Szczegółowy program – SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA

Szczegółowy program – SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA

Zakres wymaganej  wiedzy

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań
1.1. Funkcje sprawozdań finansowych.
1.2. Normy (zasady) sprawozdawczości finansowej wg ustawy o rachunkowości i MSR.
1.3. Proces sporządzania sprawozdań finansowych.
1.4 Terminy i tryb sporządzania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowych, łącznych, skonsolidowanych).
1.5. Odpowiedzialność w zakresie sprawozdawczości finansowej.

2. Roczne i śródroczne jednostkowe  sprawozdanie finansowe banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji  finansowych oraz pozostałych jednostek
2.1. Części składowe sprawozdań finansowych.
2.2. Ciągłość bilansowa, układ bilansu/sprawozdania z sytuacji finansowej i treść ekonomiczna poszczególnych jego części.
2.3. Okresy objęte rachunkiem zysków i strat/sprawozdaniem z całkowitych dochodów, jego układ i treść ekonomiczna poszczególnych części i pozycji.
2.4. Informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2.5. Rachunek przepływów pieniężnych- jednostki zobowiązane do jego sporządzania, rodzaje przepływów, treść ekonomiczna poszczególnych wielkości i pozycji.
2.6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym-treść zestawienia, jednostki zobowiązane do jego sporządzenia, treści ekonomiczne poszczególnych pozycji zestawienia.
2.7. Sprawozdanie z działalności jednostki, w tym emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub ubiegających się o ich dopuszczenie- cele sprawozdania, zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu, jednostki zobowiązane do jego sporządzania.
2.8. Sprawozdanie/oświadczenie na temat informacji niefinansowych – cele sprawozdania/oświadczenia, zakres ujawnianych informacji, jednostki zobowiązane do jego sporządzania.
2.9. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej- cele sprawozdania, zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu, jednostki zobowiązane do jego sporządzenia.
2.10. Części składowe sprawozdania finansowego jednostki, w skład której wchodzą wewnętrzne jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
2.11. Wymagania prawa podatkowego odnoszące się do jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych.

3. Roczne skonsolidowane  sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
3.1. Podmioty zobowiązane do sporządzania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
3.2. Elementy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
3.3. Warunki zwolnienia od sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.
3.4. Metody konsolidacji.
3.5. Metoda pełna, w tym obowiązki członków grupy kapitałowej w zakresie terminów sporządzania jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych oraz stosowania w nich jednakowych zasad wyceny aktywów i pasywów; eliminacja obrotów i niezrealizowanych wyników wewnątrzgrupowych; ujmowanie dywidend; ustalanie, rozliczanie i idencjonowanie wartości firmy i ujemnej wartości firmy/zysku z okazyjnego nabycia; kapitał z aktualizacji wyceny; udziały mniejszościowe/udziały niekontrolujące.
3.6. Metoda proporcjonalna, w tym zakres stosowania; zasady i tytuły wyłączeń; wartość firmy, ujemna wartość firmy, rozliczenie wartości firmy.
3.7. Metoda praw własności, w tym zakres stosowania; wycena udziałów na dzień rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu; wycena udziałów na koniec roku obrotowego i w następnych okresach sprawozdawczych; zasady ustalania i rozliczania wartości firmy i ujemnej wartości firmy/zysku z okazyjnego nabycia; wyłączenia.
3.8. Konsolidacja grup mieszanych.
3.9. Test na utratę wartości firmy.
3.10. Dokumentacja konsolidacyjna.
3.11. Specyficzne problemy konsolidacji, w tym waluta funkcjonalna i prezentacji; ustalanie różnic kursowych z tytułu konsolidacji; różne systemy sprawozdawcze.

4. Obowiązki informacyjne spółek, których akcje znajdują się w publicznym  obrocie oraz innych emitentów papierów wartościowych
4.1. Obowiązki informacyjne spółek notowanych na głównym rynku GPW.
4.2. Obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku NewConnect.
4.3. Obowiązki informacyjne inwestorów posiadających znaczące pakiety akcji oraz władz spółek.
4.4. Obowiązki informacyjne innych emitentów papierów wartościowych.

5. Analiza finansowa
5.1. Pojęcie, przedmiot, metody i cele analizy finansowej.
5.2. Źródła informacji w analizie finansowej.
5.3. Przygotowanie sprawozdań finansowych do analizy.
5.4. Analiza przychodów.
5.5. Analiza kosztów.
5.6. Analiza wyniku finansowego i rentowności.
5.7. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej oraz pokrycia finansowego majątku
5.8. Analiza gospodarowania kapitałem obrotowym.
5.9. Analiza płynności i siły finansowej jednostki.
5.10. Analiza progu rentowności, wspomagania operacyjnego i finansowego.
5.11. Analiza symptomów zagrożenia jednostki upadłością.
5.12. Analiza tworzenia wartości w jednostce.
5.13. Analiza pozycji jednostki na rynku kapitałowym.
5.14. Metodyka pomiaru rozwoju zrównoważonego przez integrację kwestii finansowych , społecznych i środowiskowych
5.15. Mierniki i wskaźniki rozwoju zrównoważonego (ekonomicznego, środowiskowego, społecznego)
5.16. Elementy przyczynowo-skutkowego systemu mierników i wskaźników rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstwa (zasoby i uwarunkowania, procesy, zrównoważone rezultaty, reakcje interesariuszy, wyniki finansowe)
5.17. Zintegrowane narzędzia pomiaru rozwoju zrównoważonego: zrównoważony model Du Ponta, zrównoważona karta wyników, London Benchmarking Group Model (LBG Model)

6 Raportowanie niefinansowe
6.1 Geneza i terminy związane z raportowaniem niefinansowym.
6.2. Wytyczne GRI – główne założenia.
6.3. GRI a inne systemy raportowania niefinansowego.

Oczekiwane efekty kształcenia

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań
A. Identyfikowanie funkcji sprawozdań finansowych.
B. Określenie rodzaju sprawozdań, ich przeznaczenia i wykorzystania dla potrzeb zewnętrznych i zarządzania jednostką.
C. Stosowanie wymogów dotyczących sprawozdawczości finansowej wynikających z ustawy o rachunkowości i MSR.
D. Identyfikowanie poszczególnych etapów sporządzania sprawozdań finansowych.
E. Postępowanie w związku ze zdarzeniami po dacie sprawozdania finansowego oraz błędami z lat ubiegłych mającymi istotny wpływ na treść sprawozdania.
F. Identyfikowanie osób ponoszących odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową oraz sankcji za niewłaściwe wypełnianie obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej.

2. Roczne i śródroczne jednostkowe  sprawozdanie finansowe banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji  finansowych oraz pozostałych jednostek
A. Sporządzanie wszystkich elementów rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości i MSR:
a. banków,
b. zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych,
c. pozostałych jednostek.
B. Określanie powiązań danych w poszczególnych pozycjach bilansu/ sprawozdania z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat/ sprawozdania z całkowitych dochodów z danymi księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
C. Stosowanie zasady wykazywania w bilansie/sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat/ sprawozdaniu z całkowitych dochodów danych w wartości netto.
D. Wypełnianie wymogów w zakresie kompletności i zasadności ujawnień w sprawozdaniach finansowych.
E. Sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych jednostki, w skład której wchodzą wewnętrzne jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, w tym:
a. przygotowanie rachunku wyłączeń z łącznego sprawozdania finansowego jednostki;
b. ujmowanie w łącznym sprawozdaniu finansowym sprawozdań finansowych oddziałów (zakładów) znajdujących się poza terytorium RP przy zastosowaniu odpowiednich zasad przeliczania danych z walut obcych na walutę polską do ujęcia w łącznym sprawozdaniu finansowym.
F. Sporządzanie sprawozdań z działalności jednostki, w tym jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub ubiegających się o ich dopuszczenie.
G. Raportowanie niefinansowe.
H. Sporządzanie sprawozdań z płatności na rzecz administracji publicznej.
I. Ujmowanie różnic wynikających ze stosowania przepisów ustawy o rachunkowości/MSR i przepisów prawa podatkowego.

3. Roczne skonsolidowane  sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
A. Identyfikowanie podmiotu dominującego i pozostałych podmiotów grupy kapitałowej dla celów konsolidacji.
B. Dokonywanie właściwego wyboru metody konsolidacji.
C. Sporządzanie wszystkich elementów skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości i MSR.
D. Ujmowanie zmiany udziału w jednostkach podporządkowanych na skutek nabycia/sprzedaży udziałów/akcji lub emisji udziałów/akcji.
E. Określanie momentu nabycia/utraty kontroli nad jednostką zależną.
F. Ujmowanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zagranicznych jednostek podporządkowanych.
G. Rozliczanie połączenia według danych wstępnych (rozliczenie prowizoryczne).
H. Rozliczanie transakcji nabycia przebiegającej etapami. I. Rozliczanie przejęcia bez przekazanej zapłaty.
J. Rozliczanie przejęć odwrotnych.
K. Identyfikowanie wartości niematerialnych, w tym ponowne oszacowywanie umów wcześniej zawartych jednostki przejmowanej.
L. Stosowanie metod konsolidacji.
M. Ustalanie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy/zysku z okazyjnego nabycia.
N. Przeprowadzanie testu na utratę wartości firmy. O.    Sporządzanie dokumentacji konsolidacyjnej.
P. Identyfikowanie specyficznych problemów konsolidacji (waluta funkcjonalna, różnice kursowe).

4. Obowiązki informacyjne spółek, których akcje znajdują się w publicznym  obrocie oraz innych emitentów papierów wartościowych
A. Identyfikowanie obowiązków informacyjnych spółek notowanych na głównym rynku GPW, w tym w zakresie sporządzania informacji poufnych, raportów bieżących, raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych.
B. Identyfikowanie obowiązków informacyjnych spółek notowanych na rynku New Connect, w tym w zakresie sporządzania raportów bieżących, raportów kwartalnych i rocznych.
C. Identyfikowanie obowiązków informacyjnych ciążących na inwestorach posiadających znaczące pakiety akcji oraz władz spółek.
D. Identyfikowanie obowiązków informacyjnych innych emitentów papierów wartościowych.

5. Analiza finansowa
A. Identyfikowanie pojęcia, przedmiotu, metod i celów analizy.
B. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi analizy finansowej.
C. Przygotowanie sprawozdań finansowych do dokonania analizy, w tym grupowanie pozycji; doprowadzenie do porównywalności sprawozdań dotyczących różnych okresów i sporządzonych według odmiennych zasad.
D. Identyfikowanie i ocena przyczyn zmian w stanie finansowym jednostki.
E. Identyfikowanie i ocena symptomów zagrożenia jednostki upadłością.
F. Dokonywanie, w tym przy pomocy metod statystycznych, obliczeń służących do analizy finansowej banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych oraz pozostałych jednostek (w tym spółek, których akcje znajdują się w publicznym obrocie).
G. Dokonywanie oceny wiarygodności prognoz sporządzanych przez jednostkę na podstawie danych historycznych i bieżących.
H. Identyfikowanie przyczyn zmian w stanie finansowym jednostki.
I. Dokonywanie oceny wpływu zdarzeń zewnętrznych na stan majątkowy i finansowy jednostki.
J. Identyfikowanie zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy działalnością środowiskową i społeczną a stanem i wynikami finansowymi przedsiębiorstwa.
K. Komentowanie i opiniowanie (interpretacja) sytuacji finansowej i majątkowej jednostki.

6 Raportowanie niefinansowe
A. Umiejętność wskazania podstawowych różnic pomiędzy raportowaniem finansowym, niefinansowym oraz zintegrowanym.
B. Interpretacja sprawozdań zawierających dane niefinansowe np. sprawozdań na temat zrównoważonego rozwoju i sprawozdań zintegrowanych.

Sprawdź  ofertę dotyczącą kursu przygotowującego do egzaminu na biegłego rewidenta.  Sprawozdania finansowe i ich analiza

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe