Podatki

powrót

Zmiany w podatku VAT – obowiązujące i planowane w 2019r., praktyka organów podatkowych w czasach walki z nadużyciami w VAT

Termin:04.12.2018.
Liczba godzin:7 godz. lekcyjnych
Cena:440 + 23%VAT, - PLN
onlinesala

Celem szkolenia jest omówienie zmian w ustawie VAT zarówno ostatnio wprowadzonych, jak i planowanych od 2019r.  Przedstawione zostaną zasady oraz zagrożenia wynikające z „podzielonej płatności”, omówiona będzie „Metodyka” Ministerstwa Finansów dotycząca należytej staranności oraz zmiany w zakresie wydawania bonów, voucherów i kart podarunkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Ponadto zaprezentowane będą inne zmiany do ustawy VAT oraz aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące podatku VAT.

Termin zajęć: 04.12.2018r.
Zajęcia będą się odbywać w godzinach: 10.00  -  16.00.

Cena szkolenia: 440 zł + 23% VAT

Promocja: 10% rabat od Ceny szkolenia przy zgłoszeniu min. 2 osób z firmy.

Cena promocyjna: 400 zł + VAT za szkolenie od osoby w przypadku uczestnictwa również w szkoleniu z Rewolucyjne zmiany w podatkach od 2019r. - CIT, PIT i Ordynacja podatkowa.

Promocje nie łączą się.

W przypadku szkoleń Online do ceny należy doliczyć 24 zł+VAT.

Miejsce szkolenia:
Warszawa, ul. Grażyny 15.

Wykładowca:

Małgorzata Militz – doradca podatkowy w polskiej spółce doradztwa podatkowego, specjalista z zakresu prawa podatkowego a w szczególności  podatku VAT, procedur sądowych i administracyjnych, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie – ostatnio  na stanowisku Kierownika Działu Podatku od Towarów i Usług, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego Unii Europejskiej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, autor wielu publikacji poświęconych tematyce podatkowej szczególnie w zakresie podatku VAT (stała współpraca z wydawnictwami: Infor, Difin, Verlag Dashofer), współautor książki „Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT” wydawnictwa „Unimex”. Wieloletni wykładowca w dziedzinie podatku od towarów i usług, także wykładowca w projektach  dofinansowanych ze środków EFS.

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program:

1. Split payment „podzielona płatność” czym jest podzielona płatność i jakie są  z tym związane zagrożenia dla podatników

1.1. Czy w związku z nowymi przepisami o podzielonej płatności faktury powinny zawierać dodatkowe elementy?

1.2. Czy nie mając środków na rachunku VAT można stosować podzieloną płatność?

1.3. Korzyści ze stosowania systemu podzielonej płatności przyśpieszony zwrot podatku z tytułu podzielonej płatności,

1.4. Podzielona płatność w sytuacji zapłaty wynagrodzenia przez podmiot trzeci (faktoring, zbywanie wierzytelności),

1.5. Kiedy jest możliwe przesunięcie środków z rachunku VAT na rachunek „zwykły” podatnika.

2. Zmiany dotyczące tzw. należytej staranności – nowa „Metodyka” opublikowana przez MF. Praktyka organów podatkowych w zakresie oceny podatnika działania w dobrej wierze.

2.1. Pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, NSA oraz praktyce organów podatkowych,

2.2. Zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Finansów – przesłanki, które powinny zwiększyć czujność, zasady weryfikacji nowych oraz dotychczasowych kontrahentów,

2.3. Jakie działania powinny być podejmowane przez podatników, w celu wykazania działania z należytą starannością?

2.4. Nowe zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe, potwierdzające rzetelność rozliczeń kontrahentów,

2.5. Nowelizacja ustaw wprowadzająca obowiązek raportowania operacji na rachunkach bankowych oraz analizę możliwości użycia rachunku do wyłudzenia skarbowego (tzw. STIR) – uprawnienie KAS do zablokowania rachunku bankowego podatnika

2.6. Tzw. czarna lista podatników – listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru

2.7. Utworzenie rejestru podatników VAT czynnych obejmującego numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu skarbowego oraz odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą za jego zaległości podatkowe, w przypadku dokonania płatności za fakturę na rachunek inny niż zgłoszony przez dostawcę do urzędu skarbowego

2.8. Podzielona płatność- czy płatności dokonywane w tym systemie pozwolą na wykazanie, że podatnik działał z należytą starannością.

3. Wybrane inne zmiany w VAT, będące obecnie w procesie legislacyjnym

3.1. Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu,

3.2. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;

3.3. Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze;

3.4.Uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy,

3.5. Uproszczenie  w zakresie  zmiany danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej,

3.6. Zmiany w zakresie rejestracji, wykreślania podatników z rejestru VAT i przywracania ich do rejestru VAT.

3.7. Wprowadzenie przepisów w zakresie zwroty VAT w sytuacji „bezpodstawnego wzbogacenia się podatnika”.

4. Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych – od 1.01.2019 r. wynikające ze zmian przepisów unijnych

4.1. Wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia

4.2. Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia.

5. Omówienie aktualnego orzeczenia sądów krajowych i TSUE.

6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

*pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert