Podatki

powrót

Zmiany w podatku VAT w 2019/ 2020 r.

Termin:27.08.2019r.
Liczba godzin:7 godz. lekcyjnych
Prowadzący:Magdalena Jaworska
Cena:sprawdź promocje, - PLN
onlinesala

Celem szkolenia jest omówienie zmian w ustawie VAT zarówno ostatnio wprowadzonych, jak i planowanych w 2019 i 2020 r.  Przedstawione zostaną m.in. zmiany w zakresie wydawania bonów, voucherów i kart podarunkowych, które obowiązują od 1 stycznia 2019r, zmiany w zakresie kas fiskalnych, biała lista podatników czy obowiązkowa podzielona płatność. Ponadto zaprezentowane będą inne planowane i wprowadzone zmiany do ustawy VAT. Omówione będą również bieżące problemy związane z rozliczaniem podatku. 

Termin zajęć: 27.08.2019r.
Zajęcia będą się odbywać w godzinach: 09.00  -  15.00.

Cena szkolenia: 460 zł + 23% VAT

Cena promocyjna: 440 zł +23% VAT przy zgłoszeniu do dnia 15.08.2019 r.

Forma szkolenia: 

 • Szkolenie w sali wykładowej w Warszawie lub
 • Online przez Internet na żywo. 

Miejsce szkolenia:
Warszawa, ul. Grażyny 15

Wykładowca:

Magdalena Jaworska: doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku VAT,  wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego.
Pani Magdalena specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej).
Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa).

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe, akty prawne.
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uczestnicy szkoleń Online otrzymają materiały do zajęć pocztą elektroniczną. 

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program szkolenia "Zmiany w podatku VAT w 2019/ 2020 r."

Program szkolenia "Zmiany w podatku VAT w 2019/ 2020 r."

1.  Opodatkowanie bonów

• rodzaje bonów i sposób rozróżnienia,
• które bony podlegają VAT,
• rozliczenie związane z kartami rabatowymi i voucherami,
• transfer bonów a obowiązek podatkowy i miejsce opodatkowania,
• praktyczne problemy związane z opodatkowaniem bonów.

2.  Zamiany w zakresie kas fiskalnych

• zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania,
• kasy rejestrujące on – line - dla kogo i od kiedy,
• nowe sankcje za naruszenie niektórych obowiązków zwianych z używaniem kas fiskalnych,
• ulgi na nabycie kas fiskalnych,

• pozostałe nowe regulacje w zakresie sposobu ewidencji i dokumentowania na kasach.

3.  Biała lista podatników

• zakres informacji przechowywanych w rejestrze podatników,
• nowe sankcje w zakresie braku płatności za pośrednictwem odpowiedniego rachunku

4.  Obowiązkowy split payment

• zakres transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności,
• nowe wymogi dla podmiotów zobowiązanych do stosowania split paymentu (wartość transakcji, waluta transakcji, sposób fakturowania, kwestie techniczne),
• nowe sankcje związane ze split payment,
• split payment a podatki dochodowe.

5. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności

6. Nowe zasady opodatkowania transakcji w obrocie transgranicznym

• nowe zasady opodatkowania łańcuchowych transakcji transgranicznych,
• nowe wymogi dla magazynów call-off stock,
• nowe zasady dokumentowania transakcji w obrocie transgranicznym,
• weryfikacja kontrahentów zagranicznych a warunek stosowania stawki 0%.

7.  Pozostałe wprowadzane i planowane zmiany w rozliczeniach VAT

• zmiany w zakresie zwrotu VAT,
• zasady stosowania ulgi na złe długi,
• powiązania pomiędzy podatnikami VAT,
• fakturowanie elektroniczne,
• zarząd sukcesyjny,
• zmiany w zakresie JPK, 
• pierwsze zasiedlenie budynków i budowli.

8. Omówienie pytań uczestników zgłaszanych w trakcie szkolenia oraz bieżące problemy podatkowe w VAT

*pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert