Finanse

powrót

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Termin:06-07.06.2019r.
Liczba godzin:16 godzin lekcyjnych
Prowadzący:dr Marek Nowak
Cena:850 + 23%VAT, - PLN
onlinesala

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką krótkoterminowego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania krótkoterminowymi aktywami i pasywami. Zapoznanie uczestników z kryteriami kształtowania struktury majątku obrotowego i źródeł jego finansowania oraz oceny płynności przedsiębiorstwa na podstawie analizy sprawozdań finansowych.

Oferta skierowana jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstwem: dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów analiz, kierowników średniego szczebla, zaopatrzeniowców, osób odpowiedzialnych za kontrolę zapasów i należności, pracowników banków, wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

Nabyta wiedza: Poznanie narzędzi i technik zarządzania majątkiem obrotowym i zobowiązaniami krótkoterminowymi oraz płynnością, a także możliwości praktycznego zastosowania modeli teoretycznych.

Nabyte umiejętności: Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie w stanie przeanalizować zarządzanie kapitałem obrotowym w swoim przedsiębiorstwie, ocenić płynność oraz zaproponować zmiany mające na celu poprawę płynności i wyników finansowych przedsiębiorstwa.


Wykładowca: Dr Marek Nowak jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.
W latach 1989-1993 pracował jako asystent w Katedrze Finansów, a następnie w Katedrze Bankowości na SGH.
W latach 1990-1991, równolegle do pracy na uczelni, pracował w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium) jako analityk w departamencie kredytów.
W latach 1991-1992 otrzymał stypendium Fulbrighta i studiował w ramach programu Master of International Business Studies na University of South Carolina w USA.
W latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.
W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.
W 1999 roku ukończył Podyplomowe Studium Konsultingu na SGH.
Szkoleniami zajmuje się od 1990 roku, początkowo równolegle z pracą na uczelniach. Od 1997 roku działa jako niezależny wykładowca-konsultant. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie finansów przedsiębiorstw (m. in. finanse dla niefinansistów, analiza sprawozdań finansowych, analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena wiarygodności kontrahenta, ocena projektów inwestycyjnych, koszt kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena przedsiębiorstw, biznes plan, papiery komercyjne, szkolenia dla kandydatów na doradców inwestycyjnych). Od kilkunastu lat we współpracy z Centrum Edukacji Ekspert prowadzi szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów.
Poza dużą liczbą szkoleń otwartych prowadził szkolenia zamknięte dla kilkudziesięciu wiodących firm polskich i zagranicznych działających w Polsce.

 

1. Pojęcie kapitału obrotowego
1.1. Kapitał obrotowy brutto i netto
1.2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
2. Strategie finansowania kapitału obrotowego
2.1. Strategia konserwatywna
2.2. Strategia agresywna
2.3. Strategie kształtowania majątku obrotowego
3. Cykl kapitału obrotowego (cykl operacyjny)
3.1. Przyczyny utraty płynności finansowej
3.2. Pułapka szybkiego wzrostu
3.3. Dodatni i ujemny cykl konwersji gotówki
4. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie – aspekty finansowe
4.1. Strategie utrzymywania zapasów
4.2. Model optymalnej wielkości zamówienia (model Wilsona)
4.3. Metoda just in time
4.4. Metoda ABC
5. Zarządzanie należnościami
5.1. Systemy kontroli należności
5.2. Obliczanie kosztu należności
5.3. Windykacja
5.4. Faktoring
5.5. Zabezpieczanie należności
5.6. Rynek wierzytelności
6. Zarządzanie środkami pieniężnymi
6.1. Modele teoretyczne
6.1.1. Model Baumola
6.1.2. Model Millera-Orra
6.2. Aspekty praktyczne
7. Zarządzanie zobowiązaniami
7.1. Hierarchia zobowiązań
7.2. Obliczanie kosztu kredytu kupieckiego
7.3. Analiza porównawcza różnych wariantów finansowania krótkoterminowego
8. Zarządzanie krótkoterminowymi papierami wartościowymi
8.1. Bony skarbowe
8.2. Papiery komercyjne
8.3. Rynek pierwotny i wtórny papierów krótkoterminowych
8.4. Rating jako metoda oceny wiarygodności dłużnika
9. Zarządzanie płynnością finansową
9.1. Istota zarządzania płynnością
9.2. Możliwości w zakresie zarządzania płynnością
10. Metody oceny płynności
10.1. Analiza wskaźników płynności
10.2. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
10.3. Możliwości manipulowania parametrami służącymi do oceny płynności
11. Podstawy oceny wiarygodności dłużnika
11.1. Źródła informacji gospodarczej
11.2. Analiza wiarygodności na podstawie sprawozdań finansowych
11.3. Systemy wczesnego ostrzegania i metody uproszczone
11.4. Czynnik ludzki w ocenie wiarygodności dłużnika

Zapewniamy uczestnikom
• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

*pola wymagane

*
*
(Do ceny podstawowej należy doliczyć koszt transmisji 32 zł.)
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert