Oferta kursów na sali wykładowej (Kurs akredytowany przez Mazowieckiego kuratora Oświaty)

powrót

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Termin:31.08.2019r.
Liczba godzin:32 godz. lekcyjne
Cena:2400, - PLN

Ten kurs może być dofinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

sala

Celem zajęć jest przygotowanie do pisemnego i ustnego dyplomowego egzaminu składanego przed Komisją PIBR.
Zajęcia pomogą usystematyzować i powtórzyć wiedzę zdobytą w trakcie zdawania egzaminów i podczas aplikacji.

Terminy zajęć:

31.08 - 01.09.2019r.

07 - 08.09.2019r.

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie
w soboty w godz.     10.00 - 16.45
w niedziele w godz.   9.00 - 15.45

Wykładowcy:
zajęcia poprowadzą biegli rewidenci z bogatym dorobkiem dydaktycznym.

Terminy egzaminów dyplomowych w 2019 r.

 • 29 marca 2019 r.
 • 7 czerwca 2019 r.
 • 20 września 2019 r.
 • 29 listopada 2019 r.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu „Przygotowanie do egzaminu dyplomowego dla kandydatów na biegłych rewidentów”

1.Ogólne zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta
2.Regulacje dotyczące działalności firmy audytorskiej
3.Kodeks etyki – podstawowe zasady etyczne i rozstrzyganie konfliktów/dylematów etycznych
4.System kontroli wewnętrznej firmy audytorskiej - kontrola jakości wykonania zlecenia, niezależność i oświadczenia o niezależności, akceptacja i kontynuacja klienta oraz poszczególnych zleceń, monitoring
5.Zadania sytuacyjne:
a) Rozwiązywanie konfliktów/dylematów etycznych
b) Niezależność  i świadczenie innych usług
c) System kontroli wewnętrznej firmy audytorskiej
6.Badanie sprawozdania finansowego:
- wstępne warunki badania,
- strategia badania,
- istotność na poziomie sprawozdania finansowego, istotność wykonawcza oraz zniekształcenie oczywiście nieznaczące
- identyfikowanie i szacowanie ryzyk (ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego i na poziomie stwierdzeń), w tym ryzyka znaczące
7.Zadania sytuacyjne:
a) Opracowywanie strategii badania
b) Ustalanie istotności
c) Identyfikowanie ryzyk
8.Sprawozdania  finansowe banków, SKOK  ze  szczególnym uwzględnieniem krajowych i   międzynarodowych  standardów i ich badanie
9.Sprawozdania finansowe innych jednostek finansowych i ich badanie
10.Specyficzne ryzyka dla banków i skok-ów
11.Sprawozdawczość finansowa ubezpieczycieli ze szczególnym uwzględnieniem regulacji nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
12.Badanie sprawozdań finansowych ubezpieczycieli
13.Badanie sprawozdania finansowego:
- reakcja na zidentyfikowane ryzyka – w tym ogólne reakcje na ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego, reakcja na ryzyka na poziomie stwierdzeń-
  wybór i stosowanie właściwych metod i technik 
- specyficzne aspekty – badanie szacunków, korzystanie z eksperta, korzystanie przez jednostkę z organizacji usługowej, kontynuacja działalności,
  oszustwa, potwierdzenia, transakcje ze stronami powiązanymi, procedury analityczne, zdarzenia po dniu bilansowym, badanie po raz pierwszy,
- raportowanie i komunikowanie (w tym sprawozdanie z badania, w tym modyfikacje opinii oraz sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu),
- dokumentowanie badania, w tym akta badania.   
14.Zadania dotyczące:
a)reakcji na zidentyfikowane ryzyka,
b)badania po raz pierwszy,
c)kontynuacja działalności        
15.Wymogi rozporządzenia KE 537/2014 dotyczące badania jzp
16.Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
17.Przegląd sprawozdań finansowych
18.Inne usługi biegłego rewidenta

*pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert