Program szkolenia: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Program kursu „Przygotowanie do egzaminu dyplomowego dla kandydatów na biegłych rewidentów”

1.Ogólne zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta
2.Regulacje dotyczące działalności firmy audytorskiej
3.Kodeks etyki – podstawowe zasady etyczne i rozstrzyganie konfliktów/dylematów etycznych
4.System kontroli wewnętrznej firmy audytorskiej - kontrola jakości wykonania zlecenia, niezależność i oświadczenia o niezależności, akceptacja i kontynuacja klienta oraz poszczególnych zleceń, monitoring
5.Zadania sytuacyjne:
a) Rozwiązywanie konfliktów/dylematów etycznych
b) Niezależność  i świadczenie innych usług
c) System kontroli wewnętrznej firmy audytorskiej
6.Badanie sprawozdania finansowego:
- wstępne warunki badania,
- strategia badania,
- istotność na poziomie sprawozdania finansowego, istotność wykonawcza oraz zniekształcenie oczywiście nieznaczące
- identyfikowanie i szacowanie ryzyk (ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego i na poziomie stwierdzeń), w tym ryzyka znaczące
7.Zadania sytuacyjne:
a) Opracowywanie strategii badania
b) Ustalanie istotności
c) Identyfikowanie ryzyk
8.Sprawozdania  finansowe banków, SKOK  ze  szczególnym uwzględnieniem krajowych i   międzynarodowych  standardów i ich badanie
9.Sprawozdania finansowe innych jednostek finansowych i ich badanie
10.Specyficzne ryzyka dla banków i skok-ów
11.Sprawozdawczość finansowa ubezpieczycieli ze szczególnym uwzględnieniem regulacji nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
12.Badanie sprawozdań finansowych ubezpieczycieli
13.Badanie sprawozdania finansowego:
- reakcja na zidentyfikowane ryzyka – w tym ogólne reakcje na ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego, reakcja na ryzyka na poziomie stwierdzeń-
  wybór i stosowanie właściwych metod i technik 
- specyficzne aspekty – badanie szacunków, korzystanie z eksperta, korzystanie przez jednostkę z organizacji usługowej, kontynuacja działalności,
  oszustwa, potwierdzenia, transakcje ze stronami powiązanymi, procedury analityczne, zdarzenia po dniu bilansowym, badanie po raz pierwszy,
- raportowanie i komunikowanie (w tym sprawozdanie z badania, w tym modyfikacje opinii oraz sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu),
- dokumentowanie badania, w tym akta badania.   
14.Zadania dotyczące:
a)reakcji na zidentyfikowane ryzyka,
b)badania po raz pierwszy,
c)kontynuacja działalności        
15.Wymogi rozporządzenia KE 537/2014 dotyczące badania jzp
16.Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
17.Przegląd sprawozdań finansowych
18.Inne usługi biegłego rewidenta