Aktualizacja wiedzy z zakresu MSSF

Aktualizacja wiedzy z zakresu MSSF

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Ilość godzin zajęć:

14  godzin lekcyjnych.

Aktualizacja wiedzy z zakresu MSSF

Cena szkolenia “Aktualizacja wiedzy z zakresu MSSF”:

do uzgodnienia

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wraz z założeniami koncepcyjnymi oraz przeglądem najnowszych interpretacji i zmian w zakresie:

1. MSSF 9

2. Zmian w MSR 1 i MSSF 7 wynikając głównie z wejścia w życie MSSF 9 oraz założenia koncepcyjne

3. MSSF 16 – Leasing (wejście w życie od 1 stycznia 2019 roku)

– najważniejsze zmiany MSSF 16 vs MSR 17.

4. MSSF 15 – Przychody z umów z klientami – najważniejsze zmiany MSSF 15 vs MSR 18.

5. MSSF 13 – wartość godziwa

6. Aktualny stanu prac nad następującymi projektami:

 • Inicjatywa w zakresie ujawnień – Disclosure Initiative
 • Komentarz Zarządu – Management Commentary
 • Primary financial statements.

7. Przegląd i omówienie zmian / poprawek wprowadzonych do MSSF oraz Interpretacji dot. MSSF (KIMSF) w okresie ostatniego roku oraz zaprezentowanie planowanych zmian do MSSF / KIMSF.

Prowadzący:

Dyrektor Biura Sprawozdawczości w Banku z wieloletnim doświadczeniem w zakresie raportowania finansowego.

Nadzoruje cały proces sporządzania sprawozdawczości w banku:

 • pakiety sprawozdawcze dla NBP,
 • sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane,
 • raportowanie dla BFG.

Specjalista w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, ukończone studia podyplomowe organizowane przez SGH w Warszawie.

Dodatkowym atutem jest bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu wymogów kapitałowych.

Prowadziła szkolenia o podobnej tematyce dla pracowników Komisji Nadzoru Finansowego ( z naciskiem na MSSF 9) oraz dla pracowników Grupy PZU a także dla przedstawicieli sektora bankowego.

W cenie zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę,
 • możliwość konsultacji z wykładowcą,
 • certyfikat dla każdego uczestnika potwierdzający udział w zajęciach
Kurs “Aktualizacja wiedzy z zakresu MSSF” jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia dla banków.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

PROGRAM SZKOLENIA: „Aktualizacja wiedzy z zakresu MSSF”

Dzień 1

MSSF 9 – najważniejsza zmiana w 2018 roku – w szczególności dla instytucji finansowych

1. Instrumenty finansowe według MSSF 9 (zmiany w stosunku do MSR 39)

a) klasyfikacja zgodnie z modelem biznesowym:

 • utrzymywanie
 • utrzymywanie i sprzedaż
 • inne.

b) wycena instrumentów:

 • wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
 • wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody
 • wg zamortyzowanego kosztu

2. Nowy sposób kalkulacji utraty wartości aktywów finansowych – oczekiwane straty kredytowe (ECL w odróżnieniu od IBNR w MSR 39); pojęcie koszyków/faz/stage.

3. Wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia.

4. Ujęcie oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie życia.

Zmiany w MSR 1 i MSSF 7 wynikające głównie z wejścia w życie MSSF 9 oraz założenia koncepcyjne

1. MSR 1 – zmiany w prezentacji przychodów odsetkowych.

2. MSR 1 – pozostałe zmiany.

3. MSSF 7 – obowiązkowe ujawnienia związane z ryzykiem kredytowym w zakresie utraty wartości aktywów finansowych:

 • definicja default
 • uzgodnienie wartości bilansowej brutto i odpisów po stage
 • pozostałe ujawnienia.

4.Zaktualizowane w 2018 r. założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej – omówienie najważniejszych zmian.

Dzień 2

MSSF 16 – Leasing (wejście w życie od 1 stycznia 2019 roku)

MSSF 16 – najważniejsze zmiany vs MSR 17.

MSSF 15 – Przychody z umów z klientami

MSSF 15 – najważniejsze zmiany vs MSR 18.

MSSF 13 – wartość godziwa

1. MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej – wprowadzenie do zagadnienia.

2. Główne obszary zastosowania wartości godziwej.

3. Składnik aktywów lub zobowiązań.

4. Zastosowanie wartości godziwej:

 • aktywa niefinansowe
 • aktywa i zobowiązania niefinansowe
 • własne instrumenty kapitałowe.

5. Wartość godziwa w początkowym ujęciu.

6. Techniki wyceny:

 • podejście rynkowe
 • podejście kosztowe
 •  podejście dochodowe (pojęcie aktywnego rynku,  cena rynkowa, aktywny rynek, wycena teoretyczna na podstawie krzywych teoretycznych)

7. Dane wejściowe w technikach wyceny.

8. Hierarchia wartości godziwej.

9. Praktyczne aspekty zastosowania.

10.Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

Pozostałe zagadnienia

1. Aktualny stanu prac nad następującymi projektami:

 • Inicjatywa w zakresie ujawnień – Disclosure Initiative
 • Komentarz Zarządu – Management Commentary
 • Primary financial statements.

2. Przegląd i omówienie zmian / poprawek wprowadzonych do MSSF oraz Interpretacji dot. MSSF (KIMSF) w okresie ostatniego roku oraz zaprezentowanie planowanych zmian do MSSF / KIMSF.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe