Egzaminy na biegłego rewidenta (PIBR) – podstawowe informacje

Egzaminy na biegłego rewidenta (PIBR) – podstawowe informacje

Podstawowe informacje dla kandydatów na biegłego rewidenta zdających egzaminy PIBR

Egzaminy na biegłego rewidenta – jakie są warunki przystąpienia?

 • złożenie do Komisji Egzaminacyjnej PIBR zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego
 • złożenie w PIBR kwestionariusza osobowego oraz fotografii (dokumenty elektroniczne na stronie: https://www.pibr.org.pl/pl/zostan-bieglym)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty wstępnej 1000 zł.

Jakie egzaminy musi zdać kandydat na biegłego rewidenta?

Egzaminy na biegłego rewidenta organizuje PIBR.

Ilość egzaminów pisemnych – 10, z podziałem na 4 semestry.

Semestr I:

 1. Teoria i zasady rachunkowości
 2. Ekonomia i kontrola wewnętrzna

Semestr II:

 1. Prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą
 2. Prawo podatkowe (cz.I)
 3. Finanse i zarządzanie finansami

Semestr III:

 1. Rachunkowość finansowa
 2. Prawo podatkowe (cz. II)
 3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Semestr IV

 1. Sprawozdania finansowe i ich analiza
 2. Rewizja finansowa

Egzaminy PIBR – ile razy można podchodzić?

Do każdego egzaminu można w danym roku podchodzić 3 razy:

 • PIBR egzamin podstawowy,
 • Pierwsza poprawka,
 • Druga poprawka.

Ile kosztują egzaminy na biegłego rewidenta?

Każdy egzamin na biegłego rewidenta jest odpłatny w wysokości 750 zł. Koszt egzaminu dyplomowego wynosi 1550 zł.  Jednorazowa opłata wstępna za przystąpienie do egzaminów wynosi 1000 zł.

CEE Egzaminy PIBR

Czy istnieje kolejność z jaką trzeba zdawać egzaminy w PIBR?

Osoby które nie zdadzą egzaminów z semestru I nie mogą kontynuować nauki. Osoby które zdały semestr I mogą w sposób płynny podchodzić do egzaminów z semestru II i III. Aby zdawać egzaminy PIBR w sesji IV wszystkie poprzednie egzaminy muszą być zaliczone.

Gdzie przeprowadzane są egzaminy na biegłego rewidenta?

Egzaminy na biegłego rewidenta przeprowadza PIBR w czterech miastach jednocześnie tj. w:

 • Warszawie,
 • Katowicach,
 • Krakowie,
 • Poznaniu,
 • Gdańsku.

Jak wygląda egzamin na biegłego rewidenta?

Podczas egzaminu uczestnik otrzymuje ostemplowany arkusz egzaminacyjny. Arkusz należy wypełnić długopisem czarnym lub granatowym. Nie można rozwiązywać tematów ołówkiem lub kolorowymi długopisami.

Jak oceniany jest egzamin na biegłego rewidenta?

Każdy egzamin na biegłego rewidenta podzielony jest na kilka bloków tematycznych które zawierają testy lub pytania testowe i zadania. Każde pytanie testowe zawiera 3 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Poprawna odpowiedź na pytanie testowe to +2 punkty

Niepoprawna odpowiedź na pytanie to -1 punkt

Brak odpowiedzi na pytanie to  0 punktów

Zadania oceniane są proporcjonalnie do napisanej odpowiedzi. Za zadania nie ma punktów ujemnych. Aby zdać egzamin na biegłego rewidenta  należy odpowiedzieć na minimum 60% punktów przyznawanych dla każdego bloku tematycznego.

Co można zrobić w przypadku niezdania egzaminu PIBR?

W przypadku niezdania egzaminu, kandydatowi przysługuje możliwość złożenia:

 • podania o wgląd do pracy (w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników)

Praca jest udostępniana kandydatowi w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyników tylko w Warszawie.

 • odwołania od wyników (w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników). Odwołania rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania.

Kandydat otrzymuje z PIBR zawiadomienie o wyniku złożonego odwołania w formie pisemnej.

Ile trwają kursy przygotowujące do egzaminów w PIBR?

Czas trwania kursu na biegłego rewidenta wynosi 4 semestry (2 lata). Łączna ilość godzin zajęć: 682 godziny lekcyjne. Koszty poszczególnych semestrów różnią się w zależności od ilości proponowanych godzin zajęć.

Na każdy semestr uczestnik zapisuje się osobno. Można zapisać się na zajęcia z całego semestru lub na poszczególne przedmioty.

W cenie zajęć uczestnicy otrzymują wszystkie materiały potrzebne do opanowania niezbędnej wiedzy – książki, skrypty, materiały autorskie opracowane specjalnie na zajęcia, zadania, ćwiczenia powtórzeniowe i testy. Szkolenia prowadzone są w sali oraz w formie kursów online na żywo.

Jak wygląda egzamin dyplomowy na biegłego rewidenta?

Po zdaniu 10 egzaminów, zaliczeniu praktyki i aplikacji kandydat przystępuje do egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu dyplomowego trwa 180 minut, a część ustna do 30 minut. Obie części kandydat zdaje jednego dnia. Koszt egzaminu dyplomowego wynosi 1550 zł. 

Część pisemna egzaminu dyplomowego  na biegłego rewidenta obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z rachunkowością finansową, sprawozdawczością i rewizją: przedsiębiorstw, banków i ubezpieczycieli. Kandydat rozwiązuje jedno lub kilka zadań w ściśle określonym czasie.

Zadania mogą dotyczyć:

 • rozwiązania problemu z zadania
 • określenia ryzyk zawartych w poszczególnych elementach treści zadania
 • odniesienia się do stanowiska biegłego rewidenta który bada sprawozdanie finansowe firmy
 • przedstawienia własnego osądu do wydanej opinii biegłego rewidenta.

Ze wszystkimi tymi zagadnieniami kandydat na biegłego rewidenta zetknął się podczas wykonywania aplikacji a sprawdzeniem umiejętności stosowania odpowiednich technik badania są odpowiedzi na umieszczone w zadaniu polecenia.

Kandydaci zdający egzamin dyplomowy rozwiązują te same zadania. Nie ma podziału na grupy i można korzystać z przepisów w wersji bez komentarza, podobnie jak na wszystkich wcześniejszych egzaminach.

Część ustna egzaminu dyplomowego przeprowadzana jest tego samego dnia co egzamin pisemny.

Po zakończeniu egzaminu pisemnego komisja przystępuje do sprawdzana prac.

Kandydaci przydzielani są do poszczególnych komisji na egzamin ustny. Kandydat zdaje egzamin ustny przed trzyosobową Komisją Egzaminacyjną. Losuje trzy pytania. Jedno z pytań dotyczy zagadnienia związanego z  wcześniej rozwiązanym zagadnieniem z pisemnej części egzaminu.

Na egzaminie ustnym kandydat nie może korzystać z przepisów prawa, dlatego tak ważne jest solidne przygotowanie się do tego egzaminu.

Należy przede wszystkim korzystać z aktualnych przepisów Krajowych i Międzynarodowych Standardów Badania (MSB), Międzynarodowych Standardów Przeglądu (MSP) i Międzynarodowych założeń koncepcyjnych usług atestacyjnych.

Bardzo istotne jest przejrzenie aktualnego Kodeksu Etyki IFAC i zapoznanie się z wymogami dotyczącymi niezależności biegłego rewidenta.

Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzję dotyczącą wyniku egzaminu po zsumowaniu odpowiedzi z części pisemnej i ustnej. Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej w tym samym dniu osobiście informuje kandydata w wyniku jego egzaminu.

Po zdaniu egzaminu dyplomowego, kandydat zostaje biegłym rewidentem, czyli najlepiej wykształconą osobą w Polsce.

Co trzeba wiedzieć o praktyce w rachunkowości dla kandydatów na biegłych rewidentów?

Kandydat na biegłego rewidenta musi wykazać się również zaliczeniem praktyki.

Praktyka trwa rok i ma za zadanie zaznajomienie kandydata z pracą w księgowości.

Praktyka powinna odbywać się w:

 • jednostkach  prowadzących księgi rachunkowe lub
 • podmiotach prowadzących usługowo księgi rachunkowe lub
 • firmach audytorskich, jeśli prowadzą księgo rachunkowe.

Forma prawna odbywania praktyki:

 • stosunek pracy (min. ½ etatu),
 • umowa cywilnoprawna
 • umowa spółki,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Praktyka powinna być realizowana zgodnie z programem opublikowanym na stronie PIBR i  być odpowiednio udokumentowana poprzez prowadzenie dzienniczka praktyk, który potem wraz z podaniem o zaliczenie praktyki jest składany w PIBR. (Wzory dokumentów znajdują sią na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w zakładce „Kandydaci”)

Czy można się ubiegać o zwolnienie z praktyki?

Kandydat może  ubiegać się o zwolnienie z praktyki po spełnieniu jednego z warunków:

 1. praca w księgowości w komórkach finansowo-księgowych na podstawie stosunku pracy na samodzielnym stanowisku co najmniej 3 lata
 2. praca w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych co najmniej 3 lata
 3. posiadany certyfikat księgowy na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 4. jest mianowanym kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli.

Aplikacja na biegłego rewidenta – jakie są zasady odbywania?

Aplikacja na biegłego rewidenta trwa 2 lata i odbywana jest w firmach audytorskich uprawnionych do prowadzenia aplikantów. Aplikacja realizowana jest w oparciu o program aplikacji opublikowany na stronach PIBR. Aplikacja może być rozpoczęta po uprzednim zaliczeniu praktyki w rachunkowości i nie wcześniej niż po zdaniu egzaminów z I i II semestru oraz co najmniej dwóch egzaminów z semestru III. Aplikacja odbywa się na podstawie stosunku pracy, ale Komisja może wyrazić zgodę na odbywanie aplikacji na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kandydat realizujący aplikację obowiązany jest do bieżącego dokumentowania przebiegu aplikacji.

Wzory dokumentów opublikowane są na stronie PIBR.

Kandydat może ubiegać się o zwolnienie z aplikacji po spełnieniu i udokumentowaniu warunku posiadania co najmniej 15 – letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów potwierdzonego odpowiednimi zaświadczeniami.

Podstawowe przepisy:

 • Ustawa o biegłych rewidentach Dz. U.2017.1089 z dnia 2017.06.06 (w szczególności rozdz. 2 art. 14, 15, 16)
 • Rozporządzenie MF z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz.U.2017.2396 z dnia 2017.12.21)
50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe