Szczegółowy program “Teoria i zasady rachunkowości”

Szczegółowy program “Teoria i zasady rachunkowości”

Zakres wymaganej  wiedzy

1.1 Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości

1.1.1. Źródła regulacji prawnych kształtujących prawo bilansowe w Polsce.
1.1.2. Rachunkowość, jako element systemu informacyjnego jednostki.
1.1.3. Podstawowe pojęcia i definicje oraz funkcje, zadania i części składowe rachunkowości.
1.1.4. Istota i znaczenie założeń koncepcyjnych i cech jakościowych sprawozdań finansowych:
a) założenia koncepcyjne memoriału i kontynuacji działalności,
b) główne cechy jakościowe sprawozdania finansowego,
c) nadrzędne zasady rachunkowości,
d) ogólne metody wyceny składników bilansu.
1.1.5. Harmonizacja rachunkowości:
a) organizacje międzynarodowe zajmujące się harmonizacją rachunkowości,
b) rola, znaczenie i zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących rachunkowości.

1.2 Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości

1.2.1. Bilans
1.2.1.1. Równanie bilansowe – jego znaczenie i wykorzystanie w rachunkowości.
1.2.1.2. Kryteria kwalifikacji składników aktywów i zobowiązań.
1.2.1.3 Zasady wyceny poszczególnych składników bilansu na moment początkowego ujęcia oraz na dzień bilansowy.
1.2.1.4. Struktura aktywów bilansu jednostek (przedsiębiorstw) prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową.
1.2.1.5. Struktura pasywów bilansu jednostek (przedsiębiorstw) prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową.
1.2.1.6. Zasady sporządzania bilansu, w tym uproszczonego bilansu dla jednostek małych i mikro.
1.2.2. Rachunek zysków i strat
1.2.2.1. Kryteria ujęcia przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat.
1.2.2.2. Struktura rachunku zysków i strat.
1.2.2.3. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat, w tym uproszczonego rachunku zysków i strat dla jednostek małych i mikro.
1.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych.
1.2.3.1. Rachunek memoriałowy a rachunek kasowy.
1.2.3.2. Podstawowe kategorie przepływów pieniężnych.

1.3 Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich dokumentowania oraz ewidencji

1.3.1.Rodzaje zdarzeń gospodarczych i ich wpływ na bilans.
1.3.2.Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych; treść dowodów, korekta błędnie wystawionych dowodów księgowych.
1.3.3.Kontrola i kwalifikowanie dowodów do ujęcia w księgach rachunkowych.
1.3.4.Zapisy księgowe, ich treść i struktura.
1.3.5.Konto, jako podstawowe urządzenie służące do ewidencji operacji gospodarczych:
a) cechy, rodzaje i klasyfikacja kont,
b) podstawowe zasady funkcjonowania kont bilansowych, wynikowych i pozabilansowych.
1.3.6.Zasady ewidencji typowych operacji gospodarczych (bilansowych i wynikowych)..

4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych z zastosowaniem  technologii informacyjnych i systemów komputerowych

1.4.1. Zakres podmiotowy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
1.4.2. Obligatoryjne elementy ksiąg rachunkowych prowadzonych z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych:
a) dziennik (funkcje i zasady prowadzenia różnymi technikami księgowości),
b) konta księgi głównej (zasada podwójnego zapisu, funkcje kont księgi głównej, zasady i terminy otwierania, prowadzenia i zamykania kont księgi głównej w różnych technikach
księgowości),
c) konta ksiąg pomocniczych (cele, formy i zakres prowadzenia kont ksiąg pomocniczych,
sposoby prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, zasady otwierania, prowadzenia i zamykania kont ksiąg pomocniczych w różnych technikach księgowości),
d) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg
pomocniczych,
e) zasady uzgadniania ksiąg rachunkowych,
f) poprawianie błędów księgowych.
1.4.3. Kryteria oceny systemów informatycznych rachunkowości:
a) sposób realizacji podstawowych zasad księgowości podwójnej,
b) zgodność z przepisami prawa,
c) dostosowanie funkcji informacyjnych do potrzeb jednostki.
1.4.4. Kryteria uznawania ksiąg rachunkowych za prowadzone rzetelnie, bezbłędnie,
sprawdzalnie i bieżąco.
1.4.5. Miejsce prowadzenia i zasady przechowywania ksiąg rachunkowych.
1.4.6. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

1.5 Inwentaryzacja

1.5.1. Zasady, metody, techniki i terminy przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów.
1.5.2. Ustalanie oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych i ich ujęcie w księgach rachunkowych

1.6 Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie)

1.6.1. Wymogi ustawowe odnośnie dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości.
1.6.2. Dokumentacja zasad emisji, obiegu i kontroli dowodów księgowych.
1.6.3. Dokumentacja zasad, terminów i metod przeprowadzania inwentaryzacji.
1.6.4. Dokumentacja organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej wspierającej system rachunkowości jednostki.

Oczekiwane efekty kształcenia

1 Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości

A. Znajomość środowiska regulacyjnego i procesu tworzenia przepisów z zakresu rachunkowości oraz wskazanie odpowiednich przepisów prawnych i regulacji dotyczących poszczególnych jednostek organizacyjnych.
B. Wyjaśnianie potrzeby i celu sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki prowadzące działalność w różnych formach prawnych, a w szczególności przez spółki handlowe oraz wskazanie użytkowników tych sprawozdań i uzasadnienia ich potrzeb informacyjnych.
C. Wyjaśnianie celów i sposobów stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości oraz definiowanie pojęć, na które powołują się te zasady.
D. Określanie skutków zastosowania i niezastosowania nadrzędnych zasad rachunkowości oraz nie spełnienia założenia kontynuacji działalności.
E. Wyjaśnianie roli i znaczenia harmonizacji rachunkowości na świecie.

2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości

A. Klasyfikowanie i wycena składników majątkowych do odpowiednich pozycji aktywów i pasywów bilansu.
B. Sporządzanie bilansu otwarcia, w tym uproszczonego bilansu otwarcia według układu dla jednostek małych i mikro na podstawie przykładowych danych liczbowych inwentarza w związku z rozpoczęciem prowadzenia ksiąg rachunkowych.
C. Sporządzanie bilansu, w tym uproszczonego bilansu dla jednostek małych i mikro.
D. Klasyfikowanie przychodów i kosztów (zastosowanie zasady memoriału) do odpowiednich segmentów rachunku zysków i strat.
E. Ustalanie wyniku finansowego netto oraz wyników poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat.
F. Sporządzanie rachunku zysków i strat, w tym uproszczonego rachunku zysków i strat dla jednostek małych i mikro.
G. Klasyfikowanie wpływów i wydatków (zastosowanie zasady kasowej) do poszczególnych rodzajów działalności (operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej) rachunku przepływów pieniężnych.
H. Ustalanie przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności (operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej) oraz stanu środków pieniężnych na koniec okresu w rachunku przepływów pieniężnych

3. Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich dokumentowania oraz ewidencji

A. Klasyfikowanie zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia ich wpływu na zmiany składników bilansu.
B. Interpretowanie skutków zdarzeń gospodarczych w kontekście zmian pozycji bilansowych i wynikowych.
C. Otwieranie kont księgowych, dokonywanie na nich zapisów zgodnie z obowiązującymi zasadami, obliczanie sald końcowych.
D. Stosowanie podziału i łączenia kont księgowych.
E. Rozróżnianie dowodów księgowych od innych dokumentów.

4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem  technologii informacyjnych i systemów komputerowych

A. Księgowanie na kontach księgi głównej i kontach ksiąg pomocniczych operacji gospodarczych związanych z:
a) przychodami, rozchodami i zużyciem (odpisy amortyzacyjne) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
b) rozliczaniem zakupu materiałów i towarów przy stosowaniu rzeczywistych cen zakupu lub cen ewidencyjnych,
c) należnościami i zobowiązaniami,
d) obrotem aktywami pieniężnymi,
e) rozliczeniami międzyokresowymi,
f) kapitałami (funduszami) własnymi, w tym kapitałem podstawowym, zapasowym, rezerwowym,
g) klasyfikacją i ujęciem przychodów i zysków, kosztów i strat w rachunku zysków i strat sporządzonym w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym,
h) ujęciem kosztów produkcji w układzie rodzajowym i funkcjonalnym oraz ich rozliczeniem na koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku,
i) ujęciem kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu,
j) klasyfikacji i ujęciem operacji dotyczących sprzedaży wyrobów, towarów i usług,
k) pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi, l)   operacjami finansowymi,
m) obliczeniem wyniku finansowego metodą statystyczną oraz ustaleniem wyniku finansowego metodą księgową.
B. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych.
C. Poprawianie błędów księgowych.
D. Ocenianie prawidłowości poszczególnych elementów ksiąg rachunkowych z zastosowaniem systemów informatycznych.
E. Określanie miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych i przechowywania zbiorów dokumentacji księgowej, w tym ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych i sprawozdań finansowych.

5. Inwentaryzacja

A. Stosowanie metod, technik i zasad inwentaryzacji.
B. Kwalifikowanie i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych.
C. Księgowanie operacji gospodarczych związanych z ustaleniem i rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych.

6. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie)

A. Ocenianie prawidłowości i kompletności dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości.
B. Ocenianie prawidłowości i kompletności dokumentacji stosowanych systemów informatycznych rachunkowości.
C. Ocenianie prawidłowości i kompletności zasad emisji, obiegu i kontroli dowodów księgowych.
D. Ocenianie prawidłowości unormowań w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
E. Ocenianie organizacji i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej wspierającej system rachunkowości.

Sprawdź  ofertę dotyczącą kursu przygotowującego do egzaminu na biegłego rewidenta.  Teoria i zasady Rachunkowości.

Centrum Edukacji Ekspert jest firmą posiadającą ogromne doświadczenie z zakresu prowadzenia kursów przygotowujących do egzaminu na biegłego rewidenta. W ciągu ostatnich 20 lat przygotowaliśmy z sukcesem największą na rynku ilość słuchaczy, którzy pomyślnie zdali egzamin na biegłego rewidenta. Dzięki wprowadzeniu w ostatnim czasie transmisjom online z prowadzonych wykładów, jesteśmy w stanie dotrzeć do coraz szerszej grupy odbiorców, pomagając im tym samym zdać egzamin na biegłego rewidenta. Sprawdzone i stale udoskonalane przez nasz zespół metody dydaktyczne, znajdują uznanie wśród osób stojących przed wyborem jednostki oświatowej przygotowującej do egzaminu na biegłego rewidenta.          

 

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe