Rachunkowość dla praktyków

Rachunkowość dla praktyków

Liczba godzin:
42 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 2160 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
16/04/2024 - 25/06/2024

Dlaczego warto wybrać kurs „Rachunkowość dla praktyków”?

 • Zdobędziesz i uzupełnisz wiedzę w obszarach, które budzą wątpliwości w  pracy księgowego
 • Poznasz zagadnienia w oparciu o praktyczne przykłady
 • Zajęcia są na żywo, dzięki temu zadasz wykładowcy pytanie.
 • Zajęcia są rozłożone w czasie tak aby nie kolidować z obowiązkami służbowymi
 • Przechowamy szkolenie przez 3 tygodnie jeśli nie będziesz mogła/mógł uczestniczyć w danym dniu.

Kurs dedykujemy:

 • księgowym, którzy chcą wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w codziennej pracy.
 • osobom które mają praktykę w księgowości i chcą poszerzyć swoją wiedzę w nowych obszarach
 • osobom pracującym w księgowości, które zmieniają zakres obowiązków

Terminy zajęć:  

Zajęcia odbywać się będą w środy w godz. 09:00-14:00.

Kurs obejmuje 7 spotkań po 6 godzin lekcyjnych.

16 kwietnia 2024 r.
23 kwietnia 2024 r.
7 maja 2024 r.
14 maja 2024 r.
5 czerwca 2024 r.
18 czerwca 2024 r.
25 czerwca 2024 r.

Płatności:

Koszt: 2160 zł +23% VAT przy zgłoszeniu do 29 lutego 2024 r. ;2500 zł + 23% VAT

Zwolenie z VAT w przypadku finansowania usługi w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Kurs w trybie online.
 • Nagrania kursu – dostępne przez 3 tygodnie od emisji danego modułu kursu.
 • Możliwość konsultacji z prowadzącym w trakcie zajęć.
 • Obszerne materiały szkoleniowe.

Prowadzący:

Janusz Budzyński – biegły rewident. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i podatków. Od kilku lat intensywnie wykłada na kursach i szkoleniach z rachunkowości, na różnym poziomie zaawansowania. Wiedza, doświadczenie i umiejętności biegłego rewidenta sprawiają, że podczas zajęć przekazywana jest nie tylko sucha wiedza w oparciu o obowiązujące przepisy, ale prezentowanych jest  wiele ciekawych  przykładów i przypadków podejścia do omawianego problemu. Dlatego też zajęcia z p. Budzyńskim cieszą się szczególnym zainteresowaniem właśnie wśród praktyków.

Forma zajęć:

 • Kurs online w czasie rzeczywistym-kurs popołudniowy i weekendowy:
 • Uczestnicy otrzymają dostęp do platformę do obsługi szkoleń online.
 • Na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat.
 • Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej.
 • Można na bieżąco komunikować się z wykładowcą za pomocą mikrofonu lub czatu.

Program Kursu

Dzień 1 – Rachunek przepływów pieniężnych

Szkolenie zostanie przeprowadzone głównie na przykładach.

 1. Uwarunkowania historyczne powstania rachunku przepływów pieniężnych.
 2. Metoda bezpośrednia czy metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – Którą wybrać ?
 3. Ogólne różnice poszczególnych działalności w rachunku przepływów pieniężnych:
 4. działalność operacyjna,
 5. działalność inwestycyjna,
 6. działalność finansowa.
 7. Przykłady wspólnego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie podanych kwot i założeń. Przykłady będą tak dobrane aby przejść poprzez logikę przepływów od najprostszych do trudniejszych zagadnień nie tracąc za każdym razem logiki przepływów, która daje możliwość poprawnego sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

Pytania i dyskusja.

Dzień 2 – Zapasy

Szkolenie zostanie przeprowadzone głównie na przykładach z uwzględnieniem spraw podatkowych.

 1. Materiały i towary. W jakich cenach prowadzić ewidencję obrotu magazynowego zakupu czy nabycia ? A może w stałych cenach ewidencyjnych ? A może towary w cenach brutto albo netto sprzedaży ? Czy istnieje możliwość zastosowania jeszcze innego rozwiązania poza wymienionymi ?
 2. Jakie są możliwe do zastosowania metody ustalania wartości rozchodu ?
 3. Rozliczanie opakowań i reklamacji.
 4. Produkcja w toku a wyroby gotowe.
 5. Zmiana stanu produktów.
 6. Rachunek kosztów kalkulacyjny czy porównawczy ?

Pytania i dyskusja.

Dzień 3- Koszt wytworzenia i metody kalkulacji

Szkolenie zostanie przeprowadzone głównie na przykładach z uwzględnieniem spraw podatkowych.

 1. Ewidencja wyrobów gotowych według cen ewidencyjnych czy według rzeczywistego kosztu wytworzenia ?
 2. Koszt wytworzenia produktów według prawa bilansowego.
 3. Koszt wytworzenia produktów według prawa podatkowego.
 4. Kalkulacja:
 5. podziałowa,
 6. doliczeniowa,
 7. ze współczynnikami.

Pytania i dyskusja.

Dzień 4 – Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Szkolenie zostanie przeprowadzone głównie na przykładach z uwzględnieniem spraw podatkowych.

 1. Wartość początkowa w przypadku nabycia czy wytworzenia we własnym zakresie.
 2. Metody amortyzacji.
 3. Wycena i prezentacja inwestycji.
 4. Samochód w frmie.
 5. Leasing i uproszczenia w jego ewidencji:
 6. operacyjny,
 7. finansowy,
 8. Dotacje do środków trwałych i ich rozliczenie.
 9. Części peryferyjne i składowe.
 10. Zmiana wartości początkowej oraz ulepszenie.

Pytania i dyskusja.

Dzień 5 – Należności, zobowiązania, odpisy aktualizujące i rezerwy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone głównie na przykładach z uwzględnieniem spraw podatkowych.

 1. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług. Kiedy je dokonywać ? Jak się bronić przed naciskami na ich utworzenie ?
 2. Przedawnienie należności i zobowiązań.
 3. Odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie. Dochodzenie należności na drodze sądowej.
 4. Czynne rozliczenia międzyokresowe, tytuły i ujęcie w księgach oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 5. Bierne rozliczenia międzyokresowe, tytuły i ujęcie w księgach oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 6. Rezerwy na naprawy gwarancyjne.
 7. Rozrachunki w walutach obcych.

Pytania i dyskusja.

Dzień 6 – Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Szkolenie zostanie przeprowadzone głównie na przykładach z uwzględnieniem spraw podatkowych.

 1. Dlaczego potrzebna jest niezbędna wiedza z podatku dochodowego od osób prawnych do prawidłowego ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego ?
 2. przychody bilansowe a podatkowe,
 3. koszty bilansowe a podatkowe.
 4. Zasada ostrożności przy tworzeniu aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.
 5. Ujęcie w księgach i w sprawozdaniu finansowym podatku odroczonego.
 6. Czy zawsze podatek odroczony będzie korespondował z wynikiem finansowym ?
 7. Według jakiej stawki podatkowej należy ustalać podatek odroczony.
 8. Jak prosto, szybko i praktycznie ustalić podatek odroczony.

Pytania i dyskusja.

Dzień 7 -Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym.

 1. Rodzaje kapitałów prezentowanych w pasywach bilansu:
 2. kapitał podstawowy i wymogi kodeksowe,
 3. kapitał zapasowy i cel jego tworzenia,
 4. kapitał rezerwowy kiedy powstaje i jak jest rozliczany.
 5. Dywidendy i zaliczki na dywidendy z uwzględnieniem spraw podatkowych:
 6. ujęcie w księgach i w rachunku zysków i strat,
 7. kiedy i w jakiej wysokości można wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy.
 8. Wniesienie aportu do innej jednostki w zamian za udziały:
 9. jak ujmiemy wniesienie aportu w księgach rachunkowych,
 10. wniesienie aportu a podatek dochodowy od osób prawnych,
 11. wniesienie aportu a podatek od towarów i usług,
 12. Aktualizacja a ulepszenie środków trwałych:
 13. według przepisów Ustawy o rachunkowości,
 14. według przepisów Ustawy o podatku dochodowym.
 15. Sposoby zmniejszenia kapitału podstawowego:
 16. z czystego zysku,
 17. poprzez zmniejszenie kapitału podstawowego.
 18. Sporządzenie przykładowego Zestawienie zmian w kapitale własnym.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe