Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Prof. Artur Hołda
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 600 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
11/09/2023 - 12/09/2023

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego.

Cel zajęć

  • Omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących kwestie utraty wartości aktywów trwałych i obrotowych.
  • Zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzania testów na utratę wartości na praktycznych przykładach liczbowych.
  • Budowa kompleksowego modelu utraty wartości z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Szkolenie obejmuje 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 r. z bloku rachunkowość.

Realizowane jest w ramach naszej oferty – Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

11-12 września 2023 r. w godz. 9:00-16:00. 

Płatności

Koszt szkolenia:  600 zł + 23% VAT

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym.  Jest to forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. W trakcie szkolenia, uczestnicy swoje pytania kierują do wykładowcy werbalnie lub wykorzystują do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Prof. nadzw. dr.hab. Artur Hołda – Prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Centrum Edukacji Ekspert współpracuje z Ecovis Poland w zakresie organizacji szkoleń dla biegłych rewidentów.
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez przekierowanie na stronę Ecovis Poland. 

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów

Wprowadzenie
• Cel szkolenia.
• Zakres szkolenia.

Krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące kwestie utraty wartości aktywów
• Ustawa o rachunkowości.
• Krajowy Standard Rachunkowości nr 4.
• Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 36.

Warunki stosowania i etapy procedury aktualizacji wyceny aktywów
• Ocena potrzeby przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny określonych aktywów wobec utraty przez nie wartości.
• Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.
• Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo.
• Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.
• Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo.

Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne
pojedynczo
• Aktywa wyceniane w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw własności.
• Aktywa wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty i w skorygowanej cenie nabycia.
• Aktywa wyceniane w cenie nabycia (zakupu), w koszcie wytworzenia lub w wartości
   przeszacowanej.

Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości
• Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne (środki pieniężne).
• Aktywa wspólne.
• Wartość firmy i ujemna wartość firmy.
• Grupowe obiekty oceny utraty wartości.

Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo
• Ustalanie wartości handlowej / wartości godziwej minus koszty sprzedaży.
• Ustalanie wartości użytkowej.
• Ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wycenę.

Pozostałe kwestie
• Odwracanie odpisu aktualizującego w kolejnych okresach sprawozdawczych.
• Szacowanie przepływów pieniężnych netto jeżeli przewidywana jest restrukturyzacja lub nakłady na                   ulepszenie.
• Utrata wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
• Ujawnienia.

STUDIUM PRZYPADKU: model utraty wartości przygotowany przy pomocy arkusza kalkulacyjnego
• Projekcja przepływów pieniężnych w oparciu o prognozowane wyniki za okres 5 lat.
• Projekcja danych dotyczących okresu rezydualnego.
• Wykorzystanie danych rynkowych do określenia stopy dyskontowej: współczynnik
   beta, koszt kapitału własnego oraz długu, struktura finansowania branży, premie i dyskonta.
• Obliczenie wartości użytkowej.
• Analiza wrażliwości.

Test wiadomości
• Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe