Szczegółowy program – PRAWO PODATKOWE – CZĘŚĆ I

Szczegółowy program – PRAWO PODATKOWE – CZĘŚĆ I

Zakres wymaganej  wiedzy

1. Zagadnienia ogólne
1.1. Istota podatku, jego cechy.
1.2. Źródła prawa podatkowego.
1.3. Organy podatkowe i krajowa administracja skarbowa, właściwość, kompetencje.
1.4. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego.

2. Materialne prawo podatkowe
2.1. Obowiązek podatkowy a zobowiązania podatkowe.
2.2. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych.
2.3. Zaległość podatkowa.
2.4. Nadpłata podatku.
2.5. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
2.6. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
2.7 Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
2.8. Deklaracje i informacje podatkowe, rachunki.
2.9. Przedawnienie.
2.10. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, opinie zabezpieczające

3. Formalne prawo podatkowe
3.1. Postępowanie podatkowe, w tym w przypadku unikania opodatkowania.
3.2. Szacowanie podstawy opodatkowania.
3.3. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa.
3.4. Kontrola celno – skarbowa
3.5. Tajemnica skarbowa.
3.6. Ewidencja oraz identyfikacja podatników i płatników.

4. Szczegółowe prawo podatkowe  
4.1. Szczegółowe prawo podatkowe – podatek od towarów i usług:
– zakres opodatkowania, podatnicy i ich rejestracja, odwrotne obciążenie, obowiązek podatkowy;
– zwolnienia przedmiotowe;
– miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki podatku;
– sprzedaż zwolniona i opodatkowana, podatek należny, dokumentowanie sprzedaży i jej ewidencja;
– podatek naliczony, dokumentacja zakupów i ich ewidencja;
– obliczenie i zwrot podatku, deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące, dokumentacja i terminy rozliczeń, procedury szczególne.

4.2. Szczegółowe prawo podatkowe  – podatek  akcyzowy
4.2.1. Podatek akcyzowy:
– przedmiot opodatkowania,
– podatnicy,
– obowiązek podatkowy,
– podstawa opodatkowania, stawki podatku,
– podatek akcyzowy w imporcie i w eksporcie, w dostawach i nabyciach wewnątrz wspólnotowych,
– terminy i zasady regulowania zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego.

4.3. Szczegółowe prawo podatkowe  – opłata skarbowa, podatek  od czynności cywilno-prawnych
4.3.1. Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno-prawnych:
– przedmiot opłaty i podatku,
– obowiązek uiszczania, podstawa obliczania, wysokość opłaty i podatku
– podatnicy, płatnicy i pobór podatku.
– zwolnienia

4.4. Szczegółowe prawo podatkowe  – podatek  od gier
4.4.1. Podatek od gier;
– przedmiot opodatkowania,
– podatnicy,
– stawki podatku, terminy i zasady płatności,
– udział płatników w poborze podatku od gier.

5. Prawo celne
5.1. Przedstawicielstwo celne, Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)
5.2. Wspólna taryfa celna i klasyfikacja taryfowa towarów, pochodzenie towarów, wartość celna towarów
5.3. Powstanie długu celnego, zabezpieczenie długu celnego, pokrycie, zwrot i umorzenie należności celnych przywozowych lub wywozowych, wygaśnięcie długu celnego
5.4. Standardowe i uproszczone zgłoszenie celne, przepisy mające zastosowanie do zgłoszeń celnych, inne uproszczenia
5.5 Tranzyt, składowanie, wolne obszary celne, szczególne przeznaczenie, przetwarzanie

6 Prawo karne skarbowe
6.1.Przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
6.2. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Oczekiwane efekty kształcenia

1. Zagadnienia ogólne
A. Rozumienie istoty podatku i jego cech.
B. Identyfikowanie źródeł prawa podatkowego.
C. Identyfikowanie organów podatkowych i ich właściwości.
D. Korzystanie z interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

2. Materialne prawo podatkowe
A. Rozróżnianie obowiązku podatkowego od zobowiązania podatkowego.
B. Określanie momentu powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych oraz momentu ich przedawnienia.
C. Ustalanie nadpłaty lub zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
D. Identyfikowanie zakresu odpowiedzialności podatkowej podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich, zasady odpowiedzialności solidarnej.
E. Określanie praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
F. Określanie zasad zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych.
G. Stosowanie zasad sporządzania oraz podpisywania deklaracji i informacji podatkowych.
H. Określanie przypadków przedawnienia zobowiązania podatkowego.
I. Identyfikowanie sposobu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i możliwości zabezpieczenia się przed stwierdzeniem unikania opodatkowania
J. Identyfikowanie przypadków nadużycia prawa podatkowego.

3. Formalne prawo podatkowe
A. Stosowanie zasad postępowania podatkowego, w tym w zakresie doręczania pism, wezwań stron, przywracania terminów, doręczania decyzji i postanowień, składania odwołań i zażaleń.
B. Stosowanie zasad postepowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania
C. Orientacja w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno – skarbowej, tajemnicy skarbowej.
D. Określanie zasad ewidencji i identyfikacji podatników.

4. 1. Szczegółowe prawo podatkowe  – podatek  od towarów i usług
A. Identyfikowanie podatników podatku od towarów i usług
C. Określenie zakresu i przypadków stosowania odwrotnego obciążenia w podatku od towarów i usług
D. Określanie momentu powstania obowiązku podatkowego
E. Określanie dla potrzeb VAT miejsca świadczenia danej czynności.
F. Stosowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym przeliczanie wartości z walut obcych na złote polskie.
G. Stosowanie obowiązujących stawek podatku VAT.
H. Stosowanie zwolnień od podatku od towarów i usług w obowiązującym zakresie.
I. Ocenianie prawidłowości wystawianych faktur VAT.
J. Ocena konsekwencji nieprawidłowości w dokumentowaniu zakupów i sprzedaży oraz w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT.
K. Stosowanie zasad i prawidłowych terminów odliczania podatku VAT.
L. Identyfikowanie i stosowanie zasad postępowania przy korygowaniu rozliczeń.
M. Identyfikowanie i wykonywanie obowiązków podatnika związanych z dokumentacją i z ewidencją dla celów VAT, sporządzaniem deklaracji i informacji podsumowujących, uiszczaniem podatku należnego do zapłaty.
N. Procedury szczególne.

4.2. Szczegółowe prawo podatkowe  – podatek  akcyzowy
A. Identyfikowanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym
B. Identyfikowanie podatników podatku akcyzowego.
C. Ustalanie podstawy opodatkowania i obliczanie należnego podatku akcyzowego.
D. Stosowanie zasad i prawidłowych terminów rozliczania podatku akcyzowego.
E. Identyfikowanie błędów i stosowanie zasad postępowania przy korygowaniu rozliczeń.
F. Identyfikowanie i wykonywanie obowiązków podatnika związanych z dokumentacją i z ewidencją dla celów podatku akcyzowego, sporządzaniem i składaniem deklaracji.
G. Przeliczanie podstawy opodatkowania z walut obcych na złote polskie.

4.3. Szczegółowe prawo podatkowe  – opłata skarbowa, podatek  od czynności cywilno-prawnych
A. Określanie przedmiotu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz urzędu właściwego do rozliczeń.
B. Ustalanie kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych i sporządzanie deklaracji PCC.
C. Stosowanie obowiązujących terminów złożenia deklaracji PCC i odprowadzenia należnego podatku.
D. Stosowanie stawek opłaty skarbowej i zasad jej wnoszenia. E. Określenie zwolnień od opłaty/podatku

4. 4. Szczegółowe prawo podatkowe  – podatek  od gier
A. Określenie przedmiotu opodatkowania podatkiem od gier
B. Identyfikowanie podatnika i płatnika podatku od gier oraz ustalanie podstawy podatku od gier.
C. Określanie innych obowiązków podatnika– prowadzącego gry liczbowe i hazardowe.

5. Prawo celne
A. Określenie praw i obowiązków osób wynikających z przepisów prawa celnego
B. Wskazanie elementów, na podstawie których stosowane są należności celne przywozowe i wywozowe oraz inne środki dotyczące wymiany
C. Ustalenie długu celnego i zabezpieczeń
D. Określenie przypadków objęcia towarów procedurą celną
E. Identyfikowanie procedur specjalnych

6. Prawo karne skarbowe
A. Identyfikowanie różnic między przestępstwem a wykroczeniem skarbowym.
B. Identyfikowanie kar i zasad ich stosowania.
C. Stosowanie przepisów KKS dotyczących przestępstw lub wykroczeń skarbowych.

Sprawdź  ofertę dotyczącą kursu przygotowującego do egzaminu na biegłego rewidenta.  Prawo podatkowe cz I.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe