Kurs podstawy księgowości

Kurs podstawy księgowości

Liczba godzin:
64 godz. lekcyjne
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 1560 ,- PLN
 • szkolenie online: 1560 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
11/09/2021 - 24/10/2021

Kurs podstawy księgowości 

Kurs podstawy księgowości przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości oraz dla osób pracujących w działach IT wdrażających systemy księgowe. Program realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów. Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy.

Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału.

Uczestnicy poznają środowisko pracy na systemie księgowym w oparciu o program Systim.pl.

Kurs umożliwia nabycie solidnych podstaw z zakresu rachunkowości zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Rozwiązywane podczas zajęć kazusy odnoszą się do sytuacji spotykanych w codziennej pracy księgowego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców – praktyków.

Kurs podstawy księgowości przygotowuje słuchacza do pracy w działach księgowości. Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje “Zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kurs przygotowuje do zawodu księgowy, który został ujęty w klasyfikacji zawodów (kod zawodu 331301). Zaliczenie kursu  i certyfikat potwierdzający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu: księgowy otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały egzamin pisemny.

Kurs podstawy księgowości

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej i na bieżąco komunikować się z wykładowcą za pomocą mikrofonu lub czatu. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Terminy zajęć:

11-12 września 2021 r.
25-26 września 2021 r.
09-10 października 2021 r.
23-24 października 2021 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą :

 w soboty i niedziele w godz. 09:00-16:00

Wykładowcy:

Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Płatności:

Koszt kursu: 1560 zł.

Cena nie obejmuje kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych (22 zł) oraz kosztów zakwaterowania.

Uczestnikom zapewniamy: 

 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe
 • akty prawne,
 • egzamin końcowy 
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji w zawodzie księgowy (kod zawodu 331301) w przypadku zdania egzaminu i obecności na co najmniej 70% zajęć
 • dostęp do platformy szkoleniowej podczas szkoleń transmitowanych online
 • serwis kawowy oraz poczęstunek w przypadku szkolenia stacjonarnego.
Kurs Rachunkowość od podstaw – kurs intensywny jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy księgowości.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Kurs podstawy księgowości – program

1. Zakres stosowania ustawy o rachunkowości
2. Podstawowe definicje
3. Zasady rachunkowości
4. Układ Bilansu i Rachunku wyników
5. Podstawowe operacje gospodarcze:

 •  ujmowanie w księgach rachunkowych

6. Prawo podatkowe – podstawowe informacje wynikające się z przenikania prawa podatkowego i rachunkowości

7. Środki pieniężne i ich ujęcie w rachunkowości

 • środki pieniężne
 • środki pieniężne w drodze
 • inne aktywa pieniężne
 • rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

8. Zapasy:

 • materiały
 • towary
 • produkcja w toku
 • produkty
 • zaliczki na dostawy.

9. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług

10. Środki trwałe:

 • wartości niematerialne i prawne
 • rzeczowe aktywa trwałe i ich podział według grup
 • zaliczki na środki trwałe
 • środki trwałe w budowie
 • zasady amortyzacji w tym amortyzacji podatkowej.

11. Kapitał własny:

 • kapitał podstawowy
 • kapitał zapasowy
 • wynik finansowy.

12. Przychody i koszty w rachunkowości:

 • związane z działalnością podstawową
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • przychody i koszty finansowe
 • księgowe ustalanie wyniku finansowego.

13. Rozliczenia międzyokresowe:

 • przychodów
 • kosztów

14. Elementy prawa podatkowego:

 • podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w działalności gospodarczej (podatnicy, płatnicy, źródła przychodów i koszty podatkowe, zasady rozliczania rocznego i zaliczkowego)
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – pozostałe aspekty (inne niż działalność gospodarcza)
 • podatek od towarów i usług – podatnicy i płatnicy, dokumentowanie transakcji, zasady obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, zasady odliczania Vat naliczonego deklaracje i JPK.

15. Sprawozdanie finansowe

 • prezentacja w bilansie i rachunku zysków i strat
 • informacja dodatkowa
 • przykład całościowy dla sprawozdania
 • zasady sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

16. Etyka a rachunkowość.

17. Egzamin końcowy

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe