Rachunkowość

powrót

Rachunkowość samodzielnego księgowego

Termin:21.09.2019r.
Liczba godzin:45 godz. lekcyjnych
Prowadzący:Janusz Budzyński
Cena:1600 (sala) /1735 (online), - PLN

Ten kurs może być dofinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

onlinesala

Cel kursu "Rachunkowość samodzielnego księgowego":

kurs przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości na samodzielnym stanowisku. Kurs ma na celu praktyczne przygotowanie do pracy w tym zawodzie. Program realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów. Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy, a jeśli wykładowca wskaże, również podręczniki. Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału.Kurs został ujęty w klasyfikacji zawodów specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103. Zaliczenie kursu  i certyfikat otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zaliczyły egzamin pisemny.

Oferta skierowana jest do osób pracujących w księgowości, które chcą pogłębić wiedzę w oparciu o znowelizowaną ustawę o rachunkowości i o elementy Miedzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Podczas zajęć omówione zostaną aktualne przepisy oraz przewidywane zmiany legislacyjne.

Kurs Rachunkowość samodzielnego księgowego przygotowuje do zawodu:  specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103, który został ujęty w Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. 2014, poz.1145 z późn. zm.

Sposób prowadzenia zajęć:

 • kurs będzie prowadzony na sali wykładowej i
 • online w czasie rzeczywistym.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym - jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Terminy zajęć:

21-22.09.2019r.

05-06.10.2019r.

19-20.10.2019r.

Zajęcia będą się odbywać:

w soboty    9.00 – 15.45  (8 godzin lekcyjnych)
i niedziele  9.00 - 15.00  (7 godzin lekcyjnych)

Wykładowca:

Janusz Budzyński - biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, główny księgowy, doświadczony dydaktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy  przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert  prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dla kandydatów na doradców podatkowych.

Koszt kursu: 

1600 zł (szkolenie na sali)
1735 (szkolenie online na żywo).
 
Kurs online organizujemy w przypadku zainteresowania min. 7 osób tą formą zajęć. 

Uczestnikom zapewniamy:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały
 • akty prawne,
 • inne materiały autorskie przygotowane przez wykładowców,
 • egzamin końcowy,
 • serwis kawowy,
 • catering.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu "Rachunkowość samodzielnego ksiegowego":


I  Blok: rachunkowość


1.    Zagadnienia ogólne                                                                                        

a)    przedmiot rachunkowości
b)    zasady rachunkowości
c)    prowadzenie ksiąg rachunkowych
d)    polityka rachunkowości

2.    Środki pieniężne i aktywa pieniężne                                                             

a)    obrót gotówkowy
b)    obrót bezgotówkowy
c)    dokumentacja obrotu pieniężnego
d)    środki pieniężne w drodze

3.    Rozrachunki krótkoterminowe                                                                         

a)    rozrachunki z tytułu dostaw i usług
b)    odpisy aktualizujące
c)    rozrachunki z tytułu podatków i ZUS
d)    inne rozrachunki
e)    należności dochodzone na drodze sądowej
f)     rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
g)    rozrachunki w walutach obcych

4.    Zapasy                                                                                                               

a)    materiały
b)    towary
c)    zaliczki
d)    metody ustalania wartości rozchodów
e)    dokumentacja obrotu zapasami
f)     inwentaryzacja, metody, terminy
g)    rozliczenie niedoborów i nadwyżek

5.    Aktywa trwałe                                                                                                     

a)    wartości niematerialne i prawne
b)    środki trwałe
c)    środki trwałe w budowie
d)    zaliczki

6.    Kapitały własne                                                                                                   

a)    kapitał podstawowy
b)    kapitał zapasowy
c)    zysk/strata

7.    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                           

a)    rozliczenia międzyokresowe
b)    fundusze specjalne
c)    rezerwy

8.    Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym                                              

a)    klasyfikacja kosztów rodzajowych
b)    rozliczenie kosztów
c)    miejsca powstawania kosztów

9.    Produkty gotowe                                                                                                  

a)    wyroby gotowe i usługi
b)    półprodukty
c)    produkcja w toku
d)    rozliczenie produkcji

10.    Sprawozdanie finansowe                                                                                   

a)    roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
b)    rozliczenie i podział wyniku finansowego
c)    bilans
d)    rachunek zysków i strat
e)    zatwierdzenie sprawozdania finansowego
f)     podział wyniku finansowego

   
II  Blok: podatki                                                                                  

1. Ordynacja podatkowa 

a) definicja podatku i zaliczek
b) podatnik, płatnik, inkasent
c) terminy
d) interpretacje ogólne i indywidualne
e) obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
f)  przedawnienie
g) korekta deklaracji                                                                              

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych

a) nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
b) źródła przychodów                                                    
c) umowy cywilno – prawne
d) przykłady praktyczne zwolnień przedmiotowych
e) koszty uzyskania przychodów

 • pracownicze i dotyczące umów cywilnoprawnych
 • dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej

3. Podatek od towarów i usług

a) zakres opodatkowania
b) WNT i WDT
c) obowiązek podatkowy, przypadki szczególne
d) miejsce świadczenia przy dostawie towarów i usług
e) podstawa opodatkowania
f)  import i eksport

4  Podatek dochodowy od osób prawnych

a) środki trwałe
b) metody i stawki amortyzacji
c) leasing operacyjny i finansowy
d) przychody podatkowe
e) przykłady kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów
f)  zaliczkowa forma regulowania podatku.


III Blok: ubezpieczenia społeczne

1. Składki na ubezpieczenia społeczne

a) płacone przez ubezpieczonego
b) płacone przez płatnika

2. Składka zdrowotna
3. Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy.

*pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert