Podatki

powrót

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2019r.

Termin:27.06.2019r.
Liczba godzin:7 godz. lekcyjnych
Prowadzący:Janusz Budzyński
Cena:sprawdź promocje, - PLN
onlinesala

Celem szkolenia  jest przekazanie aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT z uwzględnieniem najważniejszych zmian wprowadzonych w 2019r. W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane zdarzenia i przykłady, nawiązujące do innych podatków w tym VAT.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych które chcą zaktualizować i pogłębić wiedzę w zakresie podatków dochodowych.

Szkolenie prowadzone będzie w jasnej, przystępnej formie przez cenionego przez słuchaczy biegłego rewidenta – praktyka z wieloletnim dorobkiem dydaktycznym Janusza Budzyńskiego.

Janusz Budzyński - biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, główny księgowy, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych, Prawa Pracy, rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

Termin zajęć: 27.06.2019r.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach: 9.00-15.00.

Forma szkolenia:

 • Szkolenie w sali wykładowej w Warszawie lub
 • Online przez Internet na żywo.

Tak wygląda szkolenie online na żywo:

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grażyny 15.

Koszt szkolenia: Całkowity koszt kursu wynosi:  460 zł +23% VAT.

Cena promocyjna: 440 zł +23% VAT przy zgłoszeniu do dnia 31.05. 2019 r. 

Uczestnikom zapewniamy: autorskie materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia, catering, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 783K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

 

Program szkolenia Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2019r.:

1. Zmiana zasad składania informacji do organu podatkowego na przykładach przybliżających i rozszerzających poszczególne zagadnienia dotyczące:

 • różnic kursowych,
 • kas fiskalnych,
 • form opodatkowania,
 • opłacania zaliczek,
 • zawieszenia działalności gospodarczej,
 • zmiany roku podatkowego,

2.  Zmiana systemu poboru podatku u źródła  

 • nowe zasady w podatku u źródła

3. Podatek od budynku:

 • zmiany od 01.01.2019r,
 • zmiana podstawy opodatkowania,
 • przykłady praktyczne ustalania podatku od budynku.

4. Samochody w działalności gospodarczej:

 • koszty umów leasingu,
 • koszty używania samochodu:

- będącego środkiem trwałym,

- będącego własnością osoby fizycznej,

 • koszty ubezpieczenia,
 • ewidencja przebiegu pojazdu,
 • rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym,
 • praktyczne przykłady rozliczania powyższych kosztów i sposoby ich ujmowania w księgach.

5. Podział zysku a koszt podatkowy:

6. Środki trwałe i WNiP:

      - amortyzacja a koszt podatkowy,

      - zmiany dotyczące ulepszenia od 01.01.2019r.

7. Rozliczenie straty podatkowej według dwóch zasad.

8. Stawka podatku:

      - 9% a 19%,

      - przypadek szczególny stosowania stawki 9%.

9. Mały podatnik:

      - definicja i planowana zmiana,

      - praktyczne korzyści z tytułu bycia małym podatnikiem.

10. Waluta wirtualna:

      - ujęcie na potrzeby przychodów podatkowych,

      - rozliczenie kosztów.

11. Przychody podatkowe:

 • data uzyskania przychodu,
 • korekta przychodu,
 • przychody nie stanowiące przychodów,
 • przykłady praktyczne.

12. Koszty podatkowe:

 • wyłączenia z kosztów podatkowych,
 • bezpośrednio związane z przychodami,
 • pośrednio związane z przychodami,
 • na przełomie roku,
 • przykłady praktyczne.

13. Pytania i dyskusja.

*pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert