Podstawy zarządzania finansami (Finanse dla niefinansistów)

Podstawy zarządzania finansami (Finanse dla niefinansistów)

Liczba godzin:
42 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

42 godziny lekcyjne

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Wykładowca przedmiotów: podstawy finansów,
analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw. Dyrektor Instytutu Finansów i
Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (The Polish Open University) oraz wykładowca
przedmiotów: zarządzanie finansami, finanse i wycena przedsiębiorstw, rachunek kosztów i rachunkowość
zarządcza. Aktualnie niezależny trener-konsultant zajmujący się szkoleniami i doradztwem gospodarczym w
zakresie finansów i wyceny przedsiębiorstw od 1990 roku. Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych
finansów przedsiębiorstw.

Cena:

do uzgodnienia

Program szkolenia

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem przez pryzmat celów finansowych

 • Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym
 • Cel działalności przedsiębiorstwa
 • Dlaczego finanse są ważne
 • Pomiar wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo za pomocą kategorii finansowych

2. Podstawowe pojęcia rachunkowości i finansów

 • Kasa i memoriał – dwa punkty widzenia na problematykę finansów w przedsiębiorstwie
 • Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych
 • Zasady gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych:
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)

3. Koszty a decyzje w przedsiębiorstwie

 • Tradycyjne metody kalkulacji kosztów
 • Wady tradycyjnych metod kalkulacji kosztów i metody ich przezwyciężania
 • Analizowanie kosztów
 • Informacje o kosztach jako podstawa podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

4. Strategiczne zarządzanie finansami

 • Planowanie i prognozowanie finansowe
 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Zmienność wartości pieniądza w czasie
 • Metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Obliczanie kosztu kapitału i optymalizacja jego struktury
 • Dźwignia operacyjna i finansowa
 • Przyczyny łączenia się przedsiębiorstw (fuzji)

5. Operacyjne zarządzanie finansami (zarządzanie kapitałem obrotowym)

 • Kapitał obrotowy i cykl operacyjny
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie należnościami
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi i krótkoterminowymi papierami wartościowymi
 • Zarządzanie zobowiązaniami
 • Instrumenty pochodne – wprowadzenie
 • Zarządzanie płynnością

6. Ogólna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

 • Diagnoza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie ogólnej oceny sprawozdań finansowych
 • Analiza wskaźnikowa
 • Nietypowe metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
 • Całościowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki giełdowej
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

7. Zarys metodyki wyceny przedsiębiorstw

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe