Zarządzanie kapitałem obrotowym

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 800 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie stacjonarne: 800 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
13/06/2024

Celem szkolenia “Zarządzanie kapitałem obrotowym” jest:

zapoznanie uczestników z problematyką krótkoterminowego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania krótkoterminowymi aktywami i pasywami. Zapoznanie uczestników z kryteriami kształtowania struktury majątku obrotowego i źródeł jego finansowania oraz oceny płynności przedsiębiorstwa na podstawie analizy sprawozdań finansowych.

Cee Szkolenie Zarządzanie kapitałem obrotowym

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstwem: dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów analiz, kierowników średniego szczebla, zaopatrzeniowców, osób odpowiedzialnych za kontrolę zapasów i należności, pracowników banków, wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

Termin i godziny zajęć:

13 czerwca 2024 r.

09:00 – 15:00

Nabyta wiedza:

Poznanie narzędzi i technik zarządzania majątkiem obrotowym i zobowiązaniami krótkoterminowymi oraz płynnością, a także możliwości praktycznego zastosowania modeli teoretycznych.

Nabyte umiejętności:

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie w stanie przeanalizować zarządzanie kapitałem obrotowym w swoim przedsiębiorstwie, ocenić płynność oraz zaproponować zmiany mające na celu poprawę płynności i wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Wykładowca:

Dr Marek Nowak – doktor nauk ekonomicznych. Od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Edukacji Ekspert w zakresie szkoleń z tematyki finansów m.in. przygotowujących do egzaminów na biegłych rewidentów. Prowadził również szkolenia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych, przygotowujące do egzaminów na doradców inwestycyjnych, we współpracy ze Związkiem Maklerów i Doradców. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie wieloletniego projektu badawczego dotyczącego analizy i prognozowania rozwoju rynku finansowego w Polsce. Prowadził zajęcia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych na studiach podyplomowych „Akademia Profesjonalnego Inwestowania”, realizowanych przez SGH.

Wcześniej, m.in. pracownik naukowy SGH; analityk w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium); dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.

Autor i współautor kilku książek, m. in. „Praktyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.”, „Emisja papierów komercyjnych w Polsce”, „System finansowy w Polsce”. Autor kilkunastu artykułów i opracowań badawczych, tłumacz książek z zakresu finansów przedsiębiorstw z języka angielskiego (9 pozycji).

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy

Szkolenie “Zarządzanie kapitałem obrotowym” jest realizowane w ramach naszej oferty na  szkolenia finanse.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:

1. Pojęcie kapitału obrotowego
1.1. Kapitał obrotowy brutto i netto
1.2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
2. Strategie finansowania kapitału obrotowego
2.1. Strategia konserwatywna
2.2. Strategia agresywna
2.3. Strategie kształtowania majątku obrotowego
3. Cykl kapitału obrotowego (cykl operacyjny)
3.1. Przyczyny utraty płynności finansowej
3.2. Pułapka szybkiego wzrostu
3.3. Dodatni i ujemny cykl konwersji gotówki
4. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie – aspekty finansowe
4.1. Strategie utrzymywania zapasów
4.2. Model optymalnej wielkości zamówienia (model Wilsona)
4.3. Metoda just in time
4.4. Metoda ABC
5. Zarządzanie należnościami
5.1. Systemy kontroli należności
5.2. Obliczanie kosztu należności
5.3. Windykacja
5.4. Faktoring
5.5. Zabezpieczanie należności
5.6. Rynek wierzytelności
6. Zarządzanie środkami pieniężnymi
6.1. Modele teoretyczne
6.1.1. Model Baumola
6.1.2. Model Millera-Orra
6.2. Aspekty praktyczne
7. Zarządzanie zobowiązaniami
7.1. Hierarchia zobowiązań
7.2. Obliczanie kosztu kredytu kupieckiego
7.3. Analiza porównawcza różnych wariantów finansowania krótkoterminowego
8. Zarządzanie krótkoterminowymi papierami wartościowymi
8.1. Bony skarbowe
8.2. Papiery komercyjne
8.3. Rynek pierwotny i wtórny papierów krótkoterminowych
8.4. Rating jako metoda oceny wiarygodności dłużnika
9. Zarządzanie płynnością finansową
9.1. Istota zarządzania płynnością
9.2. Możliwości w zakresie zarządzania płynnością
10. Metody oceny płynności
10.1. Analiza wskaźników płynności
10.2. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
10.3. Możliwości manipulowania parametrami służącymi do oceny płynności
11. Podstawy oceny wiarygodności dłużnika
11.1. Źródła informacji gospodarczej
11.2. Analiza wiarygodności na podstawie sprawozdań finansowych
11.3. Systemy wczesnego ostrzegania i metody uproszczone
11.4. Czynnik ludzki w ocenie wiarygodności dłużnika

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe