Szczegółowy program – PRAWO PODATKOWE – CZĘŚĆ I

Szczegółowy program – PRAWO PODATKOWE – CZĘŚĆ I

Zakres wymaganej  wiedzy

1. Zagadnienia ogólne
1.1. Istota podatku, jego cechy.
1.2. Źródła prawa podatkowego.
1.3. Organy podatkowe i krajowa administracja skarbowa, właściwość, kompetencje.
1.4. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego,
1.5. Współdziałanie i porozumienie inwestycyjne

2. Materialne prawo podatkowe
2.1. Obowiązek podatkowy a zobowiązania podatkowe.
2.2. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych.
2.3. Zaległość podatkowa, odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
2.4. Nadpłata podatku.
2.5. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
2.6. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
2.7 Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
2.8. Deklaracje i informacje podatkowe, rachunki.
2.9. Przedawnienie.
2.10. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.
2.11. Przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

3. Formalne prawo podatkowe
3.1. Postępowanie podatkowe, w tym w przypadku unikania opodatkowania.
3.2. Szacowanie podstawy opodatkowania.
3.3. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa.
3.4. Kontrola celno – skarbowa
3.5. Tajemnica skarbowa.
3.6. Ewidencja oraz identyfikacja podatników i płatników.

4. Szczegółowe prawo podatkowe  
4.1. Szczegółowe prawo podatkowe – podatek od towarów i usług:
– zakres opodatkowania, podatnicy i ich rejestracja, odwrotne obciążenie, obowiązek podatkowy;
– zwolnienia przedmiotowe;
– miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki podatku;
– sprzedaż zwolniona i opodatkowana, podatek należny, dokumentowanie sprzedaży i jej ewidencja;
– podatek naliczony, dokumentacja zakupów i ich ewidencja;
– obliczenie i zwrot podatku, deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące, dokumentacja i terminy rozliczeń, procedury szczególne.

4.2. Szczegółowe prawo podatkowe  – podatek  akcyzowy
4.2.1. Podatek akcyzowy:
– przedmiot opodatkowania,
– podatnicy,
– obowiązek podatkowy,
– podstawa opodatkowania, stawki podatku,
– podatek akcyzowy w imporcie i w eksporcie, w dostawach i nabyciach wewnątrz wspólnotowych,
– terminy i zasady regulowania zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego.

4.3. Szczegółowe prawo podatkowe  – opłata skarbowa, podatek  od czynności cywilno-prawnych
4.3.1. Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno-prawnych:
– przedmiot opłaty i podatku,
– obowiązek uiszczania, podstawa obliczania, wysokość opłaty i podatku
– podatnicy, płatnicy i pobór podatku.
– zwolnienia

4.4. Szczegółowe prawo podatkowe  – podatek  od gier
4.4.1. Podatek od gier;
– przedmiot opodatkowania,
– podatnicy,
– stawki podatku, terminy i zasady płatności,
– udział płatników w poborze podatku od gier.

5. Prawo celne
5.1. Przedstawicielstwo celne, Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)
5.2. Wspólna taryfa celna i klasyfikacja taryfowa towarów, pochodzenie towarów, wartość celna towarów
5.3. Powstanie długu celnego, zabezpieczenie długu celnego, pokrycie, zwrot i umorzenie należności celnych przywozowych lub wywozowych, wygaśnięcie długu celnego
5.4. Standardowe i uproszczone zgłoszenie celne, przepisy mające zastosowanie do zgłoszeń celnych, inne uproszczenia
5.5 Tranzyt, składowanie, wolne obszary celne, szczególne przeznaczenie, przetwarzanie

6 Prawo karne skarbowe
6.1.Przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
6.2. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
6.3. Zaniechanie ukarania sprawcy

Oczekiwane efekty kształcenia

1. Zagadnienia ogólne
A. Rozumienie istoty podatku i jego cech.
B. Identyfikowanie źródeł prawa podatkowego.
C. Identyfikowanie organów podatkowych i ich właściwości.
D. Korzystanie z interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej.
E. Stosowanie przepisów o współdziałaniu i zawieraniu porozumienia inwestycyjnego.

2. Materialne prawo podatkowe
A. Rozróżnianie obowiązku podatkowego od zobowiązania podatkowego.
B. Określanie momentu powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych oraz momentu ich przedawnienia.
C. Ustalanie nadpłaty lub zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
D. Identyfikowanie zakresu odpowiedzialności podatkowej podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich, zasady odpowiedzialności solidarnej.
E. Określanie praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
F. Określanie zasad zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych.
G. Stosowanie zasad sporządzania oraz podpisywania deklaracji i informacji podatkowych oraz ich korygowania.
H. Określanie przypadków przedawnienia zobowiązania podatkowego.
I. Identyfikowanie sposobu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i możliwości zabezpieczenia się przed stwierdzeniem unikania opodatkowania
J. Identyfikowanie przypadków nadużycia prawa podatkowego.
K. Identyfikowanie sposobów przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

3. Formalne prawo podatkowe
A. Stosowanie zasad postępowania podatkowego, w tym w zakresie doręczania pism, wezwań stron, przywracania terminów, doręczania decyzji i postanowień, składania odwołań, zażaleń, wykonania decyzji, wznowienia
postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, wygaśnięcia decyzji, odpowiedzialności odszkodowawczej.
B. Stosowanie zasad postepowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania.
C. Orientacja w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno – skarbowej, tajemnicy skarbowej.
D. Określanie zasad ewidencji i identyfikacji podatników.

4.  Szczegółowe prawo podatkowe  – podatek  od towarów i usług
A. Identyfikowanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), kwalifikowanie czynności podlegających opodatkowaniu, jako dostawa towarów czy świadczenie usług.
B. Identyfikowanie podatników, płatników i przedstawicieli podatkowych w podatku od towarów i usług.
C. Określanie momentu powstania obowiązku podatkowego.
D. Określanie dla potrzeb VAT miejsca świadczenia danej czynności.
E. Stosowanie zasad wymiaru i poboru podatku VAT z tytułu importu towarów.
F. Stosowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym przeliczanie wartości z walut obcych na złote polskie.
G. Stosowanie obowiązujących stawek podatku VAT.
H. Stosowanie zasad przy ubieganiu się o wydawanie wiążącej informacji stawkowej (WIS).
I. Stosowanie zwolnień od podatku od towarów i usług w obowiązującym zakresie.
J. Ocenianie prawidłowości wystawianych faktur VAT.
K. Ocena konsekwencji nieprawidłowości w dokumentowaniu zakupów i sprzedaży oraz w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT.
L. Identyfikowanie odpowiedzialności nabywcy w szczególnych przypadkach.
M. Stosowanie zasad i prawidłowych terminów odliczania podatku VAT, w tym odliczeń częściowych.
N. Identyfikowanie i stosowanie zasad postępowania przy korygowaniu rozliczeń.
O. Identyfikowanie i wykonywanie obowiązków podatnika związanych z dokumentacją i z ewidencją dla celów VAT, sporządzaniem deklaracji i informacji podsumowujących, obliczaniem i wpłacaniem podatku oraz stosowaniem zasad zwrotu podatku.
P. Identyfikowanie procedur szczególnych.

5. Szczegółowe prawo podatkowe  – podatek  akcyzowy
A. Stosowanie zasad przy ubieganiu się o wydawanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA).
B. Identyfikowanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
C. Identyfikowanie podatników podatku akcyzowego i stosowanie zasad ich rejestracji.
D. Ustalanie podstawy opodatkowania i obliczanie należnego podatku akcyzowego.
E. Stosowanie zasad i prawidłowych terminów rozliczania podatku akcyzowego.
F. Stosowanie zasad organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi.
G. Stosowanie przepisów szczególnych oraz zasad opodatkowania akcyzą samochodów osobowych.
H. Identyfikowanie obowiązku stosowania znaków akcyzy.
I. Identyfikowanie błędów i stosowanie zasad postępowania przy korygowaniu rozliczeń.
J. Identyfikowanie i wykonywanie obowiązków podatnika związanych z dokumentacją i z ewidencją dla celów podatku akcyzowego, sporządzaniem i składaniem deklaracji.
K. Przeliczanie podstawy opodatkowania z walut obcych na złote polskie.

6. Szczegółowe prawo podatkowe  – opłata skarbowa, podatek  od czynności cywilno-prawnych
A. Określanie przedmiotu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz urzędu właściwego do rozliczeń.
B. Ustalanie daty powstania obowiązku podatkowego, kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych i sporządzanie deklaracji PCC.
C. Stosowanie obowiązujących terminów złożenia deklaracji PCC i odprowadzenia należnego podatku.
D. Stosowanie stawek opłaty skarbowej i zasad jej wnoszenia.
E. Określenie zwolnień od opłaty/podatku.

7. Szczegółowe prawo podatkowe  – podatek  od gier
A. Określenie przedmiotu opodatkowania podatkiem od gier.
B. Stosowanie warunków urządzania i ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych.
C. Identyfikowanie podatnika i płatnika podatku od gier oraz ustalanie podstawy podatku od gier.
D. Określanie innych obowiązków podatnika– prowadzącego gry liczbowe i hazardowe.

8. Prawo celne
A. Określenie praw i obowiązków osób wynikających z przepisów prawa celnego.
B. Wskazanie elementów, na podstawie których stosowane są należności celne przywozowe i wywozowe oraz inne środki dotyczące wymiany.
C. Ustalenie długu celnego i zabezpieczeń.
D. Określenie przypadków objęcia towarów procedurą celną.
E. Identyfikowanie procedur specjalnych.

9. Prawo karne skarbowe
A. Identyfikowanie różnic między przestępstwem a wykroczeniem skarbowym.
B. Identyfikowanie kar i zasad ich stosowania.
C. Stosowanie przepisów KKS dotyczących przestępstw lub wykroczeń skarbowych.

Sprawdź  ofertę dotyczącą kursu przygotowującego do egzaminu na biegłego rewidenta.  Prawo podatkowe cz I.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe