Szczegółowy program – Prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Szczegółowy program – Prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zakres wymaganej  wiedzy

1. Podstawy prawa
1.1. Źródła prawa.
1.2. Systematyka prawa.
1.3. Wykładnia prawa.
1.4. Obowiązywanie prawa – promulgacja, wejście w życie, stosowanie, reguły kolizyjne.
1.5. Norma prawna a przepis prawa.
1.6. Pierwotne i wtórne prawo wspólnotowe.

2. Prawo cywilne
2.1. Podmioty prawa cywilnego, przedstawicielstwo, mienie, czynności prawne, terminy, przedawnienie roszczeń.
2.2. Własność i inne prawa rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone, posiadanie).
2.3. Zobowiązania:
a) zagadnienia ogólne powstawania i wykonywania zobowiązań,
b) wielość dłużników i wielość wierzycieli,
c) ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych, treść i forma umów,
d) bezpodstawne wzbogacenie,
e) czyny niedozwolone,
f) wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela lub dłużnika,
g) ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,
h) umowy: sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, rachunku bankowego, zlecenia, agencyjna, komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu, spółki, poręczenia, darowizny, przekazu.
2.4 Naruszenia prawa.

3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
3.1. Podstawowe zasady prawa pracy.
3.2. Stosunek pracy.
3.3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
3.4. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
3.5. Odpowiedzialność materialna pracowników.
3.6. Czas pracy.
3.7. Urlopy pracownicze.
3.8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
3.9. Zatrudnianie młodocianych.
3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
3.11. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.
3.12. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
3.13. Przedawnienie roszczeń w prawie pracy.
3.14. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
3.15. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne.
3.16. Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków.
3.17. Obowiązki ubezpieczonych.
3.18. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń.
3.19. Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.
3.20. Naruszenia prawa.

4. Prawo spółek
4.1. Przepisy ogólne, spółki osobowe i kapitałowe.
4.2. Powstawanie spółek.
4.3. Organy spółek. Prawa i obowiązki wspólników, akcjonariuszy.
4.4. Rozwiązanie i likwidacja spółek.
4.5. Łączenie, podział i przekształcanie spółek.
4.6. Naruszenia prawa.

5. Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
5.1. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
5.2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
5.3. Skutki ogłoszenia upadłości.
5.4. Postępowanie upadłościowe prowadzone po ogłoszeniu upadłości.
5.5. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności.
5.6. Układ w upadłości.
5.7. Likwidacja masy upadłości.
5.8. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo.
5.9. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki.
5.10. Przepisy z zakresu międzynarodowego postepowania upadłościowego.
5.11. Odrębne postepowania upadłościowe.
5.12 Przepisy ogólne i szczególne o postepowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach.
5.13. Przepisy szczególne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach.
5.14. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego.
5.15. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne.
5.16. Naruszenia prawa.

6. Prawo regulujące działalność gospodarczą
6.1. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zasada równości przedsiębiorców wobec prawa, zasada rozliczeń bezgotówkowych, koncesjonowanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej lub wydawanie zezwoleń).
6.2. Powstawanie, funkcjonowanie, łączenie, przekształcanie, przejęcie i likwidacja przedsiębiorstw osób fizycznych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, banków i innych instytucji finansowych, zakładów ubezpieczeń.
6.3. Ochrona środowiska w działalności gospodarczej.
6.4. Podstawy prawne działalności gospodarczej organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń oraz przedstawicielstw osób zagranicznych.
6.5. Prawo dewizowe.
6.6. Naruszenia prawa.

Oczekiwane efekty kształcenia

1. Podstawy prawa
A. Znajomość źródeł prawa.
B. Zrozumienie znaczenia hierarchii i zasad obowiązywania przepisów prawa.
C. Znajomość zasad stosowania pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego.

2. Prawo cywilne
A. Rozumienie podstawowych zasad prawa cywilnego.
B. Umiejętność wskazywania właściwych do zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego.
C. Stosowanie zasad wykonywania zobowiązań.
D. Określanie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych, a przede wszystkim umowy sprzedaży, dostawy, o roboty budowlane, komisu, przewozu, spedycji, składu, o dzieło, zlecenia, agencyjnej, najmu, dzierżawy i innych podobnych (leasingu), rachunku bankowego, pożyczki, poręczenia, przekazu, darowizny i ubezpieczenia.
E. Umiejętność interpretacji przepisów Kodeksu cywilnego .
F. Wskazanie skutków naruszeń prawa.

3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
A. Rozumienie podstawowych zasad prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
B. Umiejętność wskazywania właściwych do zastosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
C. Określanie obowiązków i uprawnień stron umowy o pracę, wywiązywania się z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych.
D. Umiejętność interpretacji przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
E. Wskazanie skutków naruszeń prawa.

3.4. Prawo spółek
A.  Rozumienie podstawowych zasad prawa spółek.
B.  Umiejętność wskazywania właściwych do zastosowania przepisów prawa spółek.
C.  Stosowanie zasad dotyczących powstawania, funkcjonowania i likwidacji podmiotów gospodarczych, działających w szczególności w formie osób prawnych, w zakresie dopełniania obowiązków rejestrowych, gromadzenia kapitałów własnych i ich przeznaczenia w ujęciu formalno-prawnym, obowiązków i uprawnień walnego zgromadzenia, rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) i zarządu w spółkach kapitałowych i spółdzielniach.
D. Umiejętność interpretacji przepisów prawa spółek.
E. Wskazanie skutków naruszeń prawa.

3.5. Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
A. Rozumienie podstawowych zasad postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
B. Umiejętność wskazywania właściwych do zastosowania przepisów postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
C. Umiejętność interpretacji przepisów postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
D. Wskazanie skutków naruszeń prawa.

3.6. Prawo regulujące działalność gospodarczą
A. Umiejętność wskazywania właściwych do zastosowania przepisów dotyczących działalności gospodarczej.
B. Interpretacja przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej w odniesieniu do różnych form podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
C. Wskazanie skutków naruszeń prawa.

Sprawdź  ofertę dotyczącą kursu przygotowującego do egzaminu na biegłego rewidenta.  Prawo cywilne prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe