Zarządzanie kapitałem obrotowym

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 800 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 800 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
18/11/2021

Celem szkolenia “Zarządzanie kapitałem obrotowym” jest:

zapoznanie uczestników z problematyką krótkoterminowego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania krótkoterminowymi aktywami i pasywami. Zapoznanie uczestników z kryteriami kształtowania struktury majątku obrotowego i źródeł jego finansowania oraz oceny płynności przedsiębiorstwa na podstawie analizy sprawozdań finansowych.

Cee Szkolenie Zarządzanie kapitałem obrotowym

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstwem: dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów analiz, kierowników średniego szczebla, zaopatrzeniowców, osób odpowiedzialnych za kontrolę zapasów i należności, pracowników banków, wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

Termin i godziny zajęć:

18 listopada 2021 r.

09:00 – 15:00

Nabyta wiedza:

Poznanie narzędzi i technik zarządzania majątkiem obrotowym i zobowiązaniami krótkoterminowymi oraz płynnością, a także możliwości praktycznego zastosowania modeli teoretycznych.

Nabyte umiejętności:

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie w stanie przeanalizować zarządzanie kapitałem obrotowym w swoim przedsiębiorstwie, ocenić płynność oraz zaproponować zmiany mające na celu poprawę płynności i wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Wykładowca:

Dr Marek Nowak jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. W latach 1989-1993 pracował jako asystent w Katedrze Finansów, a następnie w Katedrze Bankowości na SGH. W latach 1990-1991, równolegle do pracy na uczelni, pracował w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium) jako analityk w departamencie kredytów. W latach 1991-1992 otrzymał stypendium Fulbrighta i studiował w ramach programu Master of International Business Studies na University of South Carolina w USA. W latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W 1999 roku ukończył Podyplomowe Studium Konsultingu na SGH. Szkoleniami zajmuje się od 1990 roku, początkowo równolegle z pracą na uczelniach. Od 1997 roku działa jako niezależny wykładowca-konsultant. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie finansów przedsiębiorstw (m. in. finanse dla niefinansistów, analiza sprawozdań finansowych, analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena wiarygodności kontrahenta, ocena projektów inwestycyjnych, koszt kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena przedsiębiorstw, biznes plan, papiery komercyjne, szkolenia dla kandydatów na doradców inwestycyjnych). Od kilkunastu lat we współpracy z Centrum Edukacji Ekspert prowadzi szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów. Poza dużą liczbą szkoleń otwartych prowadził szkolenia zamknięte dla kilkudziesięciu wiodących firm polskich i zagranicznych działających w Polsce.

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy

Szkolenie “Zarządzanie kapitałem obrotowym” jest realizowane w ramach naszej oferty na  kursy księgowości.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:

1. Pojęcie kapitału obrotowego
1.1. Kapitał obrotowy brutto i netto
1.2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
2. Strategie finansowania kapitału obrotowego
2.1. Strategia konserwatywna
2.2. Strategia agresywna
2.3. Strategie kształtowania majątku obrotowego
3. Cykl kapitału obrotowego (cykl operacyjny)
3.1. Przyczyny utraty płynności finansowej
3.2. Pułapka szybkiego wzrostu
3.3. Dodatni i ujemny cykl konwersji gotówki
4. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie – aspekty finansowe
4.1. Strategie utrzymywania zapasów
4.2. Model optymalnej wielkości zamówienia (model Wilsona)
4.3. Metoda just in time
4.4. Metoda ABC
5. Zarządzanie należnościami
5.1. Systemy kontroli należności
5.2. Obliczanie kosztu należności
5.3. Windykacja
5.4. Faktoring
5.5. Zabezpieczanie należności
5.6. Rynek wierzytelności
6. Zarządzanie środkami pieniężnymi
6.1. Modele teoretyczne
6.1.1. Model Baumola
6.1.2. Model Millera-Orra
6.2. Aspekty praktyczne
7. Zarządzanie zobowiązaniami
7.1. Hierarchia zobowiązań
7.2. Obliczanie kosztu kredytu kupieckiego
7.3. Analiza porównawcza różnych wariantów finansowania krótkoterminowego
8. Zarządzanie krótkoterminowymi papierami wartościowymi
8.1. Bony skarbowe
8.2. Papiery komercyjne
8.3. Rynek pierwotny i wtórny papierów krótkoterminowych
8.4. Rating jako metoda oceny wiarygodności dłużnika
9. Zarządzanie płynnością finansową
9.1. Istota zarządzania płynnością
9.2. Możliwości w zakresie zarządzania płynnością
10. Metody oceny płynności
10.1. Analiza wskaźników płynności
10.2. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
10.3. Możliwości manipulowania parametrami służącymi do oceny płynności
11. Podstawy oceny wiarygodności dłużnika
11.1. Źródła informacji gospodarczej
11.2. Analiza wiarygodności na podstawie sprawozdań finansowych
11.3. Systemy wczesnego ostrzegania i metody uproszczone
11.4. Czynnik ludzki w ocenie wiarygodności dłużnika

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe