Informacje o szkoleniu: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Celem zajęć jest przygotowanie do pisemnego i ustnego dyplomowego egzaminu składanego przed Komisją PIBR.
Zajęcia pomogą usystematyzować i powtórzyć wiedzę zdobytą w trakcie zdawania egzaminów i podczas aplikacji.

Terminy zajęć:

23-24. 02.2019r.

09-10. 03.2019r.

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie
w soboty w godz.     10.00 - 16.45
w niedziele w godz. 9.00 - 15.45

Wykładowcy:
zajęcia poprowadzą biegli rewidenci z bogatym dorobkiem dydaktycznym.

Terminy egzaminów dyplomowych w 2019 r.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.