Zakres kursu

I SEMESTR (132 godz. lekcyjne)

Egzamin I.  TEORIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI

66 godz. lekcyjnych

 1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości
 3. Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich dokumentowania oraz ewidencji
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem  technologii informacyjnych i systemów komputerowych
 5. Inwentaryzacja
 6. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie)

Szczegółowy program zajęć »

Egzamin II. EKONOMIA I KONTROLA WEWNĘTRZNA

66 godz. lekcyjnych

 1. Ekonomia
 2. Rynek finansowy
 3. Zarządzanie i strategie biznesowe
 4. Kontrola wewnętrzna

Szczegółowy program zajęć » 

II SEMESTR (176 godz. lekcyjnych)

Program zajęć:

Egzamin III.    PRAWO – PRAWO CYWILNE, PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, PRAWO SPÓŁEK, PRAWO O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I NAPRAWCZYM, PRAWO REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

66 godz. lekcyjnych

 1. Podstawy prawa
 2. Prawo cywilne
 3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 4. Prawo spółek
 5. Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
 6. Prawo regulujące działalność gospodarczą

Szczegółowy program zajęć »

Egzamin IV.  PRAWO PODATKOWE (część I)

44 godz. lekcyjne

 1. Zagadnienia ogólne.
 2. Materialne prawo podatkowe.
 3. Formalne prawo podatkowe.
 4. Szczegółowe prawo podatkowe:
  • Podatek od towarów i usług,
  • Podatek akcyzowy,
  • Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • Podatek od gier.
 5. Prawo celne.
 6. Prawo karne skarbowe.

Szczegółowy program zajęć » 

Egzamin V. FINANSE I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

66 godz. lekcyjnych

 1. Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych
 2. Wycena przedsiębiorstw
 3. Finanse publiczne
 4. Finanse banków i instytucji finansowych
 5. Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Szczegółowy program zajęć »

III SEMESTR (220 godz. lekcyjnych)

Program zajęć:

Egzamin  VI. RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

132 godz. lekcyjne

 1. Rachunkowość finansowa jednostek,  w tym spółek publicznych  – według ustawy o rachunkowości (UoR) i MSR2  (z wyłączeniem jednostek prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o instytucjach płatniczych  oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej,  ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o finansach  publicznych)
 2. Zmiana  podstawy prawnej sporządzania sprawozdań finansowych
 3. Rachunkowość finansowa jednostek  prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych,  ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o instytucjach płatniczych  – według ustawy o rachunkowości (UoR) i MSR.
 4. Rachunkowość finansowa jednostek  prowadzących działalność na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej  i reasekuracyjnej oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – według ustawy o rachunkowości i MSR.
 5. Rachunkowość jednostek  sektora finansów publicznych
 6. Rachunkowość jednostek  w szczególnych sytuacjach – według ustawy o rachunkowości (UoR) i MSR

Szczegółowy program zajęć »

Egzamin  VII.  PRAWO PODATKOWE (część II)

44 godz. lekcyjne     

 1. Podatki  dochodowe od dochodów z działalności gospodarczej
 2. Podatek  od nieruchomości
 3. Podatek  od środków transportowych
 4. Podatek  rolny
 5. Podatek  leśny
 6. Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą
 7. Obciążenia  jednostek  z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa
 8. Podatek  od niektórych instytucji  finansowych

Szczegółowy program »

Egzamin  VIII. RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

44 godz. lekcyjne

 1. Rachunek kosztów
 2. Rachunkowość zarządcza

Szczegółowy program »

IV SEMESTR (154 godz. lekcyjne)

Program zajęć:

Egzamin  IX.  SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA

88 godz. lekcyjnych

 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań
 2. Roczne i śródroczne jednostkowe  sprawozdanie finansowe banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji  finansowych oraz pozostałych jednostek
 3. Roczne skonsolidowane  sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
 4. Obowiązki informacyjne spółek, których akcje znajdują się w publicznym  obrocie oraz innych emitentów papierów wartościowych
 5. Analiza finansowa
 6. Raportowanie niefinansowe.

Szczegółowy program »

Egzamin X.  REWIZJA FINANSOWA ORAZ ETYKA

66 godz. lekcyjnych

 1. Wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i firm audytorskich
 2. Czynności rewizji finansowej badania i przeglądów sprawozdań finansowych (usługi atestacyjne) oraz zasady i sposoby ich wykonywania  według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej
 3. Zasady i sposoby wykonywania  innych usług atestacyjnych (w tym poświadczających) oraz usług pokrewnych
 4. Etyka oraz wartości i postawa zawodowa

Szczegółowy program »

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2023 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe