Podatki

powrót

Konwencja Wielostronna (MLI) a zmiany opodatkowania w obrocie międzynarodowym

Termin:22.08.2019 r.
Liczba godzin:7 godz. lekcyjnych
Cena:470 + 23%VAT, - PLN
onlinesala

Wielostronna  konwencja podatkowa (Konwencja MLI)

W lipcu 2018r. weszła w życie wielostronna  konwencja podatkowa (Konwencja MLI). Konwencja została stworzona przeciwko polityce agresywnego planowania podatkowego i zmierza do określenia, gdzie w rzeczywistości wypracowywana jest wartość dodana danego przedsiębiorstwa. Efektem konwencji są zmiany w umowach o unikania podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z krajami ratyfikującymi konwencję.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do kierujących działami podatkowymi, księgowymi oraz osób pracujących w działach księgowych i podatkowych oraz w biurach rachunkowych, odpowiedzialnych za prawidłowy pobór podatku u źródła.

Wykładowcy:

Szkolenie prowadzone będzie w jasnej, przystępnej formie przez pana dr hab. Marcina Jamrożego,  prof. SGH – doradcę podatkowego i radcę prawnego wieloletnim dorobkiem dydaktycznym, oraz  pana Cezarego Krysiaka wykładowcę SGH – doradcę podatkowego, specjalisty w międzynarodowym prawie podatkowym.

Dr. Hab. Marcin Jamroży, prof. SGH - doradca podatkowy i radca prawny, członek Zarządu Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego IFA, były członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego; doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina), doktor nauk prawnych (UAM w Poznaniu), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH). Doświadczony wykładowca; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych m.in.: „Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa” (Wolters Kluwer, 2012) Dokumentacja podatkowa cen transferowych (ODDK, 2017), Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami (CH.Beck), „Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców” (Wolters Kluwer, 2013). 

Cezary Krysiak, wykładowca SGH doradca podatkowy, główny negocjator polskich umów dotyczących tematyki podwójnego opodatkowania  oraz umów o wymianie informacji podatkowej FATCA, CRS. Były dyrektor departamentu polityki podatkowej MF odpowiedzialny za tworzenie i stosowanie przepisów Ordynacji Podatkowej. Nadzorował również stworzenie i wdrożenie przepisów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania Przez lata, jako polski delegat, współpracował z Komitetem ds. Podatkowych OECD, grupami roboczymi Rady UE oraz ONZ w szczególności w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Od 2013 roku członek Komitetu Ekspertów ds. Współpracy Międzynarodowej w Sprawach Podatkowych ONZ , a od 2017 roku - wiceprzewodniczący tego komitetu. 

Termin zajęć:

22.08.2019 r.

Forma szkolenia:

Oferujemy szkolenie w sali wykładowej w Warszawie. Przy zainteresowaniu co najmniej 7 osób organizujemy kurs za pomocą transmisji przez Internet.

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15.

Koszt szkolenia:

Całkowity koszt kursu wynosi: 470  +23% VAT.

Zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • ustawy i rozporządzenia,
 • serwis kawowy i kanapkowy
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program szkolenia Konwencja Wielostronna (MLI) a zmiany opodatkowania w obrocie międzynarodowym​

1. Charakter i sposób stosowania postanowień Konwencji Wielostronnej (MLI)

2. Konwencja Wielostronna a skutki dla polskich podatników

3. Minimalny standard

4. Metody unikania podwójnego opodatkowania

5. Podmioty transparentne

6. Podmioty o podwójnej rezydencji

7. Klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania (test głównego celu, ograniczanie korzyści podatkowych)

8. Zmiany w opodatkowaniu u źródła

9. Klauzula nieruchomościowa 

10. Opodatkowanie zakładu zagranicznego

11. Korekta drugostronna

12. Procedura wzajemnego porozumiewania (MAP)

13. Arbitraż

14. Wymiana informacji

*pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert