Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Liczba godzin:
5 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Jacek Maliszewski
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 550 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 580 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
17/05/2024

Celem szkolenia “Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej” jest:

przekazanie wiedzy jak skutecznie zabezpieczyć się przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do:

 1. Przedsiebiorców spłacających długoterminowe kredyty inwestycyjne
 2. Przedsiębiorców planujących zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
 3. Przedsiębiorców, którzy wyemitowali obligacje celem sfinansowania projektów inwestycyjnych.
 4. Przedsiębiorców planujących wyemitowanie obligacji celem sfinansowania projektów inwestycyjnych.
 5. Osób fizycznych spłacających długoterminowe kredyty hipoteczne
 6. Osób fizycznych (rentierów) czerpiących znaczne dochody z odsetek od lokat bankowych, obligacji skarbowych, korporacyjnych.

Dlaczego warto przyjść na szkolenie?

 1. Kredytobiorcy dowiedzą się kiedy warto zaciągać kredyty na stałą stopę procentową, a kiedy wybierać zmienną stopę procentową jako źródło finansowania inwestycji.
 2. Rentierzy dowiedzą się kiedy kapitał lokować w obligacjach o zmiennych kuponach odsetkowych (w tym obligacje inflacyjne), a kiedy inwestować w obligacje o stałych kuponach.
 3. Kredytobiorcy dowiedzą się jak zabezpieczyć się przed wzrostem stóp procentowych tak, aby raty spłacanego kredytu nie uległy zmianie, aby nie wzrosły. Czyli jak zamrozić niski poziom stóp procentowych na wiele lat.
 4. Rentierzy dowiedzą się jak zabezpieczyć się przed spadkiem stóp procentowych tak, aby dochody odsetkowe nie uległy zmianie, aby nie spadły. Czyli jak zamrozić wysoki poziom stóp procentowych na wiele lat.
 5. Kiedy warto zabezpieczyć się przed wzrostem stóp procentowych (kredytobiorcy), a kiedy zabezpieczać się przed spadkiem stóp procentowych (rentierzy). 
 6. Kiedy nie warto dokonywać takich zabezpieczeń.

O tym wszystkim w przystępny sposób opowie prowadzący Jacek Maliszewski, dyrektor ds rynków finansowych w Domu Maklerskim.

Nabyta wiedza i umiejętności:

Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli jakich instrumentów finansowych można użyć do zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej.
Prowadzący pokaże praktyczne przykłady działań zabezpieczających ryzyko stopy procentowej.

Termin i godziny zajęć:

17 maja 2024 r.
09:00 – 13:30

Wykładowca: 

Jacek Maliszewski – ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem kursowym. Z rynkiem finansowym związany od 30 lat. Z rynkiem walutowym związany od 25 lat. Od roku 2000 do chwili obecnej –  szef zespołu zarządzania ryzykiem kursowym w firmach doradczych: EFIX Polska, DMK, Niezależny Dom Maklerski . Pomaga importerom oraz eksporterom w procesie zarządzania ryzykiem kursowym. Od roku 2010 biegły Najwyższej Izby Kontroli (NIK) – powołany na biegłego w celu przeszkolenia pracowników NIK z zakresu instrumentów pochodnych, przy okazji przeprowadzanych kontroli w spółkach Skarbu Państwa zarażonych “toksycznymi opcjami walutowymi”.  W latach 2010-2019 konsultant dla wielu renomowanych kancelarii prawnych prowadzących w imieniu przedsiębiorców sprawy sądowe przeciwko bankom, a odnoszących się do “toksycznych opcji walutowych”. Od 2006 roku do chwili obecnej prowadzi szkolenia dla: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, struktur regionalnych PARPu, sieci Enterprise Europe Network, stowarzyszeń polskich importerów oraz eksporterów, stowarzyszeń dyrektorów finansowych oraz controllingu finansowego – wszystkie szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej. Jest autorem książki: „Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie – poradnik praktyczny”, wyd. Linia 2013.

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę,
• akty prawne potrzebne do zajęć,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu,
• serwis kawowy.

Szkolenie “Rachunek kosztów” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia finansowe.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia

 1. Historia zmian poziomu stóp procentowych w Polsce, w USA oraz w Strefie Euro.
 2. Cykle długoterminowe na rynku stóp procentowych.
 3. Podmioty uczestniczące na rynku stóp procentowych:
  a) Inwestorzy
  b) Hedgersi
  c) Arbitrażyści
 4. Hedgersi – w jaki sposób mogą zabezpieczyć się przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych?
  a) Spłacający kredyty, leasingi, pożyczki – zabezpieczają się przed wzrostem stóp procentowych
  b) Posiadający nadwyżki finansowe, rentierzy – zabezpieczają się przed spadkiem stóp procentowych.
 5. Instrumenty finansowe służące do zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej.
  a) Kontrakty terminowe na przyszłą stopę procentową – FRA (Forward Rate Agreement), długa pozycja, krótka pozycja.
  b) Kontrakty futures na stopę procentową, długa pozycja, krótka pozycja.
  c) Zależność matematyczna pomiędzy FRA i futures
  d) opcje CAPLET i FLOORLET  na stopę procentową (długa pozycja, krótka pozycja)
  e) Interest Rate SWAP (IRS), długa pozycja, krótka pozycja
  f) Opcje CAP i FLOOR na stopę procentową, długa pozycja, krótka, pozycja
 6. Przykład zabezpieczania ryzyka stopy procentowej dla spłacających kredyty.
 7. Przykład zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej dla posiadaczy nadwyżek finansowych (rentierzy).

Podsumowanie

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe