Szczegółowy program – PRAWO PODATKOWE CZ. II.

Szczegółowy program – PRAWO PODATKOWE CZ. II.

Zakres wymaganej  wiedzy

1. Podatki  dochodowe od dochodów z działalności gospodarczej
1.1. Podatnicy.
1.2. Przedmiot opodatkowania.
1.3. Rok podatkowy.
1.4. Przychody.
1.5. Zwolnienia przedmiotowe.
1.6. Szczególne zasady ustalania dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.
1.7. Koszty uzyskania przychodu.
1.8. Amortyzacja podatkowa.
1.9. Opodatkowanie stron umowy leasingu.
1.10. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku z działalności gospodarczej.
1.11. Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
1.12. Podatek od dywidend.
1.13. Przedsiębiorstwa powiązane.
1.14. Ceny transferowe.
1.15. Pobór podatku (zaliczki i rozliczenie roczne).
1.16. Deklaracje, zeznania, oświadczenia i informacje podatkowe.

2.Podatek  od nieruchomości
2.1.Podatnicy.
2.2.Przedmiot i podstawa opodatkowania.
2.3.Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
2.4.Ulgi i wyłączenia.
2.5.Wymiar i pobór podatku.

3.Podatek  od środków transportowych
3.1.Podatnicy.
3.2.Przedmiot i podstawa opodatkowania.
3.3.Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
3.4.Ulgi i wyłączenia.
3.5.Wymiar i pobór podatku.

4.Podatek  rolny
4.1.Podatnicy.
4.2.Przedmiot i podstawa opodatkowania.
4.3.Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
4.4.Ulgi i wyłączenia.
4.5.Wymiar i pobór podatku.

5.Podatek  leśny
5.1.Podatnicy.
5.2.Przedmiot i podstawa opodatkowania.
5.3.Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
5.4.Ulgi i wyłączenia.
5.5.Wymiar i pobór podatku.

6.Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą
6.1.Rezydencja podatkowa.
6.2.Źródło podatkowe i miejsce jego położenia.
6.3.Podwójne opodatkowanie i sposoby jego unikania.
6.4.Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
6.5.Przedsiębiorstwa powiązane.
6.6.Konwencja Modelowa OECD.
6.7.Zasady przeliczania przychodów, dochodów i podatków z walut obcych na walutę polską.
6.8.Harmonizacja podatkowa.
6.9.Zakaz dyskryminacji i protekcjonizmu podatkowego oraz procedura wzajemnego porozumiewania się.
6.10.Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami.

7.Obciążenia  jednostek  z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa
7.1. Podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat z zysku.
7.2. Obliczanie zaliczek na poczet wpłat z zysku oraz rozliczenie roczne.
7.3. Obowiązki raportingowe.
7.4. Terminy dokonywania wpłat.
7.5. Korygowanie rozliczeń z tytułu wpłat z zysku.
7.6. Ograniczenia i zwolnienia z obowiązku dokonywania wpłat z zysku.

8. Podatek  od niektórych instytucji  finansowych
8.1. Podatnicy
8.2. Przedmiot podatku
8.3. Podstawa opodatkowania
8.4. Stawka podatku
8.5. Pobór podatku
8.6. Zwolnienia podatkowe

 

Oczekiwane efekty kształcenia

1. Podatki  dochodowe od dochodów z działalności gospodarczej
A. Identyfikowanie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.
B. Ustalanie przychodów podlegających opodatkowaniu, kosztów uzyskania przychodów i podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz obliczanie wysokości (kwot) podatku.
C. Wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego, ustalania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów osób fizycznych i od dywidend.
D. Dokonywanie rocznego rozliczenia podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
E. Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych oraz ewidencji podatkowej.
F. Stosowanie przepisów właściwych ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie delegacji ustawowych, korzystanie z interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

2. Podatek  od nieruchomości
A. Identyfikowanie podatników podatku od nieruchomości.
B. Określanie przedmiotu i podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
C. Stosowanie ulg oraz obliczanie podatku.
D. Stosowanie przepisów właściwych ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie delegacji ustawowych, korzystanie z interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

3.Podatek  od środków transportowych
A. Identyfikowanie podatników podatku od środków transportowych.
B. Określanie przedmiotu i podstawy opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
C. Stosowanie ulg oraz obliczanie podatku, nadpłaty i zwrotu podatku od środków transportowych.
D. Stosowania przepisów właściwych ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie delegacji ustawowych, korzystanie z interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

4.Podatek  rolny
A. Identyfikowanie podatników podatku rolnego.
B. Określanie przedmiotu i podstawy opodatkowania podatkiem rolnym.
C. Stosowanie ulg w podatku rolnym oraz obliczania podatku.
D. Stosowanie przepisów właściwych ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie delegacji ustawowych, korzystanie z interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

5.Podatek  leśny
A. Identyfikowanie podatników podatku leśnego.
B. Określanie przedmiotu i podstawy opodatkowania podatkiem leśnym.
C. Stosowanie ulg w podatku leśnym oraz obliczanie podatku.
D. Stosowania przepisów właściwych ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie delegacji ustawowych, korzystania z interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

6.Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą
A. Określanie miejsca rezydencji.
B. Określanie możliwości i skutków zastosowania postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.
C. Identyfikowanie i zastosowanie metod eliminowania podwójnego opodatkowania.
D. Identyfikowanie i zastosowanie trybu postępowania przy korekcie zysków przedsiębiorstw powiązanych.
E. Przeliczanie przychodów, kosztów, dochodów i podatków z walut obcych na walutę polską.
F. Ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów podatkowych.
G. Stosowanie przepisów właściwych ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie delegacji ustawowych, Konwencji Modelowej OECD, umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, korzystanie z interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

7.Obciążenia  jednostek  z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa
A. Określanie obciążeń z tytułu wniesienia do przedsiębiorstw kapitału przez Skarb Państwa.
B. Stosowanie przepisów właściwych ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie delegacji ustawowych, korzystanie z interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

8. Podatek  od niektórych instytucji  finansowych
A. Identyfikowanie podatników podatku od niektórych instytucji finansowych na podstawie przepisów ustawy prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o kredycie konsumenckim.
B. Ustalanie warunków powstawania obowiązku wpłacania podatku.
C. Scharakteryzowanie aktywów instytucji finansowych, jako przedmiotu opodatkowania.
D. Obliczanie nadwyżki sumy wartości aktywów podatnika, jako podstawy opodatkowania.
E. Przeliczanie kwoty podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote polskie.
F. Obniżanie podstawy opodatkowania dla poszczególnych podatników.
G. Wskazanie okresu rozliczenia podatku.
H. Identyfikowanie obowiązków podatników.
I. Wskazanie organów podatkowych właściwych do poboru podatku.
J. Ustalanie zwolnień generalnych oraz zwolnień indywidualnych od podatku ze wskazaniem podstawy prawnej

Sprawdź  ofertę dotyczącą kursu przygotowującego do egzaminu na biegłego rewidenta.  Prawo podatkowe cz. II

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe