Szczegółowy program – RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Szczegółowy program – RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Zakres wymaganej  wiedzy

1. Rachunek kosztów
1.1. Koszty i pojęcia bliskoznaczne
a) podstawowe definicje,
b) przekroje kwalifikacyjne.
1.2. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, cele i zadania rachunku kosztów, ewolucja rachunku kosztów.
1.3. Kwalifikacja kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej
1.4. Koszty a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
1.5. Przekroje ewidencyjne kosztów a układ rachunku zysków i strat, dostosowanie ewidencji kosztów do potrzeb jednostki, uproszczenia w ewidencji kosztów.
1.6. Istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów.
1.7. Koszty działalności pomocniczej i ich rozliczanie
a) kryteria wyodrębniana ośrodków działalności,
b) etapy rozliczania kosztów działalności pomocniczej, problem świadczeń wzajemnych (zwrotnych) i świadczeń na własne potrzeby. ośrodka działalności pomocniczej,
c) informacje o kosztach świadczeń pomocniczych w zarządzaniu.
1.8. Koszt wytworzenia, jako podstawa wyceny produktów. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktów.
1.9. Niewykorzystane zdolności produkcyjne i ich wpływ na wycenę produktów.
1.10. Rachunek kosztów standardowych (normatywnych, postulowanych).
1.11. Klasyfikacja kosztów dla celów zarządzania.
1.12. Rachunek kosztów zmiennych.
1.13. Koszty, jako efekt celowego wykorzystania zasobów, obiekty kosztów. Controlling kosztów.
1.14. Rachunek kosztów działań oraz jego wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
1.15. Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii. Rachunek kosztów cyklu zużycia produktu, rachunek kosztów docelowych (target costing). Kazein costing.

2. Rachunkowość zarządcza
2.1. Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji.
a) cel, istota i zakres rachunkowości zarządczej,
b) rozwój rachunkowości zarządczej.
2.2. Pomiar kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej.
a) schematy procesu decyzyjnego,
b) problemy pomiaru kosztów w podejmowaniu decyzji, sposób podejścia w problemowych rachunkach.
2.3. Decyzje krótkookresowe w oparciu o analizę relacji koszty- rozmiary produkcji-zysk, analiza wrażliwości na zmiany przychodów i kosztów, marża bezpieczeństwa, koncepcja rachunku wielostopniowego i marży segmentowej, decyzje przy istnieniu czynników ograniczających, decyzje cenowe dla zamówień specjalnych.
8.2.4. Decentralizacja zarządzania, ośrodki odpowiedzialności, mierniki oceny efektywności działania ośrodków odpowiedzialności.
8.2.5. Planowanie i budżetowanie oraz ocena wykonania budżetów:
a) planowanie i kontrola w zarządzaniu; znaczenie wewnętrznych sprawozdań informujących o wykonaniu zamierzeń i odchyleniach pomiędzy wielkościami planowanymi a rzeczywistymi,
b) budżet główny (wiodący), jego elementy i sposób przygotowania, budżet operacyjny i budżet finansowy; budżety elastyczne,
c) sprawozdania z wykonania budżetów,
d) budżetowanie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań.
2.6. Rachunek efektywności decyzji długookresowych:
a) rodzaje inwestycji,
b) budżetowanie kapitałowe,
c) metody oceny efektywności decyzji inwestycyjnych,
d) ryzyko związane z podejmowaniem decyzji długookresowych.
2.7. Nowoczesne systemy pomiaru i oceny dokonań w przedsiębiorstwie, stosowanie systemów zarządzania wykorzystujących niefinansowe mierniki osiągnięć, zrównoważona karta osiągnięć (Balanced Scorecard).
8.2.8. Lean accounting (szczupła rachunkowość w zarzadzaniu)

Oczekiwane efekty kształcenia

1. Rachunek kosztów

1.1.1. Zdefiniowanie pojęcia zasobów.
1.1.2. Zdefiniowanie pojęcia obiekt kosztów
1.1.3. Odróżnianie kosztów od wydatków i strat.
1.1.4. Kwalifikowanie poszczególnych kosztów do:
a) kosztów prostych,
b) kosztów według rodzaju,
c) kosztów bezpośrednich i pośrednich,
d) kosztów produktu i kosztów okresu,
e) kosztów stałych i zmiennych,
f) kosztów zapadłych, istotnych i utraconych korzyści,
g) kosztów kontrolowanych i niekontrolowanych.

1.2.1. Zdefiniowanie systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.
1.2.2. Określenie celów i zadań rachunku kosztów.
1.2.3. Określenie zadań rachunku kosztów przy przygotowaniu sprawozdań finansowych.
1.2.4. Określenie zadań rachunku kosztów w zarządzaniu podmiotem gospodarczym.
1.2.5. Przedstawienie zmian rachunku kosztów od lat 20 ubiegłego stulecia do chwili obecnej.

1.3.1. Kwalifikowanie kosztów do:
a) podstawowej działalności operacyjnej,
b) kosztów według rodzajów
c) kosztów ogólnego zarządu,
d) kosztów sprzedaży,
e) pozostałych kosztów operacyjnych,
f) kosztów finansowych.

1.3.2. Ujęcie w księgach i rozliczanie kosztów:
a) według rodzajów na kontach zespołu 4,
b) według funkcji na kontach zespołu 5,
c) według rodzajów na kontach zespołu 4 oraz według funkcji na kontach zespołu 5.

1.4.1. Określenie kosztów podstawowych funkcji przedsiębiorstwa.
1.4.2. Określenie sposobu identyfikacji, ewidencji i rozliczania w systemie finansowo-księgowym kosztów zaopatrzenia.
1.4.3. Określenie sposobu identyfikacji, ewidencji i rozliczania w systemie finansowo-księgowym kosztów produkcji.
1.4.5. Określenie sposobu identyfikacji, ewidencji i rozliczania w systemie finansowo-księgowym kosztów zbytu.
1.4.6. Określenie sposobu identyfikacji, ewidencji i rozliczania w systemie finansowo-księgowym kosztów administracji.
1.4.7. Określenie sposobu identyfikacji, ewidencji i rozliczania w systemie finansowo-księgowym kosztów działalności pomocniczej.

1.5.1. Sporządzanie rachunku zysków i strat (jego poszczególnych pozycji) zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości w wariancie:
a) kalkulacyjnym,
b) porównawczym.
1.5.2. Określenie oraz zastosowanie uproszczeń w ewidencji kosztów.

1.6.1. Określenie celu i przedmiotu kalkulacji kosztów w sprawozdawczym rachunku kosztów.
1.6.2. Stosowanie metod kalkulacji w sprawozdawczym rachunku kosztów:
a)   podziałowej prostej i współczynnikowej (dwie metody kalkulacji ekwiwalentnej wielkości produkcji danego okresu)
b)   fazowej półfabrykatowej i bezpółfabrykatowej, c)   doliczeniowej i jej odmian.
C.   Stosowanie kalkulacji przy produkcji łącznej (sprzężonej, skojarzonej).

1.7.1. Określenie jednostek organizacyjnych, które można zaliczyć do działalności pomocniczej.
1.7.2. Określenie zasad i metod rozliczania kosztów działalności pomocniczej.
1.7.3. Stosowanie metod rozliczenia kosztów działalności pomocniczej:
a) bezpośredniej,
b) stopniowej (sekwencyjnej),
c) układu równań,
d) kolejnych przybliżeń,
e) kosztu planowanego (stawek planowanych),
f) stawek częściowo planowanych, częściowo rzeczywistych.
1.7.4. Wykorzystanie informacji o kosztach świadczeń pomocniczych do zarządzania.

1.8.1. Wskazanie celu kalkulacji kosztu wytworzenia produktów.
1.8.2. Uzasadnienie celowości podziału kosztów na produkcyjne i nieprodukcyjne z punktu widzenia ustalenia kosztu wytworzenia produktów.
1.8.3. Identyfikacja obiektów kosztów na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktów.
1.8.4. Kluczowe czynniki doboru obiektów kosztów. Analiza czynników kosztotwórczych oraz stosowanie odpowiednich technik ilościowych.
1.8.5. Elementy składowe kosztu wytworzenia produktów.
1.8.6. Koszty pośrednie i ich podział na zmienne i stałe.
1.8.7. Ujęcie w księgach, ujawnianie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym produktów.

1.9.1. Zdolności produkcyjne i czynniki ich pomiaru.
1.9.2. Zdefiniowanie:
a) zdolności produkcyjnych,
b) czynników ich pomiaru,
c) teoretycznych zdolności produkcyjnych
d) praktycznych zdolności produkcyjnych,
e) normalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych.
f) Ustalanie: teoretycznych, praktycznych i normalnych zdolności produkcyjnych
1.9.3. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.
1.9.4. Zdefiniowanie:
a) pośrednich kosztów produkcyjnych (stałych oraz zmiennych),
b) uzasadnionej części kosztów pośrednich,
c) nieuzasadnionej części kosztów pośrednich,
1.9.5. Ustalanie stawek stałych i zmiennych kosztów pośrednich.
a) Kalkulowanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.
b) Kalkulacja kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

1.10.1. Określenie cech charakterystycznych oraz zastosowania rachunku kosztów standardowych.
1.10.2. Zdefiniowanie:
a) kosztu standardowego (normatywnego),
b) standardu cenowego,
c) standardu ilościowego,
d) odchylenia kosztów,
e) odchylenia korzystnego,
f) odchylenia niekorzystnego.
1.10.3. Kalkulacja i analiza odchyleń pomiędzy kosztami standardowymi a kosztami rzeczywistymi.
1.10.4. Obliczenie odchyleń kosztów faktycznych od kosztów standardowych w zakresie kosztów materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich i kosztów pośrednich.
1.10.5. Ustalenie przyczyny odchyleń kosztów bezpośrednich oraz pośrednich kosztów stałych i zmiennych.
1.10.6. Wskazanie struktury odchyleń cząstkowych składających się na odchylenie zysku operacyjnego. G.  Kalkulacja w rachunku kosztów standardowych.

1.11.1. Klasyfikowanie kosztów a obszary zainteresowania zarządzających.
1.11.2. Określenie zakresu informacji o kosztach w obszarach:
a) zasobów i działań,
b) jakości,
c) klienta,
d) decyzji krótkoterminowych,
e) decyzji długoterminowych,
f) decyzji w organizacjach zdecentralizowanych.
1.11.3. Określenie założeń operacyjnego i strategicznego rachunku kosztów.

1.12.1. Wskazanie cech charakterystycznych dla rachunku kosztów zmiennych.
1.12.2. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych – metoda księgowa, metody statystyczne (dwóch punktów, wizualna, najmniejszych kwadratów).
1.12.3. Określenie zależności pomiędzy rachunkiem kosztów zmiennych a wynikiem finansowym.
1.12.4. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowanie decyzji i oceny efektywności w przedsiębiorstwie.
1.12.5. Sporządzenie rachunku wyników przy wykorzystaniu rachunku kosztów zmiennych.

1.13.1. Zdefiniowanie zasobów prostych, elastycznych i zaangażowanych.
1.13.2. Wyjaśnienie definicji kosztów, jako efektu celowego zużycia zasobów.
1.13.3. Określenie obiektów kosztów.
1.13.4. Obliczenie kosztów niewykorzystanych zasobów przy wykorzystaniu informacji z rachunku kosztów działań.
1.13.5. Wyjaśnienie powiązania kosztów z obiektem.
1.13.6. Wyjaśnienie różnicy między controlingiem a rachunkowością zarządczą.

1.14.1. Określenie cech charakterystycznych rachunku kosztów działań oraz jego zastosowania.
1.14.2. Zdefiniowanie działania.
1.14.3. Opis klasycznego modelu rachunku kosztów działań.
1.14.4. Zdefiniowanie nośników kosztów zasobów i kosztów działań.
1.14.5. Kalkulacja kosztów zasobów w rachunku kosztów działań.
1.14.6. Kalkulacja kosztów działań w rachunku kosztów działań.
1.14.7. Kalkulacja kosztów obiektów finalnych w rachunku kosztów działań.

1.15.1. Określenie cech charakterystycznych dla rachunku kosztów docelowych oraz jego wykorzystania.
1.15.2. Zdefiniowanie cyklu życia produktu, ceny możliwej do osiągnięcia, oczekiwanej marży, kosztu możliwego do osiągnięcia.
1.15.3. Etapy rachunku kosztów docelowych.
1.15.4. Ustalenie kosztu docelowego.
1.15.5. Analiza wartości.
1.15.6. Wyjaśnienie, na czym polega kazein costing. Wskazanie różnicy między kaizen costing a rachunkiem kosztów docelowych.

2. Rachunkowość zarządcza

2.1.1. Zdefiniowanie rachunkowości zarządczej.
2.1.2. Analiza danych finansowych i niefinansowych w celu dostarczenia informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych.
2.1.3. Sporządzanie raportów wspomagających podejmowanie decyzji zarządczych, w tym raportów skoncentrowanych wokół planowania i budżetowania, zarządzania kosztami, kontroli jakości, pomiaru wyników oraz benchmarkingu.
2.1.4. Zrozumienie znaczenia informacji pochodzących z rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji.

2.2.1. Znajomość różnicy między systematycznym a problemowym (decyzyjnym) rachunkiem kosztów.
2.2.2. Zdefiniowanie:
a) informacji istotnej,
b) kosztów i przychodów przyrostowych,
c) kosztów i przychodów różnicowych,
d) kosztów zapadłych, „utopionych”, utraconych korzyści.

2.3.1. Zdefiniowanie:
a) punktu krytycznego (progu rentowności),
b) marży na pokrycie,
c) marży bezpieczeństwa,
d) dźwigni operacyjnej,
e) wskaźnika (współczynnika) marży na pokrycie,
f) stopnia dźwigni operacyjnej,
g) segmentu, kosztów segmentu, marży na pokrycie segmentu, marży segmentu,
h) ceny specjalnej, minimalnej ceny dla specjalnego zamówienia.
2.3.2.vOkreślenie istoty relacji koszty-rozmiary produkcji-zysk.
2.3.3. Umiejętność przeprowadzenia analizy koszty-rozmiary produkcji-zysk oraz wyciagnięcia wniosków przy podejmowaniu decyzji.
2.3.4. Przeprowadzenie analizy koszty-rozmiary produkcji-zysk przy produkcji wieloasortymentowej oraz wyciagnięcie wniosków przy podejmowaniu decyzji.
2.3.5. Znajomość ograniczeń analizy koszty-rozmiary produkcji-zysk.
2.3.6. Wykorzystanie programowania liniowego przy optymalizacji struktury produkcji.
2.3.7. Umiejętność podejmowania decyzji cenowych dla specjalnych zamówień.

2.4.1. Zdefiniowanie:
a) decentralizacji,
b) organizacji scentralizowanej i zdecentralizowanej,
c) ośrodka odpowiedzialności,
d) rachunkowości odpowiedzialności,
e) ośrodka kosztów,
f) ośrodka kosztów standardowych,
g) ośrodka kosztów dyskrecjonalnych,
h) ośrodka przychodów,
i) ośrodka rentowności,
j) ośrodka inwestycji,
k) cen wewnętrznych,
l) stopy zwrotu z aktywów operacyjnych (ROI),
m) nadwyżki wyniku z działalności operacyjnej (RI).
2.4.2. Wskazanie problemów związanych z decentralizacją zarządzania.
2.4.3. Różnicowanie segmentów.
2.4.4. Mierniki oceny efektywności działania ośrodków kosztów dyskrecjonalnych.
2.4.5. Mierniki oceny efektywności działania ośrodków przychodów.
2.4.6. Mierniki oceny efektywności działania ośrodków rentowności.
2.4.7. Mierniki oceny efektywności działania ośrodków inwestycji.
2.4.8. Rola cen wewnętrznych w podejmowaniu decyzji zarządczych.
2.4.9. Metody ustalania cen wewnętrznych (transferowych).

2.5.1. Zdefiniowanie:
a) planowania, planowania strategicznego, taktycznego i operacyjnego,
b) budżetu, budżetu stałego, budżetu elastycznego, budżetu głównego (wiodącego), budżetu finansowego, budżetu sprzedaży, budżetu produkcji,
c) budżetowej metody zarządzania,
d) budżetowania, budżetowania kroczącego, budżetowania przyrostowego, budżetowania „od zera”, budżetowania odgórnego, budżetowania partycypacyjnego, e) kontroli budżetowej,
f) budżetu stałego i elastycznego.
2.5.2. Relacje między planowaniem strategicznym, taktycznym, operacyjnym a budżetowaniem.
2.5.3. Funkcje budżetowania.
2.5.4. Etapy procesu budżetowania.
2.5.5. Elementy budżetu wiodącego.
2.5.6. Powiązania w budżecie wiodącym.
2.5.7. Zakres i forma kontroli budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu.
2.5.8. Wskazanie wad tradycyjnych budżetów.
2.5.9. Scharakteryzowanie budżetu przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań
2.5.10. Sporządzenie budżetu tradycyjnego i budżetu przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań (ABB).
2.5.11. Sporządzanie raportów wspomagających podejmowanie decyzji zarządczych, w tym raportów skoncentrowanych wokół planowania i budżetowania.

2.6.1. Zdefiniowanie:
a) księgowej stopy zwrotu,
b) długości okresu zwrotu,
c) wewnętrznej stopy zwrotu,
d) zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu,
e) rodzajów inwestycji.
2.6.2. Zastosowanie metod oceny efektywności decyzji inwestycyjnych.
2.6.3. Wskazanie ryzyka przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

2.7.1. Zdefiniowanie:
a) zrównoważonej karty osiągnięć/wyników (Balanced Scorecard – BSC),
b) perspektyw,
c) perspektywy finansowej, perspektywy wewnętrznej, perspektywy klienta, perspektywy uczenia się i wzrostu,
d) miar wynikowych i prowadzących,
e) miar diagnostycznych, strategicznych,
f) mapy strategii,
g) inicjatyw strategicznych,
h) podwójnego sprzężenia zwrotnego.
2.7.2. Określenie roli BSC we wdrażaniu strategii i zarządzaniu strategią.
2.7.3. Określenie cyklu zarządzania strategią przy wykorzystaniu BSC.
2.7.4. Wdrażanie BSC.

2.8.1. Zdefiniowanie:
a) lean accounting,
b) method lean accounting,

Sprawdź  ofertę dotyczącą kursu przygotowującego do egzaminu na biegłego rewidenta.  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe