Rachunkowość

powrót

Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych z elementami MSR

Termin:12.09.2020.
Liczba godzin:80 godz. lekcyjnych
Prowadzący:Janusz Budzyński
Cena:2600 , - PLN

Ten kurs może być dofinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

sala
Cel kursu Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych z elementami MSR:

kurs przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości na stanowisku Głównego Księgowego. Kurs ma na celu praktyczne przygotowanie do pracy w tym zawodzie. Program realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów. Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy, a jeśli wykładowca wskaże, również podręczniki. Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału. Kurs został ujęty w klasyfikacji zawodów Główny Księgowy - kod zawodu: 121101. Zaliczenie kursu  i certyfikat otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zaliczyły egzamin pisemny.

Oferta skierowana jest do osób, które już pracują w księgowości przynajmniej jeden rok na stanowisku samodzielnym. Zapraszamy również osoby pracujące na stanowisku Głównego Księgowego pragnące poszerzyć  swoją wiedzę o praktyczne zagadnienia z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, prawa podatkowego oraz  MSR.

Podczas zajęć duży nacisk kładziemy na warsztaty obejmujące ćwiczenia praktyczne oparte na realnych  zdarzeniach z zakresu: prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz zasad kreowania polityki finansowej firmy.

Kurs Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przygotowuje do wykonywania zawodu: główny księgowy – kod zawodu 121101, który został ujęty w Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. 2014, poz. 1145 z późn. zm.

Wykładowca:

Janusz Budzyński - biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, główny księgowy, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert.
Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

dr Katarzyna Trzpioła: - doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min publikacji Sprawozdanie Finansowe Organizacji Pozarządowej za 2017 rok – Krok Po Kroku, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Terminy zajęć:  

12-13.09.2020r.
19-20.09.2020r.
03-04.10.2020r.
10-11.10.2020r.
24-25.10.2020r.

Całkowity koszt kursu wynosi: 2.600 zł
Cena nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach:

w soboty w godz.        9.00 - 15.45
w niedziele w godz.    9.00 - 15.45

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15.

Uczestnikom zapewniamy:
 • wszystkie niezbędne do nauki materiały
 • akty prawne,
 • inne materiały autorskie przygotowane przez wykładowców.
 • egzamin końcowy
 • serwis kawowy
 • catering


Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu "Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych z elementami MSR"

RACHUNKOWOŚĆ

1. Proces przygotowywania sprawozdania finansowego:

 • Harmonogram wymaganych prac
 • Procedury po sporządzeniu sprawozdania finansowego
 • Wymagane przez prawo bilansowe
 • Wymagane przez prawo podatkowe
 • Wymagane dla celów statystycznych: Rozliczanie wyniku finansowego
 • W spółkach prawa handlowego
 • W spółdzielniach
 • W innych podmiotach

2. Podział majątku trwałego i jego ewidencja:

 • Kryteria definiujące niefinansowy majątek trwały
 • Charakterystyka długoterminowych aktywów finansowych
 • Inne inwestycje długoterminowe
 • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • Wartość początkowa
 • Ulepszenie a remont

3. Metody i zasady amortyzacji podatkowej:

 • Amortyzacja liniowa
 • Amortyzacja przyspieszona – w tym „ekspresowa” – jednorazowa
 • Indywidualne stawki amortyzacji

4. Metody i zasady amortyzacji bilansowej:

 • Różnicowania amortyzacji na podatkową i bilansową
 • Wyznaczanie miernika zużycia ekonomicznego
 • Zmiany w zakresie stosowanego miernika zużycia ekonomicznego

5. Ewidencja odroczonego podatku.

6.  Podział majątku obrotowego:

 • Metody ewidencji zapasów:
 • według wartości rzeczywistych
 • według cen ewidencyjnych i odchyleń od tych cen
 • Odpisy aktualizujące:
 • w trakcie roku obrotowego
 • na dzień bilansowy

7. Obrót pieniężny:

 • Obowiązki w zakresie ochrony przy przechowywaniu i transportowaniu
 • Ograniczenia w obrocie gotówkowym  


8. Operacje walutowe:

 • Wycena operacji walutowych
 • Ewidencja różnic kursowych


9. Odsetki:

 • Regulacje w zakresie prawa cywilnego:
 • odsetki ustawowe
 • odsetki umowne
 • odsetki maksymalne
 • Regulacje w zakresie ordynacji podatkowej:
 • ustalanie stopy odsetkowej podstawowej i obniżonej
 • opłata prolongacyjna

10.  Przedawnienia:

 • Terminy przedawnień
 • Ewidencja przedawnionych należności
 • Ewidencja przedawnionych zobowiązań


11. Inwentaryzacja:

 • Metody inwentaryzacji: szczególne wymogi w metodzie spisu z natury
 • Częstotliwość i terminy inwentaryzacji
 • Procedury rozliczania różnic inwentaryzacyjnych:
 • kryteria w zakresie stosowania kompensat
 • kwalifikacja niedoborów jako ubytki naturalne
 • rozliczanie różnic wartościowych

12. Kompleksowa ewidencja działalności produkcyjnej i handlowej od bilansu
      otwarcia do bilansu zamknięcia – na przykładzie:

 • Wybór metody ewidencji kosztów
 • Wybór modelu rachunku kosztów do kalkulacji produkcji
 • Wybór klucza podziału kosztów pośrednich
 • Metoda podziału kosztów pośrednich na:
 • zmienne koszty pośrednie
 • stałe koszty pośrednie
 • Ewidencja operacji w okresie sprawozdawczym      


13. Rozliczenie produkcji:

 • Ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia
 • Ujęcie ewidencyjne produkcji w toku
 • Przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu po koszcie planowanym
 • Sprzedaż wyrobów gotowych


14. Zamknięcie miesiąca w księgach.

15. Sporządzenie bilansu zamknięcia.  
 
16. Sporządzenie rachunku zysków i strat:

 • w wariancie porównawczym
 • w wariancie kalkulacyjnym   


17. Sporządzenie Rachunku przepływów pieniężnych:

 • Metodą pośrednią
 • Metodą bezpośrednią


18. Sporządzenie Zestawienia zmian w kapitale własnym.

19. Sporządzenie Dodatkowych informacji i objaśnień.

20. Elementy rachunkowości zarządczej i analizy finansowej:

 • Badanie i prognozowanie rentowności
 • wyznaczanie progu rentowności (BEP)
 • Analiza finansowa wskaźników


21. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 • Obowiązek czy swoboda wyboru ?:
 • ogólne zasady tworzenia ZFŚS
 • świadczenie urlopowe
 • Regulacje zakładowe w zakresie ZFŚS
 • Naliczanie i ewidencja odpisów obowiązkowych i dobrowolnych
 • Ewidencja wydatkowania środków ZFŚS
 • Korekty odpisów na dzień bilansowy


22. Ubezpieczenia społeczne

 • System ubezpieczeń społecznych
 • Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego


PODATKI

23. Podatek VAT:

 • Wprowadzenie:
 • Konstrukcja podatku VAT
 • Zasady ogólne VAT
 • Rola orzecznictwa oraz indywidualnych interpretacji podatkowych
 • Zakres przedmiotowy opodatkowania:
 • Dostawa towarów i świadczenie usług
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Import usług
 • Eksport / import towarów
 • Czynności wyłączone z opodatkowania
 • Czynności zwolnione z podatku
 • Podatnik VAT:
 • Definicja
 • Pojęcie działalności gospodarczej
 • Wyłączenie z zakresu podatników VAT
 • Zwolnienie podmiotowe dla małych podatników
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Zasada ogólna
 • Wyjątki:
 • Zaliczki
 • Najem, dzierżawa, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej
 • Dostawa mediów (prąd, gaz itd.), usługi komunalne
 • Usługi budowlane
 • Inne wyjątki
 • Miejsce opodatkowania:
 • Miejsce opodatkowania przy dostawach towarów
 • Miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług
 • Podstawa opodatkowania:
 • Zasada ogólna
 • Wyjątki – świadczenia bez wynagrodzenia, zapłata w naturze
 • Dotacje, subwencje
 • Rabaty, bonifikaty
 • Stawki podatkowe oraz zwolnienia przedmiotowe
 • Odliczanie podatku naliczonego:
 • Zasada ogólna
 • Ograniczenia w prawie do odliczenia
 • Kwoty do zwrotu oraz kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
 • Moment skorzystania z prawa do odliczenia
 • Obowiązki dokumentacyjne
 • Faktury VAT
 • Elementy konieczne faktur
 • Rodzaje faktur
 • Korekty faktur oraz noty korygujące
 • Kasy rejestrujące – zakres stosowania, zwolnienia
 • Ewidencja VAT
 • Deklaracja VAT oraz informacje podsumowujące
 • Procedury uproszczone
 • Transakcje trójstronne
 • Rolnicy ryczałtowi
 • Rozliczanie według marży
 • Pojazdy samochodowe

  
24. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 • Podstawowe zagadnienia
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy w CIT
 • Okres rozliczeniowy w CIT
 • Przychód w CIT
 • Różnice kursowe jako przedmiot odrębnej regulacji CIT:
 • koszt uzyskania przychodu - koszty stanowiące i koszty niestanowiące
 • zasady rozliczania kosztów w czasie
 • moment poniesienia kosztu.
 • Zwolnienia w CIT.
 • Podatek u źródła.
 • Zasady unikanie podwójnego opodatkowania w CIT.


25. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

 • Zakres podmiotowy
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
 • Źródła przychodów.
 • Przychody ze stosunku pracy w tym świadczenia w naturze, działalność wykonywana   osobiście -zasady poboru zaliczek, obowiązki informacyjne płatnika.
 • Dochody z praw autorskich.
 • Zasady poboru podatku w przypadku osób zagranicznych.
 • Świadczenia dla osób trzecich.
 • Dochód oraz podstawa opodatkowania.
 • Zwolnienia podatkowe.

26. Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Egzamin: 4 godz. lekcyjne

 

*pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert