Podatki

powrót

Zmiany w podatkach od 2019r. - CIT, PIT i Ordynacja podatkowa - warsztaty praktyczne.

Termin:08.04.2019r.
Liczba godzin:8 godz. lekcyjnych
Prowadzący:dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH, Stella Brzeszczyńska
Cena:od 400 zł + 23% VAT, - PLN
onlinesala

2019 r. przyniósł szereg rewolucyjnych zmian w podatkach dochodowych. Podatek od wyprowadzki z Polski, nowa 9% stawka CIT dla małych przedsiębiorców, zmiany w podatku u źródła i nowe reguły dotyczące opodatkowania firmowych aut - to tylko niektóre z planowanych zmian. Celem szkolenia jest przygotowanie się do nowości w podatkach. Zmiany będą omawiane w formie studium przypadku.

Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.00-15.45

Cena szkolenia

400 zł + 23% VAT za dzień szkolenia - szkolenie na sali szkoleniowej.
424 zł + 23% VAT za dzień szkolenia - szkolenie Online na żywo.

Wykładowcy:
dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH – doradca podatkowy i radca prawny, partner w Rödl & Partner, członek Zarządu Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego IFA, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego; doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina), doktor nauk prawnych (UAM w Poznaniu), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH). Doświadczony wykładowca; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych m.in.: „Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa” (Wolters Kluwer, 2012) Dokumentacja podatkowa cen transferowych (ODDK, 2017), "Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami (CH.Beck), „Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców” (Wolters Kluwer, 2013).

Stella Brzeszczyńska – doradca podatkowy. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Podyplomowe na SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego, obecnie prowadzi własną kancelarię. Jest autorką wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego. Jest członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego. Stale współpracuje z Nieruchomościami C.H.Beck oraz z Administratorem. Od wielu lat prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych w Centrum Edukacji Ekspert. Współpracuje również jako wykładowca ze Szkołą Główną Handlową.

Uczestnikom zapewniamy:

 • materiały autorskie przygotowane przez wykładowców, akty prawne,
 • serwis kawowy, poczęstunek,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 783K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program szkolenia:

I. Zmiany w ustawie Ordynacja Podatkowa

1. Unikanie opodatkowania – nowe zasady.
2. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania – nowa instytucja prawna.
3. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa instytucja prawna
- zasady ustalania,
- przedawnienie.
4. Schematy podatkowe – nowe obowiązki w zakresie raportowania o schematach podatkowych wdrażanych u podatnika.
5. Przedsiębiorstwo w spadku 
– następstwo podatkowe,
- wejście w postępowanie toczone wobec zmarłego.
6. Inne zmiany:
- zmiana zakresu interpretacji podatkowych,
- płatnik jako podmiot powiązany z podatnikiem – modyfikacja odpowiedzialności płatnika,
-  skrócenie terminu zwrotu nadpłaty przy e-zeznaniach.

II.  Najważniejsze zmiany w zakresie podatku CIT i PIT  od 1 stycznia 2019 r.

1. Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa.
2. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych (Exit Tax).
3. Niższe stawki CIT (mali podatnicy, dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej).
4. Opodatkowanie u źródła.
5. Użytkowanie samochodów firmowych.
6. Amortyzacja samochodów.
7. Rozliczanie pakietów wierzytelności.
8. Finansowanie działalności ze środków własnych lub od wspólników.
9. Konwersja długu na kapitał.
10. Opodatkowanie obrotu kryptowalutami.

 

*pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert