Szczegółowy program – FINANSE

Szczegółowy program – FINANSE

Zakres wymaganej  wiedzy

1. Zarządzanie finansami  jednostek gospodarczych
1.1. Kapitały (fundusze) własne jednostek gospodarczych.
1.2. Rozliczenia pieniężne gotówkowe i bezgotówkowe, w tym w walutach obcych.
1.3. Zasilanie finansowe, analiza i prognozowanie przepływów pieniężnych.
1.4. Wycena przepływów pieniężnych:
a) wartość przyszła i procent złożony,
b) wartość bieżąca i dyskonto,
c) annuity i perpetuity.
1.5. Planowanie nakładów kapitałowych – wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), analiza i ocena projektu inwestycyjnego, decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka i niepewności.
1.6. Długoterminowe decyzje finansowe:
a) źródła finansowania długoterminowego:
– kredyty i pożyczki długo-terminowe,
– obligacje, zamienne papiery wartościowe i prawa pierwokupu,
– inne, alternatywne źródła finansowania (leasing, factoring, private equity), b) zasady emisji i plasowania emisji na rynku,
c) koszt kapitału:
– koszt kapitału własnego,
– koszt kapitału obcego,
– średni ważony koszt kapitału,
d) struktura finansowania, zasady działania dźwigni finansowej, e) restrukturyzacja długu,
f) polityka dywidend.
1.7. Krótkoterminowe decyzje finansowe:
a) zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością,
b) zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami krótkoterminowymi:
– polityka kredytu kupieckiego,
– koszt kredytów i pożyczek krótkoterminowych,
– pożyczki zabezpieczone i obrót wierzytelnościami,
– bony komercyjne,
c) zarządzanie kapitałem obrotowym netto (kapitałem pracującym).
1.8. Planowanie finansowe: prognozy, zakres, modele.
1.9. Zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa:
a) pojęcie zarządzania ryzykiem, b) proces zarządzania ryzykiem,
c) metodyka pomiaru ryzyka,
d) pomiar ryzyka rynkowego i płynności,
e) strategia sterowania ryzykiem rynkowym
f) strategia sterowania ryzykiem płynności,
g) zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.
1.10 Postępowanie restrukturyzacyjne oraz upadłościowe – aspekty finansowe.

2. Wycena przedsiębiorstw
2.1. Wycena przedsiębiorstw metodami majątkowymi:
a) metodą księgową (aktywów netto),
b) metodą skorygowanych aktywów netto, c) metodą odtworzeniową,
d) metodą likwidacyjną.
2.2. Wycena przedsiębiorstw metodami dochodowymi:
a) zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
b) zdyskontowanych strumieni ekonomicznej wartości dodanej.
2.3. Wycena przedsiębiorstw metodami mieszanymi:
a) metodą wartości średniej,
b) metodą stopy pomnażania wartości, c) metodą z zyskiem dodatkowym.
2.4. Wycena przedsiębiorstw innymi metodami:
a) rynkową metodą wyceny mnożnikowej, b) uproszczoną metodą drogą porównań,
c) metody wyceny przedsiębiorstw nierentownych.

3. Finanse publiczne
3.1. Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych.
3.2. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
3.3. Ogólne zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych (źródła finansowania zadań publicznych, plany finansowe, dyscyplina finansów publicznych).
3.4. System finansowy jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej.
3.5. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego:
a) zasady uchwalania i wykonywania, b) podstawowe dochody i wydatki,
c) dotacje budżetowe, ich rodzaje, przeznaczenie, zasady udzielania i rozliczania.
3.6. System finansowego wspomagania gospodarki środkami z budżetu Unii Europejskiej.
3.7. System finansowania przedsięwzięć publiczno-prywatnych.

4. Finanse banków i instytucji  finansowych
4.1. System bankowy – bank centralny i jego funkcje, banki państwowe, banki w formie spółek akcyjnych, banki hipoteczne, banki zrzeszające, banki spółdzielcze, oddziały i przedstawicielstwa instytucji kredytowych oraz banków zagranicznych.
4.2. Rola Banku Gospodarstwa Krajowego.
4.3. Finansowe grupy kapitałowe, w tym międzynarodowe, konglomeraty finansowe oraz struktury holdingowe.
4.4. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
4.5. Inne instytucje finansowe.
4.6. Fundusze własne, ich kategorie i struktura oraz wewnętrzne relacje. Sposoby wnoszenia i zaliczania poszczególnych instrumentów do odpowiednich kategorii funduszy. Tworzenie, przeznaczenie, wykorzystanie, inne operacje i pozycje wpływające na poziom funduszy własnych poszczególnych rodzajów podmiotów.
4.7. Proces szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez banki jego przeglądów.
4.8. Zakres i zasady wyznaczania wymogów kapitałowych, w tym zakres i warunki stosowania metod statystycznych.
4.9. Bufory kapitałowe – uwarunkowania stosowania, zasady kalkulacji, normy regulacyjne.
4.10. Domiar kapitałowy – definicja oraz zakres stosowania. Obowiązujące normy kapitałowe, poszczególne składowe, ich poziom oraz sposób obliczania, w tym zasady kalkulacji współczynnika wypłacalności.
4.11. System zarządzania ryzykiem banku oraz system kontroli wewnętrznej, jako elementy systemu zarządzania.
4.12. Kategorie identyfikowanego ryzyka w działalności bankowej, wiążące normy ostrożnościowe, określające dopuszczalne ryzyko w działalności banku oraz zakres ich stosowania.
4.13. Uwarunkowania procesu wyznaczania akceptowalnego poziomu ryzyka.
4.14. System identyfikacji, pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka w działalności banku oraz innych podmiotów finansowych działających na rynku regulowanym.
4.15. Zarządzanie aktywami i pasywami, struktura finansowania oraz alokacja środków z uwzględnieniem uwarunkowań walutowych, terminowych, zmienności stóp procentowych oraz ryzyka kontrahenta.
4.16. Limity wewnętrzne, normy koncentracji oraz pozostałe normy regulacyjne.
4.17. Rodzaje operacji i instrumentów bankowych realizowanych na rachunek własny, jak i oferowanych klientom, w tym prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek, gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw, emisja bankowych papierów wartościowych, emisja listów zastawnych, rozliczenia pieniężne – wymagania regulacyjne.
4.18. Uczestnictwo podmiotów finansowych w systemie bezpieczeństwa. System gwarancji depozytów – aspekty finansowe oraz obowiązki informacyjne.
4.19. System rekompensat – aspekty finansowe.
4.20. Zasady partycypacji w finansowaniu systemu nadzoru.
4.21. Procesy restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji podmiotu finansowego – założenia, możliwe scenariusze, wykorzystywane mechanizmy.
4.22. Odpowiedzialność oraz rola poszczególnych instytucji w procesach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

5. Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
5.1. System ubezpieczeń majątkowych i osobowych (formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, istota i rodzaje ubezpieczeń).
5.2. Operacje w działalności ubezpieczeniowej.
5.3. Kapitał zakładowy oraz inne kapitały i fundusze specjalne zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji – tworzenie, przeznaczenie, wykorzystanie, inne operacje tymi kapitałami i funduszami.
5.4. Zasady lokowania środków finansowych przez zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji.
5.5. Ryzyko w działalności zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji. System zarządzania ryzykiem. Własna ocena ryzyka i wypłacalności.
5.6. Reasekuracja i inne techniki przenoszenia ryzyka. System kontroli wewnętrznej. Funkcja audytu wewnętrznego. Funkcja aktuarialna. Funkcja zgodności z przepisami. Funkcja zarządzania ryzykiem.
5.7. Wypłacalność zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji. Rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności i dla celów rachunkowości. Środki własne zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji. Klasyfikacja pozycji środków własnych. Wymagany poziom środków własnych.
5.8. Relacje określonych ustawowo rodzajów i kategorii środków własnych (podstawowe środki własne, uzupełniające środki własne, dopuszczone środki własne) do określonych ustawowo wymogów wypłacalności (kapitałowy wymóg wypłacalności, minimalny wymóg kapitałowy, nieprzekraczalny dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego).
5.9. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – funkcje, zasady działania.
5.10. Inne instytucje rynku ubezpieczeniowego – aspekty finansowe.

Oczekiwane efekty kształcenia

1. Zarządzanie finansami  jednostek gospodarczych
A. Identyfikowanie rodzajów kapitałów własnych oraz zasad ich tworzenia, przeznaczenia i wykorzystania.
B. Ocenianie prawidłowości rozliczeń pieniężnych, w tym w walutach obcych oraz identyfikowanie operacji „prania pieniędzy”.
C. Kalkulowanie kosztu kapitału własnego i obcego, w tym kredytów bankowych i pożyczek oraz kredytu kupieckiego.
D. Dokonywanie oceny inwestycji kapitałowych z zastosowaniem metod statycznych, dynamicznych i innych
E. Dokonywanie oceny różnych źródeł finansowania dostępnych dla jednostki, w tym kredyt, instrumenty finansowe, leasing, faktoring.
F. Dokonywanie oceny zasilania finansowego, wymagań dotyczących kapitału obrotowego prawidłowości wyboru i opłacalności źródeł finansowania działalności jednostki.
G. Analiza przepływów pieniężnych oraz dokonywanie wyceny przepływów pieniężnych.
H. Na podstawie danych finansowych oraz przeprowadzonych obliczeń i analiz (m.in. przy zastosowaniu metod matematyki finansowej i statystyki) dokonywanie oceny decyzji w zakresie zarządzania finansowego w jednostce gospodarczej oraz formułowanie wniosków.
I. Analiza obecnej i przyszłej sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem m. in. analizy wskaźnikowej, analizy trendów i analizy przepływów pieniężnych.
J. Umiejętność stosowania matematyki finansowej i informatyki w pracach analitycznych oraz w celu wspierania podejmowania decyzji.
K. Sporządzanie prognoz i planów finansowych.
L. Interpretacja podejścia dochodowego, majątkowego i rynkowego w zastosowaniu do decyzji inwestycyjnych, planowania i długoterminowego zarządzania finansami.
M. Identyfikowanie przyczyn i przejawów ryzyka w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa oraz narzędzi zarządzania ryzykiem.
N. Ocenianie systemu zarządzania ryzykiem w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa.
O. Identyfikowanie specyficznych cech gospodarki finansowej w sytuacji postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz dokonywanie oceny poprawności operacji finansowych przeprowadzanych w tych sytuacjach.

2. Wycena przedsiębiorstw
A. Dokonywanie właściwego doboru metod wyceny (z uwzględnieniem celu wyceny, regulacji formalnoprawnych, zasobu materiałów informacyjnych i wymogów poprawności).
B. Sporządzanie wyceny przedsiębiorstw stosując metody majątkowe, dochodowe, mieszane lub inne adekwatne do sytuacji.
C. Wycena przedsiębiorstw uwzgledniająca znajomość krajowego standardu wycen specjalistycznych KSWS – ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, stosownych przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej odnoszących się do definicji oraz sposobu ustalania wartości godziwej, wartości rynkowej i wartości księgowej.

3. Finanse publiczne
A. Identyfikowanie rodzajów środków publicznych, form ich występowania i zasad gospodarowania nimi.
B. Identyfikowanie jednostek sektora finansów publicznych. C.    Ocenianie źródeł finansowania działalności jednostek finansów publicznych (prawidłowość dochodów i wydatków).
D. Ocenianie prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych.
E. Ocenianie prawidłowości wykorzystania i rozliczania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
F. Ocenianie prawidłowości finansowania przedsięwzięć publiczno-prywatnych.
G. Ocenianie przestrzegania zasad dyscypliny finansów publicznych.

4. Finanse banków i instytucji  finansowych
A. Znajomość organizacji systemu bankowego.
B. Umiejętność rozpoznawania oraz znajomość kryteriów klasyfikacji, uwarunkowań formalno-prawnych, norm ostrożnościowych, ograniczeń regulacyjnych poszczególnych podmiotów oraz wpływ tych uwarunkowań na gospodarkę finansową tych podmiotów.
C. Identyfikowanie zasad tworzenia, przeznaczenia i wykorzystania funduszy własnych, znajomość wymogów związanych z ich klasyfikowaniem do poszczególnych kategorii. Znajomość określonych prawem warunków dokonywania operacji tymi kapitałami (w tym obejmowanie, zbywanie oraz ich umarzanie).
D. Umiejętność oceny adekwatności poziomu poszczególnych kategorii funduszy w relacji do skali prowadzonej działalności oraz poziomu generowanego ryzyka.
E. Znajomość podstawowych kategorii ryzyka występującego w działalności podmiotów finansowych oraz mechanizmów wykorzystywanych w procesie zarządzania ryzykiem. Stosowanie podstawowych instrumentów zarządzania ryzykiem bankowym, warunki organizacyjne oraz implikacje finansowe. Strategie zarządzania ryzykiem, w tym wykorzystywanie operacji zabezpieczających. Rozdział funkcji operacyjnych, zarządczych i kontrolnych – wymogi w sferze organizacyjnej.
F. Ocenianie działalności kredytowej, inwestycyjnej oraz innych operacji według kryteriów ekonomicznych i formalnoprawnych, z uwzględnieniem poziomu generowanego ryzyka oraz metod jego ograniczania, w tym badanie zakresu oraz skutków prowadzonej działalności z punktu widzenia wypłacalności, jakości aktywów, płynności płatniczej, ryzyka rynkowego, ryzyka operacyjnego oraz wpływu na wynik finansowy.
G. Znajomość uwarunkowań związanych z operacjami prowadzonymi przez banki – ogólne zasady i standardy ich stosowania, identyfikacja ryzyka oraz obowiązujące normy i regulacje związane z ich oferowaniem.
H. Znajomość podmiotów występujących w ramach systemu bezpieczeństwa oraz obciążeń związanych z partycypacją w kosztach jego funkcjonowania. Znajomość funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów. Ustalanie obowiązków, w tym obciążeń oraz wymogów wynikających z obowiązującego systemu. Znajomość zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa oraz obciążeń związanych z jego funkcjonowaniem.
I. Znajomość mechanizmów oraz instrumentów służących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz uwarunkowania ich stosowania. Rola poszczególnych instytucji, w tym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

5. Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
A. Ocenianie organizacji oraz systemu zarządzania zakładem ubezpieczeń i zakładem reasekuracji.
B. Ocenianie dokonywanych operacji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działalności, jako jednostki zainteresowania publicznego.
C. Identyfikowanie zasad tworzenia, przeznaczenia i wykorzystania kapitałów własnych i funduszy specjalnych. Znajomość określonych prawem warunków dokonywania operacji tymi kapitałami (w tym obejmowanie, zbywanie, umarzanie akcji lub udziałów). Ocenianie gospodarowania kapitałami własnymi i funduszami specjalnymi według kryteriów ekonomicznych i formalnoprawnych.
D. Ocenianie działalności lokacyjnej według kryteriów ekonomicznych i formalnoprawnych.
E. Identyfikowanie instrumentów zarządzania ryzykiem. Ocenianie spełniania wymogów określonych prawem w zakresie zapewnienia przez zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji właściwego systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, skutecznej funkcji audytu i funkcji aktuarialnej, funkcji zgodności z przepisami i funkcji zarządzania ryzykiem.
F. Identyfikowanie zasad i wymogów wypłacalności zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji oraz instrumentów i mierników oceny wypłacalności. Ocenianie prawidłowości ustalenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości (za wyjątkiem ustalanych metodami aktuarialnymi). Znajomość klasyfikacji środków własnych dla celów wypłacalności oraz relacji rodzajów i kategorii środków własnych do określonych wymogów wypłacalności.
G. Ocenianie prawidłowości obliczenia nieprzekraczalnego dolnego progu minimalnego wymogu wypłacalności oraz spełniania przez zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji obowiązków w zakresie obliczenia minimalnego wymogu kapitałowego. Ocenianie pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności i minimalnego wymogu kapitałowego właściwymi rodzajami i kategoriami środków własnych.
H. Identyfikowanie funkcji i zasad działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
I. Ocenianie prawidłowości ustalania zobowiązań finansowych zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji wobec instytucji rynku ubezpieczeniowego.

Sprawdź  ofertę dotyczącą kursu przygotowującego do egzaminu na biegłego rewidenta.  Finanse.

 

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe