Rachunkowość

powrót

Rachunkowość od podstaw - kurs intensywny

Termin:07.03.2020r.
Liczba godzin:40 godz. lekcyjnych
Cena:990, - PLN

Ten kurs może być dofinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

sala
Cel kursu  "Rachunkowość od podstaw - kurs intensywny" 

Kurs przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości oraz dla osób pracujących w działach IT wdrażacjących systemy księgowe. Program realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów. Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy, a jeśli wykładowca wskaże, również podręczniki. Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału. Kurs został ujęty w klasyfikacji zawodów (księgowy  - kod zawodu 331301). Zaliczenie kursu  i certyfikat otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zaliczyły egzamin pisemny.


Kurs umożliwia nabycie solidnych podstaw z zakresu rachunkowości zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Rozwiązywane podczas zajęć kazusy odnoszą się do sytuacji spotykanych w codziennej pracy księgowego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców – praktyków.

Kurs przygotowuje słuchacza do pracy w działach księgowości. Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kurs zakończony jest egzaminem końcowym potwierdzajacym umiejętności w zakresie zawodu  zawodu: księgowy  - kod zawodu 331301, który został ujęty w Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. 2014, poz.1145 z późn. zm.

Terminy zajęć:

07-08.03.2020r.

14-15.03.2020r.

21.03.2020r.


Wszystkie zajęcia odbywać się będą :

w soboty i niedziele (5 dni)

w godz. 9.00 - 15.45

 

Wykładowcy:
Janusz Budzyński: biegły rewident . Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i podatków. Od kilku lat intensywnie wykłada na kursach i szkoleniach z rachunkowości, na różnym poziomie zaawansowania. Wiedza, doświadczenie i umiejętności biegłego rewidenta sprawiają, że podczas zajęć przekazywana jest nie tylko sucha wiedza w oparciu o obowiązujące przepisy, ale prezentowanych jest  wiele ciekawych  przykładów i przypadków podejścia do omawianego problemu. Dlatego też zajęcia z p. Budzyńskim cieszą się szczególnym zainteresowaniem właśnie wśród praktyków.

Joanna Dębska: certyfikowany specjalista z dziedziny rachunkowości i podatków. Posiada certyfikat Usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministerstwo Finansów oraz licencję Doradcy podatkowego. Wieloletni wykładowca i doświadczony dydaktyk z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i prawa podatkowego.

Uczestnikom zapewniamy: 
 • wszystkie niezbędne do nauki materiały
 • akty prawne,
 • inne materiały autorskie przygotowane przez wykładowców.
 • egzamin końcowy
 • serwis kawowy
 • catering.

Uczestnicy kursu otrzymują 10% rabat na następne szkolenie. Z rabatu można skorzystać w ciągu roku od ukończenia kursu na szkolenia objęte OFERTĄ.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu Rachunkowość od podstaw - kurs intensywny
1. Zakres stosowania ustawy o rachunkowości
2. Podstawowe definicje
3. Zasady rachunkowości
4. Układ Bilansu i Rachunku wyników
5. Podstawowe operacje gospodarcze:
 •  ujmowanie w księgach rachunkowych
 •  prezentacja w bilansie i rachunku zysków i strat
 •  informacja dodatkowa

6. Inwestycje krótkoterminowe:

 • środki pieniężne
 • środki pieniężne w drodze
 • inne aktywa pieniężne
 • rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

7. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług
8. Zapasy:

 • materiały
 • towary
 • produkcja w toku
 • produkty
 • zaliczki na dostawy

9. Środki trwałe:

 • wartości niematerialne i prawne
 • rzeczowe aktywa trwałe i ich podział według grup
 • zaliczki na środki trwałe
 • środki trwałe w budowie

10. Kapitał własny:

 • kapitał podstawowy
 • kapitał zapasowy
 • wynik finansowy

11. Przychody i koszty:

 • związane z działalnością podstawową
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • przychody i koszty finansowe

12. Rozliczenia międzyokresowe:

 • przychodów
 • kosztów

13 Rachunek zysków i strat:

 • w wersji kalkulacyjnej
 • w wersji porównawczej

14. Elementy prawa podatkowego:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek od towarów i usług

15. Wybrane zagadnienia prawa pracy
16. Elementy ubezpieczeń społecznych.

 • Składki na ubezpieczenia społeczne:

          a) emerytalne
          b) rentowe
          c) chorobowe
          d) wypadkowe
          e) Fundusz Pracy
          f)  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

          a) ubezpieczenia obowiązkowe
          b) dobrowolne objęcie ubezpieczeniami
          c) osoby podlegające ubezpieczeniom
          d) dzień objęcia ubezpieczeniem

 • Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Zgłoszenia do ubezpieczenia
 • Różnice między ZUS a PIT
 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby.

*pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert