Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Małgorzata Winter
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 690 ,- PLN
Termin:
08/11/2022 - 09/11/2022

Cel zajęć

 • Przestawienie zasad organizacji firm audytorskich (dalej FA) po wejściu w życie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej ustawa), w zakresie formy działalności FA, organizacja FA, dokumentacji
  klienta i akt zlecenia.
 • Omówienie System Wewnętrznej Kontroli Jakości (dalej SWKJ) w FA, w szczególności wymów ustawowych, wymogów KSKJ w brzmieniu MSKJ 1.
 • Przedstawienie nowego modelu nadzoru publicznego w zakresie: zadań PANA, stosowania w kontroli ustawy prawo
  przedsiębiorców, postępowań kontrolnych i pokontrolnych.
 • Zaprezentowanie procedury kontroli działalności FA w zakresie:
  – oceny zgodności działalności FA z ustawą, rozporządzeniem 537/2014, wymogami w zakresie etyki zawodowej, w tym niezależności,
  – organizacji i dokumentacji SWKJ w FA,
  – organizacji dokumentacji świadczonych usług.
 • Omówienie procedur kontroli dokumentacji badania sprawozdań finansowych, w tym:
  – przeprowadzanie kontroli dokumentacji badania wg. porządku wymogów KSB odpowiednio pogrupowanych wg. obszarów
      badania,
  – dokumentacja badania jako podstawa oceny skuteczności SWKJ.
 • Przedstawienie procedury kontroli usług innych niż badanie sprawozdań finansowych.
 • Zwrócenie uwagi na najczęściej występujące stwierdzone nieprawidłowości w trakcie kontroli.

Szkolenie obejmuje 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 r. z bloku rewizja finansowa.

Szkolenie jest realizowane w ramach naszej oferty na Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

8-9 listopada 2022 r. w godz. 09:00-15:45

Płatności

Koszt szkolenia: 690 zł brutto 

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Pytania w trakcie szkolenia, można zadawać wykładowcy werbalnie lub wykorzystać do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Małgorzata Winter – biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Katedra Finansów i Rachunkowości. Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dla biegłych rewidentów. Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prowadzi liczne kursy i szkolenia m.in. dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów, praktyków księgowych oraz osób nie związanych z finansami.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta. 

Organizatorem szkolenia jest Ecovis Polska. Dokonując zgłoszenia na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Ecovis Polska, w zakresie niezbędnym do organizacji szkolenia oraz  zgłoszenia Państwa uczestnictwa w szkoleniu do PIBR.

Program szkolenia obligatoryjnego na biegłego rewidneta:

1. Wprowadzenie

2. Organizacja FA:

 • Czynności rejestracyjne FA.
 • Ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej.
 • Opłata roczna z tytułu nadzoru i ODZ.
 • Prawne wymogi dotyczące dokumentacji klienta i akt zlecenia:

3. Szczególne wymogi prawa dotyczące działalności FA:

 • Kodeks etyki
 • RODO
 • AML
 • MDR

4. SWKJ

 • Ocena struktury SWKJ w FA, w tym: ilości i jakości zasobów osobowych, rzeczowych i finansowych wykorzystywanych
  do przeprowadzenia badania – z poziomu przyjmowania zleceń i kontynuowania współpracy z klientem oraz przeprowadzania zlecenia, a także przestrzegania wymagań w zakresie ODZ, z poziomu zasobów ludzkich, a także metodyki wykorzystywanej do przeprowadzania badań ustawowych – z poziomu przeprowadzanych zleceń w FA..

5. Dokumentacja badania

 • Ocena zgodności dokumentacji badania z ustawą, rozporządzeniem 537/2014
  oraz wymogami w zakresie etyki zawodowej, w tym niezależności.
 • Ocena zgodności dokumentacji z mającymi zastosowanie standardami,
  w celu zweryfikowania skuteczności SWKJ.

6. Nowy model nadzoru publicznego

 • Zakres działalności FA podlegających kontroli PANA.
 • Zakres działalności biegłych rewidentów podlegających kontroli PANA.
 • Stosowanie w kontroli ustawy prawo przedsiębiorców.
 • Postępowanie kontrolne i pokontrolne.

7. Kontrola organizacji i dokumentacji SWKJ w FA

 • Ustawowe wymogi wobec SWKJ.
 • Wymogi SWKJ zgodnie z KSKJ.
 • Wymogi dotyczące niezależności.
 • Wymogi dotyczące dokumentacji badania zgodnie z KSB 200.
 • Zarządzanie jakością w FA i na zleceniu badania sprawozdania finansowego – Nowe projekty standardów IAASB.

8. Nieprawidłowości ujawniane przez kontrole

 • Doświadczenia organów kontrolnych

9. Kontrola dokumentacji badania sprawozdań finansowych

 • Wymogi KSB 220 – Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych.
 • Selekcja dokumentacji badania do kontroli.
 • Dokumentacja badania w relacji do sprawozdania finansowego.
 • Spostrzeżenia przekazane pisemnie KBR.
 • Dyskusja z KBR.
 • Ustalenia z kontroli dokumentacji badania.
 • Potwierdzenie ustaleń z zarządem FA.
 • Raportowanie w formie protokołu.
 • Kontrola dokumentacja badania jako podstawa oceny skuteczności SWKJ

10. Nieprawidłowości ujawniane przez kontrole

 • Doświadczenia organów kontrolnych.

11. Kontrola dokumentacji innych usług niż badania i przeglądy sprawozdań finansowych

 • Wymogi wynikające z uchwał KRBR (odpowiednich standardów).
 • Dokumentacja realizacji innych usług.

Sprawdzian wiadomości

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe