Zawieranie umów-jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy?

Zawieranie umów-jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy?

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

8 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Dr nauk prawnych,  prokurator w Prokuraturze Okręgowej oraz adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Dydaktyk z wieloletnią praktyką. Wykładowca prawa na Uniwersytecie Warszawskim, SGH i w Krajowej
Wyższej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autorka wielu publikacji z zakresu Europejskiego prawa
gospodarczego w  działalności przedsiębiorstw.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

1. Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta – źródła pozyskiwania wiarygodności płatniczej kontrahenta

2. Rodzaje umów gospodarczych

 • Umowy ramowe, umowy kreujące stałą współpracę przedsiębiorców
 • Umowy nazwane i nienazwane, nowe rodzaje umów
 • Umowy – o świadczenie na rzecz osoby trzeciej i przez osobę trzecią
 • Umowa przedwstępna – kiedy zawierać i jakie są skutki podpisania

3. Jak uchronić się od zawarcia nieważnej umowy

 • Forma umowy, sposoby zawierania umów
 • Właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru
 • Wymóg zgody osoby trzeciej albo organu spółki kapitałowej na zawarcie umowy
 • Zgodność umowy z prawem i klauzulami generalnymi oraz uprzednia możliwość wykonania umowy
 • Skutki podpisania nieważnej umowy
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

4. Znaczenie wzorców umownych

 • Zawieranie umów przy zastosowaniu wzorców umownych
 • Problemy the battle of the forms

5. Jak poprawnie konstruować umowę

 • Komparacja, klauzule umowne
 • Zastrzeżenie prawa własności towaru oraz prawa pierwokupu i odkupu
 • Tajemnica handlowa i przemysłowa, poufność
 • Klauzula arbitrażowa
 • Klauzula wyboru prawa i jurysdykcji
 • Inne klauzule umowne

6. Zmiana umowy i zmiany stron umowy, czas trwania umowy

 • Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony
 • Sposoby rozwiązania umowy i wypowiedzenie umowy

7. Zabezpieczenie wykonania umów

 • Rodzaje i sposoby zabezpieczeń w umowie
 • kary umowne, zadatek, zaliczka
 • prawo odstąpienia od umowy
 • inne sankcje na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • Kilka słów na temat dopuszczalnych dodatkowych zabezpieczeń
 • przewłaszczenie na zabezpieczenia, weksel, poręczenie, zastaw, hipoteka, cesja wierzytelności na zabezpieczenie,
 • Jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia
 • Jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie

8. Wykonanie umów

 • Podstawowe zasady dotyczące wykonania umów
 • Konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • Rękojmia i gwarancja

9. Skutki podatkowe zawarcia umowy

 • Od oszczędności podatkowych do uchylania się od opodatkowania
 • Kiedy można narazić się na zarzut obejścia prawa podatkowego lub pozorności
 • Swoboda kontraktowania a prawo podatkowe

10. Specyfika wybranych rodzajów umów

 • Umowa sprzedaży, pośrednictwa, licencyjna, dystrybucji, o dzieło i o świadczenie usług
 • Umowa leasingu, umowa agencyjna

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe