowalny poziom odchyleń od oczekiwań a istotność.
• Poziom pewności możliwy do uzyskania w wyniku stosowania procedur analitycznych.
• Wykorzystanie procedur analitycznych w badaniu sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek.
• Możliwość wykorzystania w badaniu analiz sporządzonych przez strony trzecie.
• Procedury analityczne a ryzyko oszustwa.
• Procedury analityczne jako proces:
– budowanie oczekiwań, co do kształtowania się określonych wartości lub wskaźników,
– badanie i wyjaśnianie przyczyn odstępstw
– formułowanie wniosków oraz ich wpływ na dalszy proces badania.

3. Główne narzędzia i techniki procedur analitycznych:
• Warunki wstępne i ograniczenia stosowania różnych narzędzi i technik.
• Analiza trendu.
• Analiza wskaźnikowa.
• Test racjonalności.
• Analiza regresji.
• Inne niestatystyczne narzędzia analityczne.

4. Wykorzystanie procedur analitycznych na etapie akceptacji klienta oraz planowania badania
• Procedury analityczne, jako narzędzie zdobywania wiedzy o jednostce i szacowania ryzyka.
• Wykrywanie zagrożeń dla kontynuacji działalności.
• Wymogi dokumentacyjne.
• Wpływ wyników procedur analitycznych na dalszy proces badania.
• Przykłady wykorzystania różnych narzędzi i technik analitycznych.

5. Procedury analityczne jako forma bezpośredniego badania wiarygodności stwierdzeń
• Determinanty wiarygodności dowodów badania uzyskanych w wyniku zastosowania procedur analitycznych.
• Łączenie z innymi technikami rewizyjnymi.
• Korzystanie z pomocy eksperta.
• Wymogi dokumentacyjne.
• Przykłady wykorzystania różnych narzędzi i technik analitycznych.

6. Wykorzystanie procedur analitycznych na końcowym etapie badania
• Determinanty prawidłowości zastosowania procedur analitycznych jako procedur końcowych badania.
• Przykłady wykorzystania różnych narzędzi i technik analitycznych.
• Wymogi dokumentacyjne.

7. Rozwój technologiczny a wykorzystanie procedur analitycznych w badaniu
• Możliwość i potrzeba wykorzystania w badaniu narzędzi informatycznych.
• Wady i zalety stosowania ADA w różnych jednostkach.
• Przyszłość i kierunki rozwoju narzędzi analitycznych wykorzystywanych w rewizji finansowej

8. Sprawdzian wiadomości
• Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe