Rachunkowość

powrót

Profesjonalne przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego na praktycznych przykładach

Termin:14.09.2019r.
Liczba godzin:64 godz. lekcyjne
Prowadzący:Janusz Budzyński, dr Katarzyna Trzpioła
Cena:2400 (sala) / 2592 (online), - PLN

Ten kurs może być dofinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub Bazy Usług Rozwojowych.

onlinesala

Cel kursu: 

profesjonalne  przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego według najnowszych zmian w przepisach prawa.  Uczestnik szkolenia pogłębi posiadaną  wiedzę z zakresu prawa podatkowego  i rachunkowości, a udział w warsztatach praktycznych  umożliwi mu zapoznanie  się z zagadnieniami, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy w biurze rachunkowym, oraz  pozwoli na przygotowanie do zawodu: kierownik biura rachunkowego (kod zawodu 121102), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Oferta skierowana jest do osób posiadających średnie lub wyższe wykształcenie, absolwentów kursów: na samodzielnych księgowych, głównych księgowych lub osób posiadających praktykę w zakresie księgowości, pracujących  lub zamierzających pracować jako kierownicy lub pracownicy biur rachunkowych.

Wykładowcy:

Janusz Budzyński biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, główny księgowy, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

dr Katarzyna Trzpioła: - doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min publikacji Sprawozdanie Finansowe Organizacji Pozarządowej za 2017 rok – Krok Po Kroku, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Sposób prowadzenia zajęć:

 • kurs będzie prowadzony na sali wykładowej w Warszawie i
 • online w czasie rzeczywistym.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym - jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Terminy zajęć: 

14 - 15. 09.2019 r.
18 - 19. 09.2019 r.
12 - 13. 10.2019 r.
26 - 27. 10.2019 r.

Koszt kursu

2.400 zł kurs na sali
2.592 zł kurs online:

Cena nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

Kurs online organizujemy w przypadku zainteresowania min. 7 osób tą formą zajęć. 

Rozkład zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w godzinach:

w soboty w godz.       9.00 - 16.30
w niedziele w godz.    9.00 - 15.45

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15.

Uczestnikom zapewniamy:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały
 • akty prawne,
 • inne materiały autorskie przygotowane przez wykładowców.
 • egzamin końcowy
 • serwis kawowy


Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu "Profesjonalne przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego na praktycznych przykładach":

I. Prawo przedsiębiorców – nowe zasady prowadzenia biznesu

1. Działalność gospodarcza:
• Kiedy mamy z nią do czynienia
• rozpoczęcie działalności gospodarczej – rejestracja klienta
• zawieszenie działalności gospodarczej
• likwidacja działalności gospodarczej
2. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe – konsekwencje też dla podatków
3. Kontrola przedsiębiorcy:
• książka kontroli
• wielkość przedsiębiorcy i wynikające stąd uprawnienia

II. Ordynacja podatkowa

1. Praktyczne pojęcia z Ordynacji podatkowej niezbędne na potrzeby rozliczeń podatkowych:
• zakres ustawy
• obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
• podatnik i płatnik
• obliczanie terminów
• właściwość organów podatkowych
• interpretacje prawa podatkowego
• powstanie zobowiązania podatkowego
• formy zapłaty podatków
• ustalanie podstawy opodatkowania i podatków
2. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa:
• praktyczne wskazówki na co należy zwrócić uwagę
• odpowiedzialność a podpisywanie deklaracji
• korekty deklaracji
• księgi podatkowe
• dowody

III. Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
2. Opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
3. Wybór sposobu opodatkowania i omówienie ich elementów:
• zasady ogólne
• podatek liniowy
• ryczałt od przychodów
• podatkowa księga przychodów i rozchodów
4. Przychody ze stosunku pracy
5. Działalność wykonywana osobiście
• umowy zlecenia i o dzieło
• artyści i prawa autorskie
• kontrakty menedżerskie
6. Pozarolnicza działalność gospodarcza
7. Działy specjalne produkcji rolnej
8. Najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa
9. Kapitały pieniężne
10. Prawa majątkowe
11. Zbycie nieruchomości w tym mieszkań
12. Zwolnienia przedmiotowe
13. Koszty uzyskania przychodów:
• ze stosunku pracy
• z pozarolniczej działalności gospodarczej
14. Środki trwałe i WNiP:
• wartość początkowa
• amortyzacja, metody i wyłączenia z amortyzacji
• możliwe rozwiązania gdy wartość początkowa nie przekracza kwoty 10.000 zł 3.500,00 zł
• remont a ulepszenie
15. Najczęściej występujące koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w tym:
• różnice kursowe
• koszt a termin zapłaty
16. Szczególne zasady ustalania dochodu
17. Podstawa obliczenia podatku i podatek
18. Odliczenia od podstawy i od podatku
19. Zeznania podatkowe

IV. Najważniejsze zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych

1. Rok podatkowy i jego zmiany
2. Ewidencja rachunkowo – podatkowa
3. Nieodpłatne świadczenia
4. Należności i zobowiązania
5. Różnice między podatkiem dochodowym od osób prawnych a podatkiem
    dochodowym od osób fizycznych

V. Podatek od towarów i usług

1. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług
• dostawa towarów i usług na terenie kraju
• eksport towarów
• import towarów
• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
• wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
2. Podatnicy podatku VAT
• osoby prawne
• jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
• osoby fizyczne
3. Obowiązek podatkowy
• zasady ogólne
• komis i usługi budowlane
• zaliczki
4. Podstawa opodatkowania
• korekty VAT-u należnego
• import
• wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów
5. Odliczenie podatku naliczonego
• zasady ogólne
• przypadki szczególne
• przypadki braku możliwości odliczania VAT-u
• terminy zwrotów
• struktura sprzedaży
6. Nieodpłatne przekazanie towarów
7. Nieodpłatne świadczenie usług
8. Pojazd samochodowy
• odliczenie 50% VAT-u czy 100%
• odliczenie VAT-u od paliwa
9. Miejsce świadczenia
• przy dostawie towarów
• przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
• przy świadczeniu usług

VI. Praktyczne elementy Ustawy o rachunkowości

1.    Zakres stosowania ustawy
2.    Sprawozdanie finansowe i jego elementy
3.    Inwestycje krótkoterminowe
4.    Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
5.    Rzeczowe aktywa obrotowe
7.    Rzeczowe aktywa trwałe i WNiP
6.    Inwentaryzacja

VII. Praktyczne elementy Kodeksu pracy

1.    Rodzaje umów o pracę
2.    Nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę
• Czas pracy i jego ewidencja
• Urlopy – najważniejsze zagadnienia
3.    Wynagrodzenie a zasiłek chorobowy
4.    Akta osobowe pracowników

VIII. Ubezpieczenia społeczne

1.    Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych
       Świadczeń Pracowniczych
2.    Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
3.    Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne
4.    Zgłoszenia do ubezpieczenia
5.    Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

IX Praktyczne elementy MSR

1. Kto stosuje MSSF/MSR?
2. Najważniejsze zasady sporządzania sprawozdań i pakietów konsolidacyjnych wg MSSF
3. Główne obszary podobieństw i różnić miedzy ustawą o rachunkowości i MSSF
• Ujmowanie i wycena środków trwałych w tym leasing wg MSSF 16
• Ujmowanie i wycena wartości niematerialnych
• Ujmowanie i wycena zapasów
• Ujmowanie i wycena należności i zobowiązań operacyjnych
• Ujmowanie i wycena przychodów wg MSSF 15
• Instrumenty finansowe
• Kapitały i rezerwy.

 

*pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert