Informacje o szkoleniu: Sprawozdania finansowe i ich analiza

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR  dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu "Sprawozdania finansowe  i ich analiza ".Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział uczestników w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów  zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu.

Terminy zajęć:

01,02,03.02. 2019r.
01.02.03.03.2019r.
22,23,24.03.2019r.
05,06,07.04.2019r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w piątki w godz. 16.00 - 21.00
w soboty w godz.   9.00 - 15.45
w niedziele w godz.   9.00 - 15.45

 

Wykładowcy:
biegli rewidenci, aplikanci biegłych rewidentów, pracownicy naukowo-dydaktyczni państwowych wyższych uczelni.

Zapewniamy:
wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom:
- wyciągi ze zmienionych przepisów
- nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.
 

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka "Rabat").

Płatności:
Dodatkowa opłata za dostęp do platformy internetowej: 3 zł za każdą godz. lekcyjną zajęć (66 zł za zjazd)

Terminy egzaminów 2019r.:

23.05.2019r.
                                                                                                                                                                                                          
Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.