Zasiłki w 2023 r. nowy komentarz ZUS

Zasiłki w 2023 r. nowy komentarz ZUS

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Beata Tomaszewska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 550 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 550 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
22/05/2024

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu  pokazanie praktycznych rozliczeń wynagrodzeń chorobowych i zasiłków. Omówiony zostanie nowy komentarz ZUS z sierpnia 2023 r.w zakresie zmian w zasiłkach macierzyńskich oraz urlopach rodzicielskich i ojcowskich wprowadzonych w 2023 r. w kontekście uprawnień oraz naliczania wysokości świadczeń chorobowych z ubezpieczenia społecznego.  Przedstawimy zasady ustalania: okresu zasiłkowego, świadczeń chorobowych na przełomie roku kalendarzowego oraz podstawy zasiłkowej.

zasiłki

Termin zajęć

22 maja 2024 r.  w godzinach 9:00 -15:00

Płatności

Koszt szkolenia: 550 zł + VAT

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie oświadczenia.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej i na bieżąco komunikować się z wykładowcą za pomocą mikrofonu lub czatu. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Beata Tomaszewska – wykładowca, doświadczony specjalista z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw karowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała  pracując w dużej medialnej spółce na stanowiskach kierowniczych w działach kadr i płac oraz w wielu mniejszych firmach sektora prywatnego w zakresie kadrowym i płacowym. Zajmowała się nadzorem nad naliczaniem wynagrodzeń, prawem pracy, prawem ubezpieczeń społecznych, obsługą związków zawodowych, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prowadzeniem procesów rekrutacyjnych, komunikacją,  organizowaniem pracy dużego zespołu, prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej. Czynnie uczestniczyła we wdrożeniu systemu komputerowego klasy  ERP  oraz nadzorowała funkcjonowania systemów komputerowych  wspomagających pracę w działach kadrowo płacowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w przystępny  sposób przekazać  bogatą wiedzę, jednocześnie wykorzystując w czasie zajęć umiejętność powiązania wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową, udzielić wsparcia doradczego i trenerskiego.  Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Zapewniamy:

 • materiały autorskie przygotowane przez wykładowcę, 
 • serwis kawowy w przypadku uczestnictwa w sali szkoleniowej.

Program szkolenia

 1. Nowy komentarz ZUS do ustawy zasiłkowej:
  • nowe podejście do umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą przy ustalaniu podstawy świadczeń chorobowych,
  • nowe podejście wpływu zmiany wymiaru etatu na ustalenie postawy chorobowej,
 2. Terminy wypłat zasiłków chorobowych.
 3. Kto jest płatnikiem zasiłków chorobowych, zasady ustalania płatnik.
 4. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń:
  1. wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy,
  2. zasiłek opiekuńczy,
  3. urlop opiekuńczy bez prawa do świadczeń chorobowych,
  4. zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego),
  5. wprowadzone w 2023 r zmiany w uprawnieniach do świadczeń rodzicielskich:
   • zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
   • wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
   • zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
   • zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
   • zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie urlopu łączonego z pracą,
   • skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego,
   • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych,
  6. świadczenie rehabilitacyjne,
 5. Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
 6. Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w różnych przypadkach (np.: zwolnienia lekarskie przypadające tylko na dni robocze, choroba przez 30 dni i jeden dzień wykowywana pracy)
 7. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia:
  1. Okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru:
   • podstawowy okres do ustalenia podstawy wymiaru,
   • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej np.: urlopem bezpłatnym lub wychowawczym;
   • zatrudnienie w trakcie miesiąca,
   • choroba w pierwszym miesiącu ubezpieczenia,
   • choroba w drugim miesiącu ubezpieczenia,
   • nieobecnościach pracownika w miesiącach w okresie ustalenia podstawy wymiaru zasiłków,
   • zmiana wymiaru etatu,
  2. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków oraz wynagrodzenia chorobowego:
   • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
   • zapisy stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które dają możliwość wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają,
   • sposób postępowania przy braku jednoznacznych zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych,
   • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
   • zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w zależności od ich rodzaju – stałe czy zmienne,
   • zasady dopełniania składników w miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność spowodowana działaniem siły wyższej lub urlopem opiekuńczym,
   • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w wysokości faktycznie wypłaconej,
   • brak jednoznacznego zapisu o proporcjonalnym pomniejszeniu, a prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia,
   • sposób uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
    • zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków,
    • zasady uzupełniania tych składników,
   • sposób uwzględniania składników przysługujących do określonego terminu,
   • zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
   • minimalna podstawa zasiłkowa w 2024 r przy dwukrotnej zmianie wynagrodzenia minimalnego,
  3. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru,
 8. Zasady liczenia okresu zasiłkowego.
 9. Świadczenia chorobowe – wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  1. przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  2. wynagrodzenie chorobowe / zasiłek chorobowy- przełom roku,
  3. zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego (okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jego waloryzacji),
 10. Zasiłek opiekuńczy:
  1. uprawnienia do zasiłku,
  2. okres wypłaty,
  3. limity dni zasiłku opiekuńczego,
  4. krąg osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego,
  5. dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 11. Uprawnienia rodzicielskie zasady wnioskowania, korzystania, okres wypłaty oraz przypadki szczególne miedzy innymi:
  1. Urlop macierzyński,
   • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu,
  2. Urlop rodzicielski,
   • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
   • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
  3. Urlop ojcowski.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe