Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Renata Majewska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 460 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
wrzesień 2022

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022

jak udzielać pomocy podczas pandemii?

Celem szkolenia “Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2022” jest:

  • kompleksowe omówienie zasad tworzenia i funkcjonowania ZFŚS
  • wskazanie najnowszych zmian, które zaszły w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  w związku z wdrożeniem Polskiego Ładu
  • omówienie kontrowersyjnych zagadnień w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na życiowych przykładach, w oparciu o najciekawsze wyroki sądowe i interpretacje urzędów.
  • analiza sposobu sporządzania wielu dokumentów związanych z zakładowym fundusz świadczeń socjalnych , zwracając uwagę na trudniejsze elementy.
  • omówienie zasad przyznawania pomocy z ZFŚS podczas pandemii.

Termin zajęć

wrzesień 2022 r. w godz. 9:00-15:00

Płatności

Cena : 460 zł + VAT

Forma zajęć

Szkolenie o zmianach w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych odbędzie się w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Renata Majewska – prawnik, ekspert prawa pracy, szkoleniowiec i dydaktyk. Od wielu lat prowadzi specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy, zasiłków (ZUS) i ubezpieczeń społecznych dla działów kadrowo-płacowych zarówno firm, jak i instytucji oraz urzędów.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy, zasiłków (ZUS) i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in: „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych”, „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków”, „Podróże pracowników i innych Grup zawodowych – skutki podatkowe i składkowe”.

Prowadzi zajęcia w ujęciu interdyscyplinarnym, co oznacza, że zagadnienia ujmowane są kompleksowo w aspekcie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, cywilnego  i podatkowego.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• możliwość skorzystania ze szkolenia w formie transmisji online na żywo z możliwością zadawania pytań.

Program szkolenia:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2021

Omówienie zasad tworzenia ZFŚS
• obowiązek tworzenia funduszu,
• wybór między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników,
• coroczna weryfikacja obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach na stan 1 stycznia.

Cel tworzenia i przeznaczenie funduszu
• obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi,
• definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania,
• dofinansowanie obiektów socjalnych,
• tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych
• pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na zgodnie z rozporządzeniem RODO,
• katalog ustawowy osób uprawnionych (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin),
• osoby uprawnione na mocy regulaminu,
• czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami.

Obliczanie odpisów na fundusz socjalny
• odmrożenie odpisów socjalnych i podstawa ich wymiaru,
• ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
• statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty,
• naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja,
• naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września,
• korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.

Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym
• regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe),
• analiza krok po kroku pojęć używanych w regulaminie socjalnym, np. członek rodziny, wspólne zaspokajanie potrzeb itd.
• komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń),
• kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp),
• weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego),
• zasady dokumentowania przyznanej pomocy,
• czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO),

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej.

Rodzaje świadczeń przyznawanych z zfśs i ich różnicowanie według kryterium socjalnego
• paczki dla dzieci,
• karnety do klubu fitness,
• zapomogi,
• wczasy pod gruszą oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu,
• pożyczki mieszkaniowe z zfśs,
• świadczenia na rzecz emerytów i rencistów,
• dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży,
• świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów,

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z zfśs.

Tworzenie regulaminu socjalnego krok po kroku
• rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny,
• budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu,
• definicja rodziny w regulaminie socjalnym,
• ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z zfśs,
• ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny,
• ujmowanie w regulaminie zfśś innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego),
• analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne,
• procedura starań o świadczenia socjalne,

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku przykładowego regulaminu zfśs.

Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z zfśs
• zwiększone podczas epidemii limity ulg PIT,
• świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy,
• zasady ogólnego zwolnienia dla zfśs o charakterze składkowym i podatkowym,
• ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
• zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów,
• ulgi z tytułu zapomóg.

Rezygnacja z tworzenia zfśs przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów
• sposoby na szybką minimalizację obowiązków socjalnych z powodu pandemii,
• zmiana układu zbiorowego pracy,
• modyfikacja regulaminu wynagradzania przez pracodawcę z i bez zoz,
• informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.

Egzekucja ze świadczeń socjalnych
• odczytywanie zajęcia innych wierzytelności,
• pełne czy ograniczone potrącenia,
• współpraca z organem egzekucyjnym.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe