Kompedium wiedzy księgowego-warsztaty praktyczne

Kompedium wiedzy księgowego-warsztaty praktyczne

Liczba godzin:
28 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

28 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Zajęcia prowadzi biegły rewident, główny księgowy, doświadczony dydaktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy  przy badaniu sprawozdań finansowych najpierw jako asystent a  potem  jako biegły rewident. W centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dla kandydatów na doradców podatkowych.

Cena:

do uzgodnienia

Program :

1. Formalno-prawne aspekty prowadzenia rachunkowości.

 • Dokumentacja opisująca przyjętą politykę rachunkowości.
 • Zasady rachunkowości.
 • Księgi rachunkowe – elementy składowe, zasady prowadzenia.
 • Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji, rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

2. Wycen i ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych.

 • Metody: ceny rzeczywistej i ceny ewidencyjnej.
 • Wycena rozchodu zapasów metodą ceny najwcześniejszej, najpóźniejszej, średniej ważonej.
 • Ewidencja zakupu materiałów i towarów z uwzględnieniem podatku VAT.
 • Ewidencja rozchodu materiałów i towarów.
 • Uproszczenia w wycenie i ewidencji zapasów.

3. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 • Zakres przedmiotowy środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym.
 • Metody amortyzacji bilansowej.
 • Amortyzacja dla celów podatkowych.
 • Wartości niematerialne i prawne – zakres przedmiotowy.
 • Amortyzacja bilansowa a podatkowa wartości niematerialnych i prawnych.

4. Wycena inwestycji długo – i krótkoterminowych.

 • Zakres przedmiotowy i kryteria podziału inwestycji.
 • Wycena inwestycji krótkoterminowych w księgach rachunkowych oraz na dzień bilansowy.
 • Metody wyceny inwestycji długoterminowych.
 • Przekwalifikowanie inwestycji.

5. Klasyfikacja i ewidencja umów leasingowych.

 • Podział umów leasingowych dla potrzeb bilansowych.
 • Ewidencja umów leasingu finansowego oraz operacyjnego.
 • Umowy leasingowe w przepisach podatku dochodowego oraz podatku VAT.

6. Ustalenie przychodów oraz kosztów z nie zakończonych umów długoterminowych.

 • Metody rozliczania umów długoterminowych.
 • Ustalanie przychodów z nie zakończonych umów.
 • Sposoby ustalania kosztów z nie zakończonych umów długoterminowych.
 • Ustalanie i prezentacja wyniku z nie zakończonych kontraktów długoterminowych.

7. Wycena i ewidencja rozrachunków wyrażonych w walutach obcych.

 • Ustalanie i ewidencja różnic kursowych dotyczących importu oraz eksportu.
 • Różnice kursowe dotyczące transakcji barterowych.
 • Kompensata rozrachunków zagranicznych.
 • Wycena aktywów i pasywów do bilansu.

8. Wycena aktywów i pasywów do bilansu.

 • Wycena rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych na dzień bilansowy.
 • Aktualizacja należności oraz ich wykazywanie w bilansie.
 • Wycena do bilansu długo- oraz krótkoterminowych inwestycji.
 • Wykazywanie pozostałych aktywów i pasywów na dzień bilansowy.

9. Podatek odroczony.

 • Ustalanie wartości podatkowej aktywów i pasywów.
 • Różnice między wartościami księgowymi a podatkowymi aktywów i pasywów.
 • Naliczanie aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego oraz tworzenie rezerw na podatek odroczony.
 • Podatek odroczony dla operacji kapitałowych.
 • Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym.

10. Zasady sporządzania oraz zawartość sprawozdania finansowego.

 • Elementy składowe sprawozdania finansowego.
 • Zawartość poszczególnych pozycji bilansowych.
 • Kolejne etapy ustalania wyniku finansowego : wariant porównawczy i kalkulacyjny.
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych : metoda bezpośrednia i pośrednia.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe