Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Renata Majewska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 330 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
25/02/2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020

jak udzielać pomocy podczas pandemii?

Celem szkolenia “Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2020” jest:

  • kompleksowe omówienie zasad tworzenia i funkcjonowania ZFŚS
  • wskazanie najnowszych zmian, które zaszły w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od 04.05.2019 r. w związku z wdrożeniem RODO (zakres wymaganych danych osobowych od osób ubiegających się o świadczenie socjalne).
  • omówienie kontrowersyjnych zagadnień w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na życiowych przykładach, w oparciu o najciekawsze wyroki sądowe i interpretacje urzędów.
  • analiza sposobu sporządzania wielu dokumentów związanych z zakładowym fundusz świadczeń socjalnych , zwracając uwagę na trudniejsze elementy.
  • omówienie zasad przyznawania pomocy z ZFŚS podczas pandemii.

Termin zajęć

25 lutego 2021 r. w godz. 9:00-15:00

Płatności

Cena : 330 zł + VAT

Forma zajęć

Szkolenie o zmianach w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych odbędzie się w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Renata Majewska – prawnik, ekspert prawa pracy, szkoleniowiec i dydaktyk. Od wielu lat prowadzi specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy, zasiłków (ZUS) i ubezpieczeń społecznych dla działów kadrowo-płacowych zarówno firm, jak i instytucji oraz urzędów.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy, zasiłków (ZUS) i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in: „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych”, „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków”, „Podróże pracowników i innych Grup zawodowych – skutki podatkowe i składkowe”.

Prowadzi zajęcia w ujęciu interdyscyplinarnym, co oznacza, że zagadnienia ujmowane są kompleksowo w aspekcie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, cywilnego  i podatkowego.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• możliwość skorzystania ze szkolenia w formie transmisji online na żywo z możliwością zadawania pytań.

Program szkolenia:

1) Zasady tworzenia zfśs

• jakie pomiotą są zobowiązane do tworzenia funduszu?
• wybór między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników,
• nowe zasady corocznej weryfikacji obowiązków socjalnych zakładu pracy (na stan 1 stycznia);

2) Cel tworzenia i przeznaczenie zfśs

• obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi
• definicja działalności socjalnej pracodawcy oraz jej finansowanie
• możliwości dofinansowania obiektów socjalnych
• tworzenie zakładowych przedszkoli, żłobków i innych form wychowania przedszkolnego;

3) Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych

• uzyskiwanie danych osobowych w celu sprawdzenia kryterium socjalnego na nowych zasadach (obowiązujących od 4.05.2019 – wdrożenie rozporządzenia RODO) oraz na podstawie planowanych zmian
• osoby uprawnione – katalog ustawowy (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin)
• osoby uprawnione na podstawie regulaminu
• czy jest możliwość różnicowania świadczenia między pracownikami i emerytami;

4) Zasady obliczania odpisów na zakładowy fundusz socjalny

• odmrożenie odpisów socjalnych w 2020 r. oraz nowe zasady ich wymiaru
• zasady ustalania przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
• statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty
• naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja
• naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września
• zasady korekty środków socjalnych na stan 31 grudnia;

5) Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym, w szczególności podczas epidemii

• zasady wprowadzenia oraz  elementy składowe regulaminu socjalnego 
• komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń)
• rodzaje kryteriów stosowanych przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp)
• zasady weryfikacji kryterium socjalnego (ocena sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej osoby uprawnionej)
• dokumentacja przyznanej pomocy
• okres przechowywania dokumentów socjalnych (w oparciu o interpretację UODO)
STUDIUM PRZYPADKU – szczegółowa analiza wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego oraz regulaminu działania komisji socjalnej;

6) Świadczenia przyznawane z zfśs – rodzaje i ich różnicowanie według kryterium socjalnego

• zapomogi
• paczki dla dzieci
• karnety do klubu fitness
• pożyczki mieszkaniowe z zfśs
• wczasy pod gruszą, wycieczki i imprezy zbiorowe ze środków funduszu
• dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
• świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
• świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów

STUDIUM PRZYPADKU – szczegółowa analiza umowy pożyczki mieszkaniowej z zfśs;

7) Szczegółowe zasady tworzenia regulaminu socjalnego

• identyfikowanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny
• tworzenie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy na potrzeby zatrudnionych
• definicja rodziny w regulaminie socjalnym
• ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z zfśs
• ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny
• ujmowanie w regulaminie zfśś innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego)
• analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne
• procedura starań o świadczenia socjalne
STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku przykładowego regulaminu zfśs;

8) Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z zfśs – na podstawie najnowszych interpretacji ZUS i podatkowych, z uwzględnieniem wzrostu ulg PIT od 1.01.2018 r.

• zwiększenie limitów zwolnień PIT na podstawie tarczy antykryzysowej
• świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy
• zasady ogólnego zwolnienia dla zfśs o charakterze składkowym i podatkowym
• ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży
• zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów
• ulgi z tytułu zapomóg;

9) Rezygnacja z tworzenia zfśs przez małych i dużych i pracodawców; zasady obniżania wysokości odpisów

• zmiana układu zbiorowego pracy
• zmiana regulaminu wynagradzania przez pracodawcę z oraz bez ZOZ
• informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia;

10) Egzekucja ze świadczeń socjalnych

• jak odczytać zajęcia innych wierzytelności
• rodzaje potrąceń – pełne i ograniczone.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe