Wycena przedsiębiorstw – 16 godz.

Wycena przedsiębiorstw – 16 godz.

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 1500 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 1500 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
13-14.04.2021 r.

Celem szkolenia “Wycena przedsiębiorstw” jest:

zapoznanie osób z pewnym przygotowaniem w zakresie rachunkowości i finansów z problematyką i metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami, wadami i ograniczeniami oraz możliwościami praktycznego zastosowania.

cee szkolenie wycena przedsiebiorstw

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką wyceny przedsiębiorstw.

Terminy zajęć:

13-14 kwietnia 2021 r.
wtorek, godz. 09:00-15:45
środa, godz. 09:00-15:45

Nabyta wiedza:

Poznanie narzędzi i technik stosowanych w procesie wyceny przedsiębiorstw, ich zalet i wad oraz możliwości ich praktycznego zastosowania.

Nabyte umiejętności:

Zrozumienie kluczowych elementów wpływających na wartość przedsiębiorstwa, lepsza współpraca z firmą wyceniającą, umiejętność weryfikacji przedstawionej wyceny przedsiębiorstwa lub przeprowadzenia praktycznej wyceny przedsiębiorstwa na własny użytek.

Wykładowca:

Dr Marek Nowak jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej (SGH)
w Warszawie. W latach 1989-1993 pracował jako asystent w Katedrze Finansów, a następnie w Katedrze Bankowości na SGH. W latach 1990-1991, równolegle do pracy na uczelni, pracował w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium) jako analityk w departamencie kredytów.W latach 1991-1992 otrzymał stypendium Fulbrighta i studiował w ramach programu Master of International Business Studies na University of South Carolina w USA.W latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.W 1999 roku ukończył Podyplomowe Studium Konsultingu na SGH.Szkoleniami zajmuje się od 1990 roku, początkowo równolegle z pracą na uczelniach. Od 1997 roku działa jako niezależny wykładowca-konsultant. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie finansów przedsiębiorstw (m. in. finanse dla niefinansistów, analiza sprawozdań finansowych, analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena wiarygodności kontrahenta, ocena projektów inwestycyjnych, koszt kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena przedsiębiorstw, biznes plan, papiery komercyjne, szkolenia dla kandydatów na doradców inwestycyjnych). Od kilkunastu lat we współpracy z Centrum Edukacji Ekspert prowadzi szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów. Poza dużą liczbą szkoleń otwartych prowadził szkolenia zamknięte dla kilkudziesięciu wiodących firm polskich i zagranicznych działających w Polsce.

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy

Szkolenie “Wycena przedsiębiorstw” –  jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia finansowe.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program:1. Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw
1.1. Rodzaje wartości
1.2. Funkcje wyceny
1.3. Przesłanki wyceny
1.4. Cechy przedsiębiorstwa wpływające na jego wartość
1.5. Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstw
1.6. Procedura wyceny przedsiębiorstwa
2. Metody majątkowe wyceny

2.1. Metoda wartości księgowej
2.2. Metody majątkowe skorygowane
2.3. Metoda wartości odtworzeniowej
2.4. Metoda wartości likwidacyjnej
2.5. Metoda ogólnej siły nabywczej pieniądza
3. Wartość pieniądza w czasie
3.1. Wartość przyszła
3.2. Wartość obecna
3.3. Płatność roczna (annuity)
3.4. Renta wieczysta (perpetuity)
4. Ustalanie kosztu kapitału i stopy dyskontowej
4.1. Metody szacowania kosztu kapitału przedsiębiorstwa
4.2. Koszt kapitału własnego
4.1.2. Model Gordona
4.2.2. Model CAPM (model Sharpe’a)
4.2.3. Inne metody
4.3. Mechanizm korzyści podatkowej (tax shield)
4.4. Średni ważony koszt kapitału (WACC)
5. Metody oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (DCF)
5.1. Metody dochodowe wyceny
5.2. Metoda skapitalizowanego zysku
5.3. Metoda wyceny na podstawie stałego wzrostu dywidendy
5.4. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF
5.5. Metoda fazowa
6. Metody oparte na wartości ekonomicznej i zysku dodatkowym
6.1. Metody oparte na zysku ekonomicznym
6.2. Metoda Millera-Modiglianiego
6.3. Metoda oparta na aktywach i stopie pomnażania wartości
6.4. Metoda z zyskiem dodatkowym (UEC)
7. Metody mieszane
7.1. Metoda wartości średniej
7.2. Metoda zakupu rocznego (Jahrkaufmethode)
7.3. Metoda sztutgarcka
7.4. Metoda dyskontowania wartości reputacji w oparciu o wyższą stopę dyskontową
7.5. Metoda ciągłych odpisów od wartości reputacji
7.6. Metoda Grafa
8. Metoda porównań rynkowych
8.1. Koncepcja porównań rynkowych
8.2. Kryteria porównywalności podmiotów
8.3. Uwzględnianie zróżnicowanego stopnia zużycia fizycznego majątku i stopnia zadłużenia
9. Wskaźniki rynku kapitałowego
9.1. Wskaźnik C/Z (P/E)
9.2. Wskaźnik C/WK (P/BV)
9.3. Wskaźnik C/PG (P/CF)
10. Metody mnożnikowe
10.1. Procedura wyceny metodami mnożnikowymi
10.2. Wskaźniki rynku kapitałowego jako mnożniki
10.3. Zalety i wady metod mnożnikowych
11. Wybór metod wyceny przedsiębiorstw
11.1. Kryteria wyboru metod wyceny przedsiębiorstw
11.2. Ustalanie wyniku końcowego wyceny
11.3. Metody wyceny przedsiębiorstw nierentownych
12. Przykład wyceny przedsiębiorstwa

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe