Narzędzia w zarządzaniu finansami

Narzędzia w zarządzaniu finansami

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

14 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Wykładowca przedmiotów: podstawy finansów, analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw. Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (The Polish Open University) oraz wykładowca przedmiotów: zarządzanie finansami, finanse i wycena przedsiębiorstw, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Aktualnie niezależny trener-konsultant zajmujący się szkoleniami i doradztwem gospodarczym w zakresie finansów i wyceny przedsiębiorstw od 1990 roku. Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw.

Cena:

do uzgodnienia

Program szkolenia

1. Cel działalności przedsiębiorstwa

 • Wartość przedsiębiorstwa jako syntetyczny miernik realizacji celu finansowego
 • Utrzymanie płynności operacyjny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Rola zarządzającego finansami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

2. Planowanie i prognozowanie finansowe w przedsiębiorstwie

 • Planowanie finansowe
 • Prognozowanie zdarzeń gospodarczych
 • Proste modele prognostyczne stosowane przy prognozowaniu danych finansowych

3. Podejmowanie decyzji finansowych

 • Wartość pieniądza w czasie
 • Metody oceny projektów inwestycyjnych i ich ograniczenia (NPV, IRR, okres zwrotu, itd.)
 • Ryzyko w decyzjach finansowych

4. Koszt i struktura kapitału

 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Określanie kosztu kapitału przedsiębiorstwa
 • Mechanizm korzyści podatkowej
 • Model progu rentowności i jego zastosowanie do podejmowania decyzji
 • Dźwignia finansowa i operacyjna
 • Optymalna struktura kapitałowa przedsiębiorstwa

5. Przedsiębiorstwo a rynek kapitałowy

 • Funkcje rynku kapitałowego
 • Ramy instytucjonalne obrotu papierami wartościowymi
 • Przyczyny fluktuacji kursów papierów wartościowych, wycena papierów wartościowych
 • Odczytywanie informacji zawartych w notowaniach kursów akcji na WGPW
 • Zastosowanie modelu CAPM do wyceny papierów wartościowych

6. Zarządzanie kapitałem obrotowym

 • Pojęcie kapitału obrotowego
 • Cykl kapitału obrotowego (cykl operacyjny)
 • Zarządzanie zapasami – aspekty finansowe
 • Zarządzanie należnościami
 • Zarządzanie krótkoterminowymi papierami wartościowymi
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi
 • Zarządzanie zobowiązaniami
 • Zarządzanie płynnością

7. Analiza sprawozdań finansowych

 • Wpływ stosowanych metod i zasad rachunkowości na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
 • Ogólna ocena sprawozdań finansowych
 • Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych (cash flow)
 • Analiza wskaźnikowa i jej ograniczenia
 • Nietypowe metody analizy
 • Zasady interpretacji wskaźników
 • Tworzenie informacyjnej bazy danych do porównań wskaźników

8. Wycena przedsiębiorstw

 • Przesłanki wyceny przedsiębiorstw
 • Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Kryteria doboru metod wyceny przedsiębiorstw

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe