Doradca podatkowy

powrót

Przygotowanie do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego. Pisma procesowe oraz testy.

Termin:20,21,22 września 2019r.
Liczba godzin:22 godz. lekcyjne
Prowadzący:Stella Brzeszczyńska, Małgorzata Militz
Cena:1000 , - PLN

Ten kurs może być dofinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

onlinesala

Celem kursu jest przygotowanie do pierwszej - pisemnej części egzaminu na doradcę podatkowego. Zakres kursu obejmuje przygotowanie do odpowiedzi na pytania testowe oraz napisanie projektu pisma (wystąpienia) w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu. Zdanie części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego jest warunkiem przystąpienia do części ustnej.

Termin zajęć:

20,21,22 września 2019 r. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w piątki w godz.         16.00 - 21.00
w soboty w godz.        9.00 - 15.45
w niedziele w godz.    9.00 - 15.45

Wykładowcy:
Na zajęcia zapraszamy doradców podatkowych – praktyków, zajmujących się zawodowo omawianą problematyką. Wykładowcy z którymi współpracujemy posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne.

Stella Brzeszczyńska – doradca podatkowy. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Podyplomowe na SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego, obecnie prowadzi własną kancelarię. Jest autorką wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego. Jest członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego. Stale współpracuje z Nieruchomościami C.H.Beck oraz z Administratorem. Od wielu lat prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych w Centrum Edukacji Ekspert. Współpracuje również jako wykładowca ze Szkołą Główną Handlową.

Małgorzata Militz – doradca podatkowy w polskiej spółce doradztwa podatkowego, specjalista z zakresu prawa podatkowego a w szczególności  podatku VAT, procedur sądowych i administracyjnych, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie – ostatnio  na stanowisku Kierownika Działu Podatku od Towarów i Usług, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego Unii Europejskiej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, autor wielu publikacji poświęconych tematyce podatkowej szczególnie w zakresie podatku VAT (stała współpraca z wydawnictwami: Infor, Difin, Verlag Dashofer), współautor książki „Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT” wydawnictwa „Unimex”. Wieloletni wykładowca w dziedzinie podatku od towarów i usług.

Uczestnicy otrzymują odpowiedzi wg aktualnego stanu prawnego na wszystkie pytania testowe opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów i obowiązujące na egzaminie pisemnym z podaniem podstawy prawnej. Specjaliści szczegółowo omawiają oraz przygotowują opracowania do wszystkich kazusów. W trakcie zajęć przeprowadzimy warsztaty praktyczne polegające na samodzielnej odpowiedzi na wybrany przez wykładowcę kazus. 

Uczestnicy otrzymają akty prawne: 

 • Ordynacja podatkowa.
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi.
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji.
 • Podatek VAT i akcyzowy.


Wszystkie spotkania odbywać się będą w Warszawie lub online, na żywo.

W przypadku wyboru zajęć w formie online do ceny podstawowej należy doliczyć koszt transmisji 57 zł i koszt wysyłki materiałów.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Egzamin na doradcę podatkowego

Program kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego obejmuje omówienie  i opracowanie następujących kazusów:

 1. Skarga
 2. Skarga na interpretację
 3. Skarga na indywidualna interpretację
 4. Skarga na decyzję
 5. Skarga na wznowienie postępowania przed NSA
 6. Skarga do WSA
 7. Skarga do WSA na decyzję
 8. Skarga na wznowienie postępowania przed WSA
 9. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 10.  Skarga kasacyjna
 11.  Skarga kasacyjna od wyroku WSA
 12.  Skarga o wznowienie postępowania
 13.  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnej decyzji NSA
 14.  Skarga do WSA na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego
 15.  Skarga na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego
 16.  Skarga do WSA na decyzję określającą odpowiedzialność osoby trzeciej
 17.  Skarga do sądu administracyjnego
 18.  Odwołanie
 19.  Odwołanie od decyzji
 20.  Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego
 21.  Odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
 22.  Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 23.  Zażalenie do NSA
 24.  Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego
 25.  Zażalenie na odmowę wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
 26.  Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału
 27.  Zażalenie na postępowanie o odrzuceniu skargi kasacyjnej
 28.  Zażalenie na postanowienie Dyrektora Izby Administracyjnej

*pola wymagane

*
*
(do ceny podstawowoej należy doliczyć koszt transmisji 57 zł.)
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert