Szczegółowy program – REWIZJA FINANSOWA ORAZ ETYKA

Szczegółowy program – REWIZJA FINANSOWA ORAZ ETYKA

Zakres wymaganej  wiedzy

1. Wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i firm audytorskich, jednostek zainteresowania publicznego oraz osób trzecich
1.1. Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.
1.2. Biegły rewident w Polsce, zasady prawne jego działania i odpowiedzialności.
1.3. Firma audytorska w Polsce, zasady prawne jej działania i odpowiedzialności; szczególne obowiązki firm audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.
1.4. Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.
1.5. Przedmiot, struktura i zakres stosowania krajowych standardów badania.
1.6. Zasady wewnętrznej kontroli jakości firm audytorskich.
1.7. Zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.
1.8. Samorząd zawodowy biegłych rewidentów.
1.9. Zasady postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów.
1.10. Nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, nad działalnością firm audytorskich oraz nad działalnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
1.11. Nadzór publiczny nad działalnością jednostek zainteresowania publicznego.

2. Czynności rewizji finansowej badania i przeglądów sprawozdań finansowych (usługi atestacyjne) oraz zasady i sposoby ich wykonywania według krajowych i międzynarodowych standardów badania oraz według krajowych i międzynarodowych standardów przeglądu
2.1. Cel wykonywania usług atestacyjnych:
– badania sprawozdań finansowych,
– przeglądów sprawozdań finansowych.
2.2. Sposób wykonywania poszczególnych usług atestacyjnych, o których mowa w p. 12.2.1., na rzecz jednostek prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki:
– planowanie usług,
– dowody w usługach badania i przeglądów sprawozdań finansowych.
2.3. Szczególne problemy badania sprawozdań finansowych, w tym:
– badanie przez biegłego rewidenta po raz pierwszy sprawozdania finansowego jednostki,
– udział w inwentaryzacji znaczących składników aktywów,
– badanie zobowiązań warunkowych i roszczeń,
– badanie danych szacunkowych,
– badanie danych porównawczych,
– badanie zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
– badanie zdolności jednostki do kontynuacji działalności,
– badanie sprawozdania z działalności jednostki,
– badanie sprawozdań finansowych małych jednostek,
– badanie transakcji z jednostkami powiązanymi,
–  nadużycia, błędy, naruszenia prawa.
10.2.4. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.
10.2.5. Programy badania poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.
10.2.6. Wykorzystanie podczas badania wyników pracy innych biegłych rewidentów, ustaleń audytu wewnętrznego, kontroli zewnętrznej oraz rzeczoznawców.
10.2.7. Rezultaty badania i przeglądów sprawozdań finansowych.
10.2.8. Komunikacja z komitetem audytu działającym w jednostkach zainteresowania publicznego.
10.2.9. Zastosowanie technologii informacyjnych i systemów komputerowych do wykonywania i dokumentowania czynności rewizyjnych.
10.2.10. Dokumentacja badania lub przeglądu i jej archiwizacja.

3. Zasady i sposoby wykonywania  innych usług atestacyjnych (w tym poświadczających) oraz usług pokrewnych
3.1. Warunki i kryteria zakwalifikowania usługi do innych usług atestacyjnych niż badania i przeglądy sprawozdań finansowych.
3.2. Sposób wykonywania przewidzianych przepisami prawa innych usług atestacyjnych niż badania i przeglądy sprawozdań finansowych.
3.3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania innej usługi atestacyjnej niż badanie i przegląd sprawozdania finansowego.
3.4. Warunki i kryteria uznawania usług pokrewnych:
– uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych,
– kompilacji,
za standaryzowane.

4. Etyka oraz wartości i postawa zawodowa
4.1. Zasady etyki zawodowej
4.2. Wymogi dotyczące niezależności biegłego rewidenta

Oczekiwane efekty kształcenia

1.Wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i firm audytorskich
A. Interpretacja przepisów prawa i regulacji mających zastosowanie do środowiska w jakim działają biegli rewidenci w Polsce.
B. Stosowanie zasad prawnych i etycznych obowiązujących biegłych rewidentów.
C. Wykonywanie obowiązków i korzystanie z uprawnień biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.
D. Projektowanie i stosowanie zasad wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej.
E. Wykonywanie obowiązków i uprawnień: poszczególnych organów samorządu zawodowego biegłych rewidentów, organu nadzoru publicznego nad samorządem biegłych rewidentów, nad biegłymi rewidentami i nad firmami audytorskimi.

2.Czynności rewizji finansowej badania i przeglądów sprawozdań finansowych (usługi atestacyjne) oraz zasady i sposoby ich wykonywania według krajowych i międzynarodowych standardów badania oraz według krajowych i międzynarodowych standardów przeglądu
A. Opis celów i etapów badania sprawozdań finansowych oraz przeglądów
sprawozdań finansowych.
B. Stosowanie krajowych standardów badania i krajowych standardów przeglądu oraz wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB IFAC) Międzynarodowych Standardów Badania (MSB) i Międzynarodowych Standardów Przeglądu (MSP) w powiązaniu z Międzynarodowymi ramowymi założeniami usług atestacyjnych.
C. W kontekście badania sprawozdań finansowych, w szczególności:
a. Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnych błędów i zniekształceń w sprawozdaniach finansowych i rozważenie ich wpływu na strategię badania.
b. Ocena struktury nadzoru korporacyjnego i procesów oceny ryzyka, które mają wpływ na sprawozdanie finansowe jednostki, w ramach ogólnej strategii badania.
c. Analiza branży, czynników regulacyjnych i innych czynników zewnętrznych (m.in. rynek, konkurencja, technologia produktu, wymagania środowiskowe i inne) pod kątem ryzyka badania.
d. Ocena procedur zastosowanych wobec ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych w kwestiach podatkowych i wpływu tych procedur na ogólna strategie badania.
e. Ocena środowiska IT w celu zidentyfikowania mechanizmów kontrolnych związanych ze sprawozdaniami finansowymi w celu ustalenia ich wpływu na ogólna strategię badania.
f. Ocena zidentyfikowanych lub podejrzewanych przypadków niezgodności z przepisami prawa i regulacjami w celu ustalenia ich wpływu na ogólną strategie badania i opinię z badania.
g. Ocena różnych dostępnych źródeł finansowa i instrumentów finansowych wykorzystywanych przez jednostkę w celu ustalenia ich wpływu na ogólną strategie badania i opinię z badania.
h. Ocena przepływów pieniężnych, budżetów i prognoz jednostki, jak również wymagań wobec kapitału obrotowego w celu ustalenia ich wpływu na ogólną strategie badania i opinię z badania.
i. Ocena odpowiedzi na ryzyko istotnego zniekształcenia.
j. Stosowanie metod ilościowych używanych przy zlecaniach badania.
k. Ocena, czy jednostka sporządziła we wszystkich istotnych aspektach, sprawozdanie finansowe zgodnie z odpowiednimi zasadami rachunkowości oraz innymi mającymi zastosowanie wymogami regulacyjnymi.
l. Ocena prawidłowości ujęcia, wyceny, prezentacji i ujawniania transakcji i zdarzeń w sprawozdaniu finansowym zgodnie z odpowiednimi zasadami rachunkowości oraz innymi mającymi zastosowanie wymogami regulacyjnymi.
m. Ocenia zasadności dokonanych przez kierownictwo jednostki osądów księgowych i wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej.
n. Ocena rzetelności prezentacji sprawozdania finansowego w odniesieniu do charakteru działalności gospodarczej, otoczenia oraz zdolności jednostki do kontynuacji działalności.
o. Ocena czy badanie zostało przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z odpowiednimi standardami badania oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa i regulacjami.
p. Sformułowanie odpowiedniej opinii z badania i sporządzenie sprawozdania z badania.

3. Zasady i sposoby wykonywania  innych usług atestacyjnych (w tym poświadczających) oraz usług pokrewnych
A. Interpretacja kluczowych elementów innych niż badania i przeglądy zleceń atestacji oraz odpowiednich standardów mających zastosowanie przy takich zleceniach.
B. Stosowanie krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz wydanych przez IAASB IFAC Międzynarodowych Standardów Usług Atestacyjnych (MSUA) w powiązaniu z Międzynarodowymi ramowymi założeniami usług atestacyjnych.
C. Stosowanie krajowych standardów usług pokrewnych oraz wydanych przez IAASB IFAC Międzynarodowych Standardów Usług Pokrewnych (MSUPo).

4. Etyka oraz wartości i postawa zawodowa
A. Wyjaśnianie istoty etyki.
B. Wyjaśnienie roli etyki dla zawodu oraz w kontekście koncepcji odpowiedzialności społecznej.
C. Wyjaśnienie znaczenia etyki dla biznesu i prawidłowego ładu organizacyjnego
D. Dokonywanie analizy wzajemnego powiazania etyki i prawa, w tym wzajemnych powiązań między przepisami prawa, regulacjami i interesem publicznym.
E. Wyjaśnianie korzyści i negatywnych aspektów podejścia do etyki opartego na zasadach i przepisach.
F. Identyfikacja problemów etycznych i ustalenie, kiedy zasady etyczne mają zastosowanie.
G. Analiza i ocena racjonalnych alternatywnych przebiegów zdarzeń i ustalenie ich konsekwencji etycznych.
H. Analiza skutków nieetycznego zachowania dla danej osoby, zawodu i ogółu społeczeństwa.
I. Stosowanie fundamentalnych etycznych zasad uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, poufności oraz etycznego zachowania wobec dylematów etycznych i znalezienie odpowiedniego podejścia.
J. Stosowanie właściwych wymagań etycznych w odniesieniu do zachowania etycznego zgodnie ze standardami badania i innymi standardami dotyczącymi usług biegłego rewidenta oraz standardami rachunkowości.
K. Ocena i stosowna reakcja na zagrożenia dla obiektywizmu i niezależności, jakie mogą wystąpić podczas badania.

Sprawdź  ofertę dotyczącą kursu przygotowującego do egzaminu na biegłego rewidenta.  Rewizja finansowa

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe