Program szkolenia: Sprawozdania finansowe i ich analiza

Program kursu: SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań
2. Roczne i śródroczne jednostkowe  sprawozdanie finansowe banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji  finansowych oraz pozostałych jednostek
3. Roczne skonsolidowane  sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
4. Obowiązki informacyjne spółek, których akcje znajdują się w publicznym  obrocie oraz innych emitentów papierów wartościowych
5.  Analiza finansowa
6. Raportowanie niefinansowe

Szczegółowy program zajęć: