Podatki

powrót

Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw: jak legalnie obniżyć obciążenia podatkowe?

Termin:24.07.2019r.
Liczba godzin:7 godz. lekcyjnych
Prowadzący:doradca podatkowy (od 1999 r.), radca prawny, adiunkt oraz doradca podatkowy
Cena:490 + 23%VAT, - PLN
sala

Cel szkolenia:
wskazanie możliwości uzyskania oszczędności podatkowych w zakresie finansowania działalności, umów handlowych, polityki cen transferowych czy działań restrukturyzacyjnych. Przedstawienie wybranych interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń sądowych w zakresie tzw. optymalizacji podatkowej.

Wykładowcy:

1) doradca podatkowy (od 1999 r.), radca prawny, adiunkt
w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa, doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), doktor nauk prawnych (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu); doświadczony wykładowca;
autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych: „Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców”, „Opodatkowanie spółki osobowej” „Ceny transferowe w planowaniu podatkowym”, „Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami”, , "Umowa o roboty budowlane". Jest autorem wielu artykułów dotyczących opodatkowania przedsiębiorców dla polskich i zagranicznych czasopism podatkowych

2) doradca podatkowy w firmie konsultingowej
w Warszawie, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz instrumentów optymalizacji podatkowej. Specjalizuje się również w opracowywaniu projektów polityki cen transferowych dla międzynarodowych przedsiębiorstw, weryfikacji transakcji oraz tworzeniu dokumentacji dotyczących problematyki cen transferowych. Autor licznych publikacji w zakresie prawa podatkowego oraz praktyk w dziedzinie szkoleń z zakresu cen transferowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

 

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

10.00  -  16.00

 

Miejsce szkolenia:
Warszawa

Program:

1. Finansowanie działalności gospodarczej

 • finansowanie spółki kapitałowej ze środków własnych (np. wkłady, dopłaty)
 • finansowanie spółki kapitałowej ze środków obcych (np. kredyt)
 • unikanie cienkiej kapitalizacji
 • finansowanie zewnętrzne spółki osobowej
 • amortyzacja podatkowa
 • nieodpłatne świadczenia
 • opodatkowanie dywidend

2. Stosunki zobowiązaniowe w grupie przedsiębiorstw powiązanych.
    Polityka cen transferowych

 • umowy zobowiązaniowe ze wspólnikiem
 • opłaty licencyjne, management fees, etc.
 • optymalizacja opodatkowania przy użyciu cen transferowych (symulacja podatkowa)
 • eliminacja podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym
 • kontrola podatkowa w zakresie cen transferowych

3. Restrukturyzacja działalności gospodarczej

 • opodatkowanie cichych rezerw (neutralność podatkowa przekształceń)
 • opodatkowanie aportów
 • obrót przedsiębiorstwem i zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa
 • opodatkowanie fuzji
 • opodatkowanie podziałów
 • opodatkowanie przekształcenia spółki kapitałowej w osobową

4. Polityka wykazywania dochodów

 • optymalizacja przychodów i kosztów podatkowych (m.in. reprezentacja a reklama, straty w majątku)
 • środki polityki wykazywania dochodów (kształtowanie stanu faktycznego, prawa wyboru)
 • efekty polityki wykazywania dochodów (efekt stawki podatkowej, efekty odsetkowe, efekt progresji)Uczestnikom zapewniamy: autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z wykładowcą, serwis kawowy.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

*pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert